Worldlog Week 40 – 2010


8 oktober 2010

De kogel is door de kerk. Het kabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV komt er, na veel Nederlands ‘gepolder’. Binnen het CDA hebben twee Kamerleden bezwaar tegen samenwerking met de PVV, de anti-islampartij van Geert Wilders. Vorige week gaven ze aan dat zij nog steeds bezwaar hebben, maar gaan desalniettemin akkoord. Het is een bijzondere kabinetsconstructie waarbij dit kabinet met een minimale meerderheid van 76 zetels erg moet oppassen dat geen van de leden tegen bepaalde voorstellen stemt, omdat dan geen meerderheid gehaald wordt. Wij zullen dit Kabinet zeer kritisch gaan volgen wat betreft dieren, natuur en milieu. Behalve invoering van een dierenpolitie (een losse flodder waarmee geprobeerd wordt mee te varen op het pro-dieren sentiment in de Nederlandse samenleving) en een weinig helder voornemen om het aantal dierproeven te verminderen, mogen dieren weinig verwachten van het nieuwe kabinet.

Zoals ik vorige week vertelde is het debat in de Eerste Kamer begonnen over het wetsvoorstel om het houden van pelsdieren voor bont te verbieden. Dit wetsvoorstel kreeg steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer, maar dreigt nu te stranden in de Eerste Kamer door terugtrekkende bewegingen van de ChristenUnie. Deze partij wil compensatie voor de fokkers, voordat zij instemmen met een verbod in 2024! Deze week wordt er verder gedebatteerd. De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor dit verbod om deze verschrikkelijke bontproductie te laten stoppen.

Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer de voorbereiding voor een vangstverbod voor dioxinepaling afgedwongen. Paling die in een aantal Nederlandse vervuilde gebieden wordt gevangen, bevat standaard veel meer dioxines dan veilig is voor de volksgezondheid en mag daarom niet op de markt worden gebracht.

Uit een reportage van het onderzoeksjournalistieke programma Zembla blijkt dat binnenvissers een tijdelijk vangstverbod massaal aan hun laars lappen en dat sterk vervuilde paling al jarenlang gewoon bij de visboer wordt verkocht alsof ze in schone wateren zijn gevangen. De Partij voor de Dieren wil per direct een permanent vangstverbod in de vervuilde gebieden. Maar de minister van LNV wenst de sector nog een kans te geven.

Mijn collega Esther Ouwehand wijst erop dat deze kans, waarbij gewerkt wordt aan een keurmerk en verscherpt toezicht, veel bureaucratie zal gaan opleveren. Zij diende daarom een motie in om alvast te starten met de voorbereiding van een wettelijk vangstverbod. Dat verbod kan worden afgekondigd als blijkt dat de nu aangekondigde maatregelen niet effectief zijn of buitenproportioneel veel geld en handhavingscapaciteit kosten. De motie is aangenomen door een ruime Kamermeerderheid.

In de provincie Noord-Brabant is onze Brabantse afdeling een petitie gestart om het doodschieten van verwilderde katten te laten stoppen. Naar aanleiding van deze regionale actie heb ik in de Tweede Kamer Kamervragen gesteld en is het landelijke meldpunt kattenjacht geopend. De Partij voor de Dieren is fel tegen het afschieten van katten, dat in Nederland helaas nog regelmatig voorkomt. Katten worden doodgeschoten omdat ze in sommige gevallen in natuurgebieden een bedreiging zouden kunnen vormen voor andere diersoorten, zoals bepaalde muizen, kikkers of vogels. Maar vaak is dit in het geheel niet het geval. Afschot is primitief en bovendien kan een jager niet zomaar zien of een kat verwilderd is. De Partij voor de Dieren pleit er voor dat de Dierenbescherming de katten vangt met kastvallen en controleert of ze een eigenaar hebben. Zo niet, dan kunnen de verwilderde huiskatten worden gesteriliseerd en teruggeplaatst.

En als laatste een geweldig plan in Parijs! Terwijl in Nederland aanstaand premier Rutte zijn vingers aflikt bij de gedachte dat Nederland verder geasfalteerd wordt om zo de files 'op te lossen', komt de burgemeester van Parijs met een veel beter plan. Hij wil elektrische auto's beschikbaar stellen en voor deze auto’s aparte parkeerplaatsen in het leven roepen. Het experiment start in juni 2011, waarbij er 300 elektrische auto’s en 700 oplaadpunten verspreid over de stad komen.

Tot volgende week!

Marianne

The die is cast. A VVD/CDA governing coalition with the parliamentary support of the PVV will be a reality. This followed a lot of extensive and typically Dutch bargaining. Within the CDA, two members of parliament object to cooperation with the PVV, the anti-Islam party of Geert Wilders. Last week they indicated that, while they still objected, they would support the new governing coalition nonetheless. It is a very unusual coalition formation and they will have to be very careful that no members of parliament vote against and kill proposals, which, with a minimum minority of 76 seats, will be very easy to do. We will be following this governing coalition critically when it comes to animals, nature and the environment. Apart from the establishment of an animal cop brigade (basically a token gesture aimed purely at cashing in on the pro-animal sentiment in Dutch society) and a rather vague proposal to reduce the number of animal experiments, there’s not much animals can expect from the new governing coalition.

As I told you last week, the debate in the Upper House has begun concerning the bill to ban the raising of furred animals for their fur. This bill was supported by the majority of the Lower House, but may now flounder in the Upper House because the ChristenUnie party seems to be withdrawing its support. This party wants the guarantee of compensation for the breeders before they approve a ban in 2024! The debate will continue this week. The Party for the Animals will continue to push for this ban in order to stop this horrendous industry once and for all.

In other news, the Party for the Animals has negotiated in the Lower House the preparations for a ban on the harvesting of eels infected with dioxins. Eels caught in a number of polluted areas in the Netherlands contain many more dioxins than is safe for public health and should therefore not be sold.
A report from “Zembla”, an investigative journalistic television programme in the Netherlands, shows that inland fishermen are largely ignoring a temporary ban and that fishmongers have for years been selling heavily polluted eels as though they were caught in clean waters. The Party for the Animals wants a permanent ban imposed in the polluted areas immediately. The minister of agriculture, nature and fisheries, however, wants to give the sector one more chance.

My colleague Esther Ouwehand points out that this chance, which will involve the introduction of a quality mark and tightened supervision, will result in a lot of bureaucracy. Consequently, she has submitted a motion to get preparations for a statutory ban underway. That ban can be implemented once it turns out that the measures currently being revealed are ineffective or excessively expensive in terms of money and enforcement. The motion was accepted by a clear majority in the House.

In the province of North-Brabant, our Brabant chapter has started a petition to stop the shooting of feral cats. As a result of this regional initiative, I have submitted Parliamentary questions to the Lower House and a national “cat hunt” reporting centre has been opened. The Party for the Animals is dead against the shooting of cats, a practice which unfortunately still occurs regularly in the Netherlands. Cats are shot because, in nature reserves, they can sometimes form a threat to other species, such as mice, frogs or birds. But this is often not the case at all. Shooting is primitive, and what is more, how can a hunter tell if a cat is feral. The Party for the Animals is arguing for the cats to be caught in box traps by the Dutch Society for the Protection of Animals which will then check whether they have owners. Cats that have no owners can be sterilized and returned to the wild.

And we end with a fantastic plan from Paris! While the Dutch prime minister-in-waiting, Rutte, cannot wait to start pouring more asphalt in order to “solve” the nation’s traffic congestion problem, the mayor of Paris has presented a far better plan. He wants to make electric cars available and establish special car parks for them. The experiment will start in June 2011, and will involve 300 electric cars and 700 charging stations spread throughout the city.

Until next week!

Marianne