Worldlog Week 36 – 2011


9 september 2011

Dinsdag is het parlementaire jaar weer begonnen. Tijdens het ‘vragenuurtje’ – een wekelijks terugkerend moment waarop Kamerleden mondelinge vragen kunnen stellen aan de regering – heb ik de minister van Volksgezondheid gevraagd of ze bereid is om preventief antibioticagebruik in de veehouderij te verbieden. Deze week werd in een uitzending van het Nederlandse consumentenprogramma Radar opnieuw duidelijk hoe groot het probleem is. Het preventief toedienen van antibiotica aan gezonde dieren veroorzaakt resistente bacteriën, wat een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De kleinste infecties kunnen dodelijk zijn wanneer iemand besmet is met resistente bacteriën, omdat antibiotica niet aanslaan. In de uitzending van Radar werd verteld dat een vrouw begin 2010 overleed aan een urineweginfectie, omdat ze besmet was met de resistente bacterie ESBL. De antibiotica om deze infectie te verhelpen sloegen niet aan.

We kunnen niet langer toezien dat er meer en meer resistente bacteriën ontstaan en mensen deze bacteriën binnen krijgen door bijvoorbeeld het eten van vlees. De minister gaf aan dat zij vooralsnog niet van plan is om preventief antibioticagebruik te verbieden. Ze wil het advies van de Gezondheidsraad eerst zorgvuldig bestuderen. De Gezondheidsraad (een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering) dringt er op aan om minder en niet dezelfde antibiotica te gebruiken in de veehouderij als in de humane gezondheidszorg. Ik zal haar keer op keer blijven herinneren aan de noodzaak om preventief antibioticagebruik te verbieden.

Mijn collega Esther Ouwehand heeft een spoeddebat aangevraagd met staatssecretaris Bleker van Landbouw over de bouw van de kolencentrale in de ´Eemshaven´, een haven in de provincie Groningen. Reden voor het debat is het besluit van het bestuur van de provincie Groningen dat de bouw door mag gaan zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten op de natuur.

De Raad van State (het belangrijkste adviesorgaan van de regering) heeft 24 augustus geoordeeld dat de natuurvergunning voor de bouw van de omstreden kolencentrale onterecht is verleend. Er is onvoldoende onderzocht wat de effecten van de nieuwe centrale zijn op de flora en fauna van het kwetsbare waddengebied. Het provinciebestuur besloot dat de bouw ondanks het ontbreken van de natuurvergunning toch door mocht gaan.

Hierdoor komt de uitvoering de Vogel- en Habitatrichtlijn in gevaar, natuurbeschermingsregels die in Europa ook door Nederland zijn ondertekend. De staatssecretaris van Landbouw is verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze afspraken en moet dus nu naar de Tweede Kamer komen om uit te leggen hoe hij om wil gaan de bouw van deze vervuilende centrale. Wij willen dat de staatsecretaris bouw per direct stopzet en de uitspraak van de Raad van State respecteert. De Wadden hebben recht op bescherming, niet op illegale kolencentrales!

Tot slot nog goed nieuws. De Raad van State oordeelde in een ander geval dat uitbreidingen van veehouderijen in Nederland bij natuurgebieden onterecht buiten de vergunningplicht gehouden werden. Dit betekent dat veel van die uitbreidingen nu alsnog bekeken moeten worden op de schadelijke effecten die zij kunnen hebben op de natuur. We zijn blij met de uitspraak, die een streep zet door de voortdurende pogingen om de Natuurbeschermingswet op te rekken ten gunste van de veehouderij.

Tot volgend week!

The parliamentary year reopened last Tuesday. During ‘question time’ – a weekly session at which members of parliament can put questions directly to members of the government – I asked the Minister of Public Health whether she was prepared to ban preventive antibiotics in the cattle-raising industry. This week’s edition of the Dutch consumer watchdog TV programme Radar again demonstrated how serious the problem is. Administering antibiotics preventively to healthy animals causes resistant bacteria which can eventually be harmful to human health. The most minor of infections can be fatal if a person is infected with resistant bacteria as antibiotics will then not work. The Radar broadcast mentioned a woman who had died in early 2010 from a urinary tract infection because she was infected with the resistant ESBL bacteria. The antibiotics she was given had no effect.

We can no longer just stand by as ever more resistant bacteria emerge that people become infected with by, for example, eating meat. The minister said that she had no current plans to ban preventive antibiotics. She first wants to carefully review the recommendation of the Health Council. The Health Council (an independent government advisory body) urges the use of fewer and different antibiotics in the cattle-raising industry and in human healthcare. I will keep reminding the minister of the need to ban preventive antibiotics.

My colleague Esther Ouwehand has requested an emergency debate with Deputy Minister of Agriculture Bleker on the construction of the coal-fired power plant in Eemshaven, a seaport in the province of Groningen. Reason for the debate was the decision by the administration of the province of Groningen to allow the construction to start without first conducting a thorough study into the effects on the environment.

The Council of State (the government’s most important advisory body) ruled on 24 August that the environmental licence for the construction of the controversial coal-fired power plant was wrongly issued. There had not been enough study of the effects of the new coal-fired power plant on the flora and fauna of this vulnerable part of the Wadden Sea coast. But the provincial administration decided that the construction could go ahead despite the lack of an environmental licence.

The construction of the plant also jeopardizes implementation of the Bird and Habitat Guideline, nature conservation regulations that have also been signed by the Netherlands. As the Deputy Minister of Agriculture is responsible for the proper observance of these agreements, he must now come before parliament to explain what he plans to do about the construction of this polluting power plant. We want the deputy minister to stop the construction immediately and to honour the ruling of the Council of State. The Wadden Sea region is entitled to protection, not illegal coal-fired power plants!

And I end with some good news. In another case, the Council of State ruled as wrongful that expansions of cattle farms near nature reserves do not require a licence. This means that many of those expansions will still need to be examined to determine what harmful effects they could be having on the environment. We are pleased with this ruling, which puts a brake on the continuous efforts to undermine the Nature Conservation Act in favour of the cattle-raising industry.

Until next week!