Worldlog Week 38 – 2009


18 september 2009

Mooie week geweest! Begon dinsdag met Prinsjesdag waar de Meat Free Mondays koksmuts alle aandacht van pers en publiek kreeg bij de hoedenparade rond de troonrede.

Tot in Brazilië werd er aandacht aan besteed! Zie hier.

Tijdens de begrotingsbehandelingen heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat we zullen moeten inzien dat de bomen niet tot in de hemel groeien, maar in hoog tempo gekapt worden.

In het kader van ‘never waste a good crisis’ heb ik het kabinet gevraagd meer tijd, energie en geld te steken in plantaardige eiwitten en in het terugdringen van de consumptie van vlees, vis en zuivel. Precies zoals het Planbureau voor de Leefomgeving voorstelt.

Er leek aanvankelijk geen meerderheid voor dit plan (de meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen klimaatproblemen, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitsproblemen, gezondheidsproblemen, zoetwaterproblemen en voedselschaarste) maar minister president Balkenende nam zowaar de motie over: het kabinet gaat onderzoek doen naar een vleestax!

Ik zag onze minister van Financiën Wouter Bos met pretoogjes kijken toen de premier het onderzoek aankondigde (Wouter Bos is zelf vegetariër), maar de minister van Landbouw zat zeer ongemakkelijk te schuifelen op haar stoel op de tweede rij. Zij had vorige week nog op het belangrijkste TV journaal van Nederland gezegd dat er hoe-dan-ook-geen-biefstuk-belasting zou komen…

Een geweldige overwinning die het bewustzijn alleen maar verder kan vergroten.

Verder waren veel Kamerleden kritisch over het door ons aan de orde gestelde feit dat de Nederlandse Koninklijke familie 1,6 miljoen Euro subsidie krijgt om haar hobby uit te oefenen: het voor de lol doodschieten van herten, zwijnen en reeën in de bossen rond paleis het Loo bij Apeldoorn.

Er was een breed gehoorde roep om het Koninklijk huis ook in te laten leveren, hetzij in de vorm van het stoppen van de subsidie voor het jachtdepartement, hetzij via een bevriezing van hun royale inkomens, hetzij door ze net als andere Nederlanders inkomensbelasting te gaan laten betalen, hetzij door ze te verbieden een vakantiehuis in Mozambique te laten bouwen waar de Nederlandse burger de beveiligingskosten en een goed deel van het vervoer ernaartoe voor moet betalen.

Ondanks het feit dat die voorstellen allemaal geen meerderheid kregen, omdat de regerende Christendemocratische partij dat samen met haar coalitiegenoten blokkeerde, was het duidelijk dat de lading aan het schuiven is. Dieronvriendelijke decadentie wordt steeds breder afgewezen en de omslag naar een meer plantaardige samenleving begint steeds meer aanhang te krijgen.
Zeker ook weer na het recente rapport van Tara Garnett

We zijn aan de winnende hand!

Tot volgende week, groetjes,

Marianne

It’s been a great week! It all began on Tuesday with Prinsjesdag, the day of the Queen’s speech where the Meat Free Mondays chef’s hat stole the attention of the press and public at the traditional “parade of hats” put on by female attendees to the Queen’s speech.

The news got as far as Brazil! Check here.

During the budget discussions I said we needed to realise that the world’s forests are under threat with trees being felled at alarming rates.

In the spirit of ‘never waste a good crisis’ I asked the cabinet to invest more time, energy and money in promoting vegetable proteins and reducing the consumption of meat, fish and dairy produce. This is exactly what the Planning Office for the Living Environment proposes.

At first, it didn’t look as though this plan would win majority support, (most of the traditional parties still fail to make the link between climate issues, deforestation, outbreaks of animal diseases, health problems and fresh water problems and food shortages) but prime minister Balkenende actually adopted the motion: the cabinet is going to commission a study into a meat tax!

I saw a sparkle in the eyes of our minister of finance, Wouter Bos, when the prime minister announced the study (Wouter Bos is a vegetarian himself), while the minister of agriculture fidgeted around very uncomfortably in her chair in the second row. Last week she had announced in the Netherlands’ leading TV news show that, no matter what, there would be no steak tax…

A great victory that will only raise people’s awareness further.

Many members of parliament were critical of our drawing the chamber’s attention to the fact that the Dutch Royal Family receive a 1.6 million euro subsidy to pursue their pastime: shooting deer, boar and roe for fun in the forests surrounding het Loo palace in Apeldoorn.

There was also a well-heard call for the Royal Family to make more concessions, be it in ending the subsidy to the hunting department, a freezing of their generous incomes, making them pay income tax just like everyone else in the Netherlands, preventing them from having a vacation house built in Mozambique, for which the Dutch tax payer is being asked to pay the security costs and a good deal of the transportation costs.

Despite the fact that these proposals did not receive a majority because they were blocked by the ruling Christian-Democrats and its coalition partners, it is clear that we are seeing a shift in attitudes. Animal-unfriendly decadence is being rejected by ever more people and the drive for a more vegetable-based society is gaining increasing support.
And this is even more the case following the recently published report by Tara Garnett

We are gaining ground!

Kind regards and until next week,

Marianne