Worldlog Week 37 – 2011


16 september 2011

Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag, de dag waarop de regering haar plannen (met bijbehorende kosten) voor het komende jaar bekend maakt in de zogeheten Miljoenennota. Ondanks dat het de bedoeling was dat de Miljoenennota pas vrijdag 16 september beschikbaar zou zijn, stond het document door een fout al een dag eerder online. Het vertrouwen van de burger in de overheid was al niet groot, dat zal nu zeker niet toenemen…

Hoe je er op Prinsjesdag bijloopt is een hot item. Wie helpt me schoenen uitkiezen voor Prinsjesdag? 😉

Geweldige uitspraak deze week van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Raad van State heeft de vergunning vernietigd voor de bouw van een visonvriendelijke waterkrachtcentrale in Borgharen (provincie Limburg). Deze uitspraak maakt een einde aan onze strijd tegen deze waterkrachtcentrale. Volgens de Raad van State heeft de provincie niet goed onderzocht wat de gevolgen zijn van die centrale voor de visstand in de rivier de Maas.

Als enige partij waren wij tegen de bouw van de waterkrachtcentrale in Borgharen. De draaiende schoepen die bij dergelijke centrales worden gebruikt om waterkracht op te wekken doden de vissen, waaronder beschermde soorten zoals de zalm en de paling. Deze waterkrachtcentrale is verkocht als een leverancier van groene energie, maar als er talloze vissen levend worden vermalen, levert die centrale rode stroom in plaats van groene, merkte mijn collega Esther Ouwehand terecht op. Goede zaak dus dat de Raad van State daar een stokje voor heeft gestoken!

Op verzoek van onze partij vond er deze week een hoorzitting plaats over het boren naar schaliegas. Schaliegas is moeilijk te winnen gas dat gewonnen wordt uit de aardkorst. De boringen daarnaar zijn omstreden omdat er veel chemicaliën voor nodig zijn en omdat er bij de boringen gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen, zoals methaangas en olie. De omwonenden zien de boringen niet zitten. Desondanks wil minister Verhagen (Economische Zaken) nog dit najaar proefboringen in de provincie Brabant toestaan.

We zijn fel tegen het boren naar schaliegas omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de boringen de kwetsbare natuur kunnen aantasten. Daarbij kan het vasthouden aan fossiele brandstoffen de noodzakelijke omschakeling naar schone brandstoffen sterk vertragen. Er was veel animo voor de hoorzitting. Hopelijk is de boodschap duidelijk voor de andere politieke partijen en zullen ze zich ook tegen het boren naar schaliegas uitspreken.

Verder hebben we deze week een motie ingediend om het massaal vergassen van ganzen tegen te houden. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) heeft recentelijk het Besluit beheer en schadebestrijding dieren aangepast zodat het vanaf 1 oktober mogelijk moet worden om grote groepen ruiende ganzen te vangen en in mobiele ruimtes te vergassen. Onacceptabel! Binnenkort wordt de motie in stemming gebracht in de Tweede Kamer.

De discussie over megastallen zet zich ook voort, hoewel je je kunt afvragen in hoeverre er sprake is van een discussie. In het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla werd duidelijk dat burgers vaak het nakijken hebben bij uitbreiding van de veefabrieken en dat burgers te maken krijgen met ambtenaren die banden hebben met de vee-industrie. De aanhoudende signalen vanuit burgers dat zij zich niet gehoord voelen en te maken hebben met een overheid die koste wat kost de vee-industrie alle ruimte wil geven zijn zorgelijk. Het voedt de ongerustheid dat de bestuurlijke integriteit in het geding is. Daarom hebben we een spoeddebat over megastallen aangevraagd. Tijdens het spoeddebat heb ik gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop gemeenten en provincies vergunningen verlenen voor veehouderijen. Kwesties als het omzeilen van regels, het niet handhaven en schijn van belangenverstrengeling komen steeds vaker in beeld. Ik wil daar zo snel mogelijk opheldering over.

Tot volgende week, met foto’s van Prinsjesdag!

Marianne

Tuesday 20 September is Prinsjesdag, the day the government announces its plans and associated expenses for the coming year in what is called the 'Miljoenennota' or Budget Memorandum. Even though the government had not intended to release the Budget Memorandum before Friday 16 September, it was mistakenly available online one day early. The citizen's faith in the government wasn't that great to start with, this will certainly not help it any…

Walking the walk on Prinsjesdag is of the utmost importance. Who will help me choose some shoes to wear? 😉

This week the government's most important advisory body and the Netherlands' highest general administrative court passed a fantastic judgement this week. The State Council nullified the permit to construct a hydroelectric power station in Borgharen, Limburg that would have been detrimental to the fish population. This verdict ends our battle against this hydro electrical power station. According to the State Council, the province did not properly investigate the consequences this power station would have for fish stocks in the Meuse river.

We were the only party against constructing a hydroelectric power station in Borgharen. The spinning blades that these power stations use to generate hydroelectric power kill the fish, including protected species such as salmon and eels. This hydroelectric power station was pitched as green, but if innumerable fish are to be mulched to death, the power station will turn the river red, as my colleague Esther Ouwehand justifiably noted. It's just as well that the State Council put a stop to it.

On our party's request, a hearing was held about drilling for shale gas. Shale gas is a gas taken from the earth's crust and it is difficult to extract. The drilling is controversial because it requires a great many chemicals and also because drilling can release dangerous materials, such as methane gas and oil. Those who live around where the drilling would take place are not pleased. Despite this fact, the Minister of Economic Affairs – Ms Verhagen, still wants to allow test drilling in the province of Brabant in the autumn.

We are very much against drilling for shale gas because the risks to public health and safety are unacceptable and the drilling could affect nature's delicate balance. Not to mention that clinging to the use of fossil fuels will very much delay the transition we need to make to clean fuels. There was a great deal of zest for the hearing. Hopefully the other political parties have heard the message loud and clear and they will also take a stand against drilling for shale gas.

We also lodged a motion this week to halt mass goose gassings. State Secretary Bleker (Agriculture) recently amended the Animals (Management and Damage Control) Decree so that as of 1 October it shall be possible to trap large groups of moulting geese in mobile spaces, then gas them. Unacceptable! The motion will soon be brought to the vote in the Lower House.

The discussion about mega stalls is also still live, although I wonder to what extent this is still a discussion. The Dutch investigative programme Zembla discovered that citizens often came off second best when livestock factories expand, and that they deal with civil servants who have ties to the cattle industry. The constant signals from the citizens who say they don't feel heard and who are dealing with a government who want to give the cattle industry free reign, no matter what the cost, are a great concern. The fact that the administration's integrity is in question only serves to fuel my concern. That is why we requested an emergency debate on the mega stall issue. During the emergency debate I asked for independent research into the way in which municipalities and provinces award permits for cattle farms. I hear more and more often about such issues as flouting the rules and apparent conflicts of interest. I want this cleared up as quickly as possible.

See you next week, with photos of Prinsjesdag!

Marianne