Worldlog Week 39 – 2009


25 september 2009

Deze week ben ik naar de première geweest van de klimaatfilm The Age of Stupid (mooie titel!). De film bestaat uit een aantal verhaallijnen van mensen die direct de gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden. De verhalen waren interessant, maar waar het in de film aan ontbreekt is de aandacht voor de veroorzaker van de schadelijkste broeikasgassen (methaan): de veehouderij. De veehouderij stoot 40% meer broeikasgassen uit dan alle verkeer en vervoer samen. Een duidelijke gebrek in deze film, die zich weer beperkt tot de schadelijkheid van vliegtuigen. Het geeft me een goed gevoel dat onze klimaatfilm Meat the Truth deze maand in première gaat in Turijn en in november in Indonesië.

In december zullen we aanwezig zijn bij de klimaattop in Kopenhagen en ook daar zal Meat the Truth vertoond worden, op de alternatieve klimaatconferentie die tegelijk in Kopenhagen gehouden zal worden. Als je in de buurt bent, zorg dat je erbij bent!

Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een vervolg op Meat the Truth, over de verontrustende staat van onze zeeën en oceanen.

Stichting VROM, een lokale organisatie uit Vroomshoop, een bolwerk van christendemocratische stemmers die nu te hoop lopen tegen de megastallen, heeft een claim van vijf miljard euro neergelegd bij de provincie Overijssel. Daarmee hoopt de stichting de vestiging van megastallen (geiten- en kippenfabrieken en varkensflats) in de provincie te voorkomen. Megastallen vormen een bedreiging voor niet alleen het milieu en dierenwelzijn en –gezondheid, maar ook voor de volksgezondheid. De cijfers en analyses van verschillende onderzoekers laten zien dat er duidelijk meer nadelen dan voordelen kleven aan een megastal. De uitstoot van ammoniak en fijnstof neemt nauwelijks af (met respectievelijk 2 procent en 4 procent) en in de naaste omgeving van de veefabriek wordt zelfs een toename verwacht.
Huisartsen in veedichte gebieden maken zich in toenemende mate zorgen over de besmetting van varkens met de resistente MRSA-bacterie waarmee inmiddels de helft van de varkenshouders besmet is. Ook is er een directe relatie tussen de gevaarlijke Q-koorts en de bio-industrie

Ondertussen betalen de inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Grubbenvorst, die de afgelopen jaren een felle strijd hebben gevoerd tegen een veefabriek van 30.000 varkens en 1,3 miljoen kippen, de maatschappelijke rekening. Zij zullen de komende jaren worden geconfronteerd met fijnstof, stank en geluidsoverlast omdat een paar ondernemers hun megalomane dromen mogen realiseren. Het wordt tijd dat we als samenleving onze kernwaarden centraal stellen in de keuzes die we maken, in plaats van economische ontwikkeling en winstbejag leidend te laten zijn. We staan op een kruispunt waarvan de ene weg leidt naar een verheviging van de industriële veehouderij, die levende wezens tot dingen reduceert. De andere weg is naar een samenleving waar dieren met respect worden behandeld. Het is onbegrijpelijk dat partijen die zeggen begrippen als rentmeesterschap hoog in het vaandel te hebben (regeringspartijen CDA en ChristenUnie), kiezen voor de eerste weg. Pierre Troubetzkoy heeft daarvan gezegd: Hoe kunnen mensen hopen op genade van wat boven hen staat als ze zelf geen enkele genade hebben voor wat onder hen staat?

De discussie over dierziekten, vleesconsumptie, klimaatbelasting door de intensieve veehouderij en megastallen zwelt steeds verder aan onder onze invloed. Niemand kan meer om deze onderwerpen heen en ook in andere landen lijkt het tij te keren.

Zeker ook na de uitspraken van Nobelprijswinnaar Pachauri die stelt dat we zonder twijfel naar tenminste een vleesloze dag per week zullen moeten en een belasting op zuivel, vis en vlees.

Het campagneteam van Meat Free Mondays heeft overigens enthousiast gereageerd op de koksmuts die ik op Prinsjesdag droeg. We gaan er ook komende week weer hard tegenaan met het wetsvoorstel dat het fokken van pelsdieren in Nederland moet verbieden!

Tot volgende week!

This week I attended the premiere for the climate change movie called The Age of Stupid (neat title!). The film comprises a number of story lines about people who are directly affected by the consequences of the climate crisis. Their stories were interesting, but the film failed to focus on the thing that produces methane, the most damaging greenhouse gas of all: cattle farming. Cattle farming produces 40% more greenhouse gasses than traffic and transportation combined. This is a glaring omission, as the film only covers the damage caused by aircraft. It makes me happy to know our film about the climate, called Meat the Truth, will premiere this month in Turin, and then again in Indonesia in November.

We will attend the climate summit in Copenhagen this December, and will screen Meat the Truth at the alternative climate conference to be held in Copenhagen at the same time. If you’re in the area, make sure to drop by!

We have also been hard at work to prepare a sequel to Meat the Truth. This one will cover the worrying state of our seas and oceans.

Stichting VROM, a local organisation from Vroomshoop, a bastion of Christian Democrat voters who have banded together to fight against mega stables, has filed a claim of five billion euro with the Province of Overijssel. The organisation so hopes to prevent mega stables of goats, chicken factories and high-rise pig farms from establishing themselves in their province. Mega stables pose a threat to not only the environment and animal welfare and health, but human health, too. Figures and analyses provided by various researchers have shown the disadvantages to setting up mega stables clearly outweigh the advantages. Ammonia and particulate emissions are scarcely dropping at 2 and 4 percent respectively, in fact increases in the general vicinity of the stable are expected.
General Practitioners in areas densely populated by animals are increasingly worried about pigs being infected with antibiotic resistant MRSA bacteria. Currently half of all pig keepers are infected. There is also a direct connection between the dangerous Q fever and factory farming.

Meanwhile the residents of places such as the Municipality of Grubbenvorst, who have been fighting hard these past few years against a pig factory of 30,000 pigs and 1.3 million chickens, are paying the societal costs. Over the coming years they will be confronted with particulate emissions as well as a terrible stench and noise pollution – just so a few entrepreneurs can realise their megalomaniacal dreams. It’s time for us as a civilisation to focus on our core values in the decision-making process instead of falling back on economic development and profit margins. We are standing at a crossroads where one road leads to an intensification of industrial cattle farming that reduces living beings to mere things. The other road leads to a society where animals are treated with respect. I cannot believe that parties in power, such as the CDA and ChristenUnie, who claim to place great importance on such concepts as stewardship, are choosing the first road. Pierre Troubetzkoy said on the matter: “How can people hope for mercy from what is above them if they themselves have no mercy for what is under them?”

The discussion about animal diseases, meat consumption, climate damage caused by intensive cattle farming and mega stables is heating up thanks to our influence. No one can evade these topics anymore, and it seems the tide is turning internationally also.

Especially after Nobel Prize winner Pachauri stated that we, without shadow of a doubt, will need to switch to at least to one meat-free day a week and introduce a tax on dairy, fish and meat.

The Meat Free Mondays campaign team reacted enthusiastically to the chef’s hat I wore on Prinsjesdag. We are going to continue unabated this coming week with a proposition for law to ban the breeding of fur bearing animals in the Netherlands!

See you next week!