Lokalna moldavska vlada obećava bolju politiku dobrobiti životinja nakon posjete nizo­zemske članice parla­menta Esther Ouwehand


3 listopada 2018

Last weekend – for the first time in Moldova’s history – a lecture was given on the importance of animal rights. Dutch MP for the Party for the Animals Esther Ouwehand held the lecture at a university in the capital Chișinău, in a packed lecture hall. After that, Ouwehand talked with local animal protectionists and experts in the field of organic arable farming. The council of Chișinău promised Ouwehand that a professional centre for sterilisation and vaccination of stray animals will soon be opened.The lecture was held at the invitation of animal rights lawyer Ion Dron. During her lecture, Esther Ouwehand pictured how the efforts made for the welfare of animal also benefit people. She showed that society needs to be more connected with nature and that it should be led by compassion.

After the lecture, Ouwehand talked with several animal protectionists, who all pointed out the lack of regulations and legislation for the protection of animals in Moldova. Lawyer Dron wrote a legislative proposal in cooperation with a Moldovan NGO, which proposal is to legally enshrine the adequate protection of animals. Animal protectionists are now fighting together for adoption of this legislative proposal by the Moldovan Parliament.

Ouwehand was impressed by the many brave people in Moldova who dare to stand up for the interests of animals. And they do so quite successfully: animal protectionists’ protests helped to close down the dolphinarium of Chișinău . Also, a first step was taken against animal abuse by making cruelty against animals punishable in the Moldovan Penal Code.

Ouwehand: “Choosing the interests of the vulnerable instead of the right of the strongest can be done close to home too. The cruel treatment of (stray) animals is not acceptable in a civilised country. And we are so happy to see that here in Moldova brave people are standing up for the interests of animals and with that for the Moldovan people themselves. Wonderful!”

Agriculture
Ouwehand praised the fact that Moldova is doing relatively well within the region in the field of organic arable farming, where nutritious crops are grown, such as walnuts, fruit, beans and sunflower pits. However, she warned for the growing lobby of foreign companies to expand industrial livestock farming in Moldova. Now that the Western livestock industry is suffering a crisis and people in the West are less tolerant of the industry destroying their living environment, it sees opportunity to move its polluting practices to Eastern-Europe.

Ouwehand: “Moldova is well capable to provide food for the future: it has fertile soils and a great variety of crops, as a result of which a natural resistance against insects and plagues can be cultivated. Agriculture without overfertilisation and pesticides, with plenty of vegetable proteins for human consumption: that is what Europe needs. We hope that Moldova will not make the same mistake as the West did and will oppose to importing Western livestock practices, as this would mean a disaster for Moldova’s nature, animals, people and the environment.

Municipal policy

Moldovan animal protectionists told Ouwehand that local governments do very little to achieve animal welfare and that they even actively participate in the cruel approach of stray animals by facilitating so-called “Killing Stations”. That is why Ouwehand, together with animal protectionists, talked with the political advisor of the Mayor of Chișinău.

The council admitted that a lot can be improved in the area of animal welfare policy. The Mayor’s advisor then promised that the council will start to conduct an animal-friendly stray animals policy soon. The first step towards this is the opening of a professional centre for the sterilisation of stray dogs, where 50 dogs can be looked after and treated according to European standards. Ouwehand told the Mayor’s advisor that she will follow the progress through the local animal welfare organisations.

During the meeting with the council, animal rights lawyer Dron again emphasised why an appropriate animal welfare policy is essential: “Animal welfare is not only important for animals, but also for the entire society. An inadequate animal welfare policy will harm our society as a whole.”

Prošlog vikenda, po prvi puta u povijesti Moldavije, održano je predavanje o važnosti prava životinja. Nizozemska zastupnica Stranke za životinje, Esther Ouwehand, održala je predavanje na sveučilištu u Chişinău, u prepunoj predavaonici. Ouwehand je potom razgovarala s lokalnim zaštitnicima životinja i stručnjacima iz područja organskog uzgoja. Od opčine Chişinău Ouwehand je dobila obećanje da će uskoro biti otvoren profesionalni centar za sterilizaciju i cijepljenje lutalica.

Predavanje se održalo na poziv odvjetnika za prava životinja Iona Drona. Esther Ouwehand je tijekom predavanja pokazala kako je trud za dobrobit životinja također trud za ljude. Pokazala je nužnost društva koje je više povezano s prirodom i vođeno suosjećanjem.

Nakon predavanja, Ouwehand je razgovarala s raznim zaštitnicima životinja, koji su ukazivali na nedostatak zakona i propisa koji štite životinje u Moldaviji. Odvjetnik Dron, u suradnji s moldavskom nevladinom organizacijom, izradio je prijedlog zakona koji bi trebao ugraditi odgovarajuću zaštitu životinja u zakon. Zaštitnici životinja sada se bore da ovaj zakon bude prihvaćen od strane moldavskog parlamenta.

Ouwehand je impresionirana mnogim hrabrim ljudima u Moldaviji koji se usuđuju zastupati interese životinja. I to uspješno: zahvaljujući prosvjedima zaštitnika životinja, zatvoren je dupinarij Chişinău. Isto tako je napravljen prvi korak protiv zlostavljanja životinja kriminaliziranjem okrutnosti prema životinjama u Kaznenom zakonu.

Ouwehand: “Odabir interesa ranjivih umjesto prava najjačih može i blizu kuće. Okrutno postupanje s (zalutalim) životinjama ne pripada civiliziranoj zemlji. I vrlo smo sretni što vidimo da se ovdje u Moldaviji hrabri ljudi dižu da zagovaraju za interese životinja, a time i za moldavski narod. Izvrsno!”


Poljoprivreda
Ouwehand je pohvaljivala činjenicu kako Moldavija relativno dobro napreduje u regiji na području ekološke poljoprivrede, pri čemu uzgaja hranjive usjeve kao što su orasi, voće, grah i sjemenke suncokreta. Međutim, upozorila je na rastući lobij stranih tvrtki za proširenje industrijskog stočarstva u Moldaviji. Kako je zapadna stočarska industrija u krizi, i ljudi na Zapadu sve manje toleriraju jer uništava njihovo stanište, industrija vidi prilike iseliti svoje štetne prakse u istočnu Europu.

Ouwehand: „Moldavija ima sve za hranu budućnosti: plodna tla i širok izbor usjeva, pomoću čega se može kultivirati prirodna otpornost od insekata i štetočina. Poljoprivreda bez prekomjerne oplodnje i poljoprivrednog otrova, s obiljem biljnih bjelančevina za ljudsku potrošnju: to je ono što Europa treba. Nadamo se da Moldavija neće napraviti iste greške kao Zapad i da će se protiviti uvozu zapadnih stočarskih praksa, koje bi bile katastrofa za moldavsku prirodu, životinje, ljude i okoliš. ”

Općinska politika

Moldavski aktivisti za životinje rekli su da lokalne vlasti malo čine za dobrobit životinja, pa čak i aktivno sudjeluju u okrutnom postupku, između ostalog omogućavanjem takozvanih „Štenara smrti”. Zato je Ouwehand, sa zaštitnicima životinja, razgovarala s političkim savjetnikom gradonačelnika Chişinăua.

Općina priznaje da još uvijek ima puno za poboljšati na području politike zaštite životinja. Zatim je gradonačelnik savjetnik obećao da će općina kratkoročnim stopama uvesti politiku dobrobiti životinja prihvatljivu za životinje. Prvi korak prema tomu je otvaranje profesionalnog centra za sterilizaciju lutalica, u kojem se može primiti i njegovati 50 pasa prema europskim standardima. Također, općina je obećala da će automobili u kojem se životinje lutalice prevoze još prije otvaranja centra biti opremljeni prihvatljivim za životinje, između ostalog s odgovarajućim kavezima i ventilacijskim sustavom. Ouwehand je rekla gradonačelničkom savjetniku da će pratiti proces preko lokalnih organizacija za životinje.

Odvjetnik za životinje Dron još je jednom naglasio tijekom razgovora s općinom zašto je odgovorna politika za dobrobit životinja potrebna: „Dobrobit životinja je važno ne samo za životinje, već i za cijelo društvo. Loša politika dobrobiti životinja šteti našem društvu kao cjelini. “