Worldlog Week 48 – 2011


2 december 2011

Veel commotie in Nederland over te veel ganzen rondom vliegveld Schiphol. De ganzen kunnen in botsing komen met vliegtuigen wat weer voor problemen kan zorgen bij het landen en opstijgen. Het plan van staatssecretaris Atsma van Milieu is dan maar om de dieren te vergassen of, wat nu al gebeurt, massaal te laten schieten. Maar wij hebben een veel beter idee: De gras- en landbouwgronden bij de luchthaven zo snel mogelijk plaats laten maken voor zonnepanelen!

Hierdoor wordt het gebied rondom Schiphol onaantrekkelijk als broed- en foerageerplaats en blijven de ganzen dus weg. Een andere oplossing is een einde maken aan de jacht op vossen, de natuurlijke vijand van de gans. Het beleid waarbij jagers ganzen massaal mogen doodschieten of waarbij in de toekomst ganzen vergast zullen worden is zeer dieronvriendelijk en ook nog eens niet effectief. De kans op gevaarlijke situaties rond Schiphol worden hiermee niet voorkomen, maar in veel gevallen juist vergroot. Zo veroorzaakt de jacht op ganzen onvoorspelbaar vluchtgedrag van de dieren en zorgt het afschieten of vergassen van ganzen niet voor een afname van het aantal vogels.

In de Verenigde Staten geldt al een verbod om landbouw te bedrijven dichter dan 3 km rond de luchthaven. Doordat Nederland dergelijke regels niet kent, voelen veel vogels zich aangetrokken tot de omgeving van de luchthaven, wat de vliegveiligheid van mensen onnodig in gevaar brengt. Zonne-akkers vormen een oplossing die economisch interessant is en ecologie respecteert. Schiphol zou de grootste zonnecentrale ter wereld kunnen worden, zonder dat er een schot gelost hoeft te worden! Klinkt volgens mij als de beste oplossing.

Dinsdag 29 november was een treurige dag voor orka Morgan. De orka verhuisde die dag naar Loro Parque op Tenerife. Geen vrijheid voor Morgan dus, maar levenslange opsluiting in een Canarisch pretpark. Ongelofelijk dat onze staatssecretaris dat gunt aan dit prachtige wilde dier. Meer hierover in mijn Worldlog van vorige week.

Afgelopen zondag 27 november was het partijcongres van onze partij. Een goed en inspirerend congres. Er is onder andere besloten dat de congressen, met ingang van het tienjarig jubileumcongres eind 2012, openbaar zullen zijn. Een prima besluit!

Met het aanbieden van het Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer heb ik afgelopen week een nieuwe stap gezet in de behandeling van de wet op onverdoofd ritueel slachten. De senatoren hadden veel constructieve vragen gesteld over de vrijheid van godsdienst en over de mate waarin het dierenwelzijn wordt geschaad bij de onverdoofde slacht. Daar ben ik blij mee, omdat het me de mogelijkheid biedt nog eens uitvoerig in te gaan op de vraag waarom het gerechtvaardigd is dat er een einde komt aan de uitzonderingspositie die nu in de slachtprocedure geldt voor slachters met een religieuze achtergrond. Het debat is op 13 december, en de stemmingen een week daarna.

Dierenomroep PiepVandaag is een petitie begonnen om ook de leden van de Nederlandse senaat te overtuigen om voor het wetsvoorstel te stemmen dat onverdoofd slachten verbiedt. De petitie tekenen kan op http://www.piepvandaag.nl/petitie-laat-verbod-onverdoofd-slachten-niet-sneuvelen-in-eerste-kamer/.

En we hebben deze week een meldpunt geopend voor de onwaarheden van staatssecretaris Bleker ten aanzien van zijn landbouw- en natuurbeleid. Deze 'leugendetector van Bleker' zal de basis vormen voor een zwartboek over het beleid van de staatssecretaris. Hij zegt bijvoorbeeld dat megastallen goed zijn voor het dierenwelzijn en meer van dit soort leugens. Wij roepen dan ook iedereen op om meldingen te maken wanneer zij Bleker betrappen op het romantiseren van de werkelijkheid!

Staatssecretaris Bleker aan de leugendetector

There’s a lot of commotion at the moment in the Netherlands regarding the numbers of geese in the vicinity of Amsterdam Airport Schiphol. Bird collisions are a hazard to aircraft taking off and landing. The plan of Secretary of State for the Environment Atsma is to simply gas the birds or have them shot en mass, which is already happening. But we have a much better idea: convert the grass and agricultural fields surrounding the airport into solar panel arrays!

This would deter geese from using the area surrounding the airport to breed and forage. Another solution is to end the hunting foxes, the natural predator of geese. A policy that allows the large-scale shooting or gassing of geese is not only extremely animal unfriendly, it is not even effective. Such a policy will not help reduce hazardous situations at the airport but will in many cases actually increase them. Hunting for example will cause the geese to exhibit unpredictable escape behaviour. Furthermore, shooting or gassing geese will not reduce their numbers.

The United States already bans agricultural activities within a 3-km radius of airports. As the Netherlands lacks this type of regulation, birds flock to the vicinity of the airport, which creates an unnecessary risk for travellers. Fields of solar panels represent a solution that is interesting from an economic standpoint and which respects the environment. Amsterdam Airport Schiphol could become the world’s largest solar power plant without a single shot being fired! This is surely the best possible solution.

Tuesday 29 November was a sad day for orca Morgan. On that day, the killer whale was moved to Loro Parque in Tenerife. Morgan has been denied a life of freedom and condemned to lifelong incarceration in an amusement park. It is unbelievable that the state secretary has determined such a fate for this beautiful wild animal. Read more about this story in my Worldlog of last week.

Our party held its party congress on Sunday 27 November. The event proved to be inspiring. Among the decisions made was to make the congresses public effective the end of 2012 when the party holds its 10th congress. A excellent decision!

In submitting the memorandum of reply to the Upper House last week, we are now further along the road of getting the law banning the ritual slaughter of animals without prior stunning passed. The senators had many constructive questions on the freedom of religion and the extent to which animal welfare is compromised in slaughter without stunning. I was pleased about that as it gave me an opportunity to once again to explain the justification of ending this exemption that applies to slaughterhouses with a religious affiliation. The debate will be held on 13 December with the actual vote a week later.

Animal broadcaster PiepVandaag has started a petition to convince the members of the Netherlands Upper House to vote for the bill banning slaughter without stunning. The petition can be signed at http://www.piepvandaag.nl/petitie-laat-verbod-onverdoofd-slachten-niet-sneuvelen-in-eerste-kamer/.

This week we opened registration desk for the falsehoods spoken by state secretary Bleker with regard to his agriculture and nature policy. This ‘Bleker’s lie detector’ will form the basis of a black book on the state secretary’s policy. He says, for example, that large-scale sheds benefit animal welfare and other such lies. We call on everyone to report whenever they catch Bleker romanticizing reality.

State secretary Bleker with the lie detector