Worldlog Week 45 – 2009


6 november 2009

Steeds meer mensen zien de noodzaak in om de vleesconsumptie te minderen, waaronder nu ook Al Gore! Het was de grote omissie van An Inconvenient Truth en de directe aanleiding voor de Nicolaas. G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren) om een aanvullende film te maken: Meat the Truth.

Al Gore was keer op keer niet bereid in te gaan op vragen over de vleesconsumptie en Mad Cowboy Howard Lyman veronderstelde dat dat te maken zou kunnen hebben met het feit dat Al Gore zelf te grote belangen had in de veehouderij. Maar de kogel is toch door de kerk, Al Gore raadt iedereen aan minder vlees te eten. Hij heeft zijn eigen vleesconsumptie scherp teruggedrongen, is meer fruit en groente gaan eten en noemt de oproep van de Britse klimaattsaar Nicholas Stern om te kiezen voor vegetarisme 'legitiem'.

Gore wijst op de C02 besparing die gerealiseerd kan worden door minder vlees te eten, de vermindering van het watergebruik en de gezondheidsvoordelen die ermee samenhangen. Ik ben zeer verheugd dat Al Gore zich aangesloten heeft bij de pleitbezorgers van een plantaardiger samenleving en verwacht dat ook de Nederlandse politiek binnen afzienbare tijd om zal zijn na de aanvankelijke ontkenningsfase.

Deze week werd het interessante boek ‘Dieren Eten’ gepubliceerd van de schrijver Jonathan Safran Foer. Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwisselend vegetariër en vleeseter. Toen hij echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: waarom eten we dieren? En zouden we ze ook eten als we wisten hoe ze op ons bord terechtkomen?

In een briljante synthese van filosofie, literatuur, wetenschap en undercoverjournalistiek onderzoekt Foer in 'Dieren Eten' de verschillende verhalen die we onszelf vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen – van folklore tot populaire cultuur, van familietradities tot westerse mythen – en laat hij zien hoe die verhalen onze onwetendheid in stand houden.

'Dieren Eten' getuigt van sterke morele gedrevenheid en grote ruimhartigheid, voor mensen en voor dieren. Het is een prikkelend en uitdagend boek over de verhalen die ons verteld worden – en de verhalen die ons verteld moeten worden.

Voor wie er belangstelling voor heeft: het boek is te koop in het Engels en Nederlands.

Deze week organiseerden we een lezing van Dos Winkel voor de leden van de Partij voor de Dieren. Dos Winkel is een ambassadeur van de zee en weet met zijn fantastische foto’s aandacht te krijgen voor de dramatische situatie waarin de zeeën zich bevinden. Als onderwaterfotograaf zag hij Mangrovebossen en koraalriffen, dé kraamkamers voor honderden vissoorten, verdwijnen als sneeuw voor de zon en ziet hij de zeeën steeds leger worden als gevolg van overbevissing.
Er was veel animo onder onze leden voor de lezing. Ik ben Dos zeer dankbaar voor de aandacht die hij vraagt voor de zorgwekkende situatie waarin de zeeën zich wereldwijd bevinden. Zoals ik al in het Worldlog van week 43 schreef is ons wetenschappelijk bureau bezig met een film over het leegvissen van de oceanen om daar nog meer aandacht voor te vragen!

Tot volgende week!

Increasingly more people are recognising the need to consume less meat, one of these people being Al Gore! This fact was a huge omission from the film “An Inconvenient Truth” which provided direct stimulus for the Nicolaas. G. Pierson Foundation, the Party for the Animals’ scientific arm, to make a film called Meat the Truth to fill in the gaps.

Al Gore proved time after time that he was not prepared to cover the issue of meat consumption and Mad Cowboy Howard Lyman suggested it could have something to do with the fact that he has a large stake in the cattle farming industry. But the die has finally been cast, Al Gore is advising everyone to eat less meat. He has drastically curtailed his own meat consumption, is eating more fruit and vegetables and has called British climate tsar Nicholas Stern’s call to vegetarianism ‘legitimate’.

Gore expounds the reduction in C02 emissions and water use that eating less meat can effect, as well as its health benefits. I’m am extremely pleased that Al Gore has aligned himself with the advocates of a more plant-oriented society and I expect that within the foreseeable future Dutch politics will also come around once they move out of their initial phase of denial.

This week saw the release of an interesting book called ‘Eating Animals' from a writer named Jonathan Safran Foer. Up until a few years ago, Jonathan Safran Foer switched between vegetarianism and eating meat. When he became a husband and a father he asked himself: ‘why do we eat animals?’ And ‘would we eat them if we knew how they ended up on our plates?'

In Eating Animals, Foer uses a brilliant blend of philosophy, literature, science and undercover journalism to research the different stories we tell ourselves to justify our eating habits – from folklore to popular culture, from family traditions to Western myths – and he shows how these stories keep us in our ignorant state.

Eating Animals is a strong and morally-driven work, full of generosity and caring for both animals and people. It is a stimulating and challenging book about the stories we are told and the stories that need telling.

For those who are interested, the book is on sale in English and Dutch.

This week we organised a reading by Dos Winkel for the Party for the Animals members. Dos Winkel is an oceanic ambassador who uses is fantastic photos to gain attention for the dramatic situation the world’s seas are in. As he is an underwater photographer, he has seen mangrove swamps and coral reefs – the home base for hundreds of species of fish – disappear like snow under the heat of the sun and he sees how the waters are becoming empty as a consequence of overfishing.
Our members were excited to be at the reading. I am extremely grateful to Dos for the attention he calls to the worrying state of the world’s oceans. As I wrote in the Worldlog for week 43, our scientific arm is busy working on a film about overfishing the oceans to shine more light on the subject!

See you next week!