Worldlog week 25 – 2015


15 juni 2015

Deze week stond in het teken van het verbieden van de plezierjacht. Mijn initiatiefnota voor een verbod op plezierjacht werd behandeld in de Tweede Kamer. Ik wil graag dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het doden van dieren in het wild. In Nederland wordt louter voor het plezier van de jager gejaagd op wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif. Elk jaar worden er twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten.

Plezierjacht is echt niet meer van deze tijd. Gelukkig vinden de meeste Nederlanders dat ook. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders plezier een acceptabele reden vindt voor de jacht, terwijl 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden. Toch krijgen jagers momenteel alle medewerking van de overheid om hun wrede hobby uit te oefenen. Om te voorkomen dat het zinloos afschieten van wilde dieren volgend jachtseizoen nog steeds kan, is nu een verbod nodig!

Mijn initiatiefnota omvat twee voorstellen: het sluiten van de jacht op vijf diersoorten en het verankeren van een verbod op de plezierjacht in de wet. Hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven mogen nu nog vrij worden bejaagd zonder dat daar enige noodzaak voor is. De sleutel voor het verbod ligt bij de regeringspartij Partij voor de Arbeid (PvdA). De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma met nadruk beloofd om de plezierjacht af te schaffen. Op naar van vogelvrij naar kogelvrij! Het zou mij verbazen als de PvdA zich niet aan haar verkiezingsbelofte houdt, want in het regeerakkoord is hier niets over afgesproken.

wl24_hazengameover

Haasje over? Of game over? Stop de plezierjacht!

Behalve de initiatiefnota heb ik ook twee amendementen ingediend op het nieuwe wetsvoorstel Natuurbescherming van dit kabinet. Met het eerste amendement wil ik een einde maken aan jagen in de draag- en zoogtijd van dieren. Op dit moment mogen moederdieren, zoals herten, gewoon afgeschoten worden in de tijd dat ze jongen te verzorgen hebben. Deze jonge dieren blijven achter zonder moeder en sterven een hongerdood. Jagers beweren hier rekening mee te houden, maar in de praktijk blijkt dat zij zich weinig aantrekken van die zorgplicht. Zo worden bijvoorbeeld vossen die nog welpjes moeten verzorgen massaal afgeschoten. Zelfs zwangere en zogende moederdieren worden niet ontzien!

Met mijn andere amendement hoop ik te bewerkstelligen dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Vreemd genoeg hebben jachtopzichters in de nieuwe Wet Natuurbescherming nog steeds twee verschillende en onverenigbare taken. In de wet staat dat ze worden geacht de belangen van de jagers te dienen en tegelijkertijd als buitengewoon opsporingsambtenaar de wettelijke regels voor de jacht en de natuur te handhaven. Dit kan leiden tot ernstige belangenconflicten. De natuur in ons land is erg kwetsbaar en moet zeer serieus beschermd worden.

wl24_zwijntjes

Als afsluiter heb ik deze week ook weer een interessante leestip. Nasdaq adviseert om niet te investeren in vlees. In dit artikel lees je waarom.

Hartelijke groet,

Marianne