Worldlog Week 26 – 2010


3 juli 2010

De Japanse Greenpeace-actievoerder Junichi Sato had, op uitnodiging van de Partij voor de Dieren, vorige week een ontmoeting met de Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sato, die in eigen land is aangeklaagd nadat hij corruptie rondom de walvisjacht aantoonde, heeft de commissie uit eigen ervaring geïnformeerd over de rol van Japan in de walvisjacht.

Japan beweert de walvissen om wetenschappelijke redenen te vangen, maar walvisvlees blijkt echter verkrijgbaar in Japanse supermarkten. In het kader hiervan onderschepte Sato met een tweede actievoerder een transport van gesmokkeld vlees van illegaal gevangen walvis. Daarop werden niet de walvisjagers, maar de twee actievoerders voor de rechter gebracht. De Partij voor de Dieren vindt de opstelling van de Japanse regering ten opzichte van de walvisjacht schokkend; niet alleen door de totale onverschilligheid ten opzichte van het vangstverbod, maar ook door de opstelling naar burgers die de misstanden aan de kaak willen stellen. Hopelijk zal de ontmoeting met Sato een nieuwe impuls geven aan de inzet voor de walvis in het parlement.

De Australische wetenschapper Frank Fenner voorspelde onlangs dat de menselijke soort binnen 100 jaar zal uitsterven bij ongewijzigd beleid. Ik ben geneigd het eens te zijn met zijn collega Stephen Boyden die zegt: “We have the scientific knowledge to do it [reverse climate change], but we don't have the political will”. En dat is nou precies de uitdaging die wij als Partij voor de Dieren zien. Niet via uitsluiting, maar door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de oplossingen die noodzakelijk zijn voor mens, dier, natuur en milieu. Gelukkig hebben de Verenigde Naties opgeroepen om minder vlees te gaan eten, om klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat de goede kant op!

Even leuk om te melden: op donderdag 24 juni schrijft Brian May, de gitarist van Queen op zijn weblog het volgende: “We visited Holland for the launch of WWRY Utrecht … which opens in September. Because of this I became aware of a strong movement for animal welfare over there. I think we need to learn from these excellent people. Cheers all, Bri”.

Maar volgens de Vlaamse socialistische politicus Tobback is het ‘decadent’ om Partij voor de Dieren te stemmen. Het feit dat “enkele honderdduizenden Nederlanders het belang van de hond en de kat het belangrijkste vinden terwijl de werkloosheid stijgt en er miljarden bezuinigd moeten worden, zo’n samenleving waar dat kan, is decadent, punt uit.” Ik heb Tobback een briefje gestuurd met ons partijprogramma en mijn boek ‘Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’. Kennelijk was Tobback er nog niet aan toe gekomen zich echt te verdiepen in de achtergronden van onze partij, of moet hij nog erg wennen aan het idee, zoals dat ook geldt voor heel veel Nederlanders.

Tenslotte nog een treurig bericht uit Wit Rusland. Ze gaan daar 30.000 bevers dood schieten, omdat de dieren knagen aan de bomen. Nog even en de ontbossing wordt aan dieren toegerekend…

Tot volgende week!

Marianne

Japanese Greenpeace activist Junichi Sato had accepted an invitation from the Party for the Animals to meet with the Lower House committee on Agriculture, Nature and Food Quality. Sato, who is being indicted in his own country after he exposed corruption in the whaling industry, spoke from experience as he informed the commission about Japan’s role in whaling.

Japan maintains that it catches whales for research, but the whale meat turns up in Japanese supermarkets. As part of his fight against whaling, Sato and a second activist intercepted a transport smuggling the meat of illegally caught whale. But instead of the whalers being hauled before court, it was the two activists that found themselves in the dock. The Party for the Animals considers the attitude of the Japanese government with respect to whaling to be shocking – it is not only the total indifference to the ban on whaling itself, but its attitude towards citizens who try to expose the abuses. Hopefully the meeting with Sato will provide the Dutch parliament with fresh impetus to put whaling back on the agenda.

Austrialian scientist Frank Fenner predicted recently that the human species will be extinct within 100 years if policy remains unchanged. I tend to agree with my colleague Stephen Boyden who says: “We have the scientific knowledge to do it [reverse climate change], but we don't have the political will”. For us at the Party for the Animals, these words formulate perfectly the challenge we all face. Not by exclusion, but by including as many people as possible in the solutions that are necessary for people, animals and the environment. Fortunately, the United Nations has appealed for a reduction in the consumption of meat in order to combat climate change. We’re headed in the right direction!

A cool piece of news: On Thursday 24 June, Brian May, the guitarist of Queen states the following on his weblog: “We visited Holland for the launch of WWRY Utrecht … which opens in September. Because of this I became aware of a strong movement for animal welfare over there. I think we need to learn from these excellent people. Cheers all, Bri”.

Flemish socialist politician Tobback labels a vote for the Party for the Animals as ‘decadent’. The fact that “several hundreds of thousands of Dutch citizens consider the interest of dogs and cats to be of the ultimate importance while unemployment rises and billions of euros have to saved – a society that tolerates that kind of thing is decadent – period.” I sent Tobback a letter with our political programme and my book ‘Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’. Apparently Mr. Tobback has not yet found the time to examine the background to our party or he still really has to get used to the idea – as do a great many Dutch citizens.

Finally, a sad report from Belarus, where they are planning to shoot dead 30,000 beavers because they gnaw at trees. It won’t be long before they are blaming deforestation on animals…

Until next week!

Marianne