Worldlog Week 24 – 2011


17 juni 2011

Deze week was de hoorzitting in de Tweede Kamer over ons initiatiefwetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Tijdens de hoorzitting hebben wetenschappers en vertegenwoordigers van de islamitische en Joodse gemeenschap hun visie gegeven op het wetsvoorstel. Kamerleden met dierenwelzijn in hun portefeuille waren ook aanwezig. Ik heb er ook na deze hoorzitting alle vertrouwen in dat het Nederlandse parlement in staat zal zijn een zelfstandige goede afweging te maken. Er zijn nog geen geluiden dat we de meerderheid in de Kamer niet zullen halen. De stemming over het wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid voor 1 juli zijn. Het afrondende plenaire debat is aanstaande woensdagavond.

Ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) heeft een nieuw videodocument gepubliceerd over de achtergronden van de Koosjere slacht ter voorbereiding van ons wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd slachten. De NGPF heeft meerder malen vertegenwoordigers van het enige joodse slachthuis in Nederland en van het Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap gevraagd of ze beelden mochten maken van de Koosjere slacht. Dat verzoek is herhaaldelijk afgewezen. Om die reden heeft de NGPF een videodocument gemaakt, gebaseerd op het beschikbare beeldmateriaal van de koosjere slacht in andere landen. Klik hier voor de beelden. Pas op, de beelden zijn schokkend.

Ik heb een opinieartikel geschreven over de EHEC-bacterie en de zoektocht naar de veroorzaker daarvan. In het artikel ‘Komkommernieuws verdoezelt een levensgevaarlijk probleem: mest’ ben ik ingegaan op hoe de aanhoudende angst voor de EHEC-bacterie zorgt voor kopersstakingen van elk agrarisch product dat in verband gebracht wordt met de agressieve, ziekmakende of zelfs dodelijke bacterie die volgens het Duitse Robert Koch Instituut resistent is tegen een dozijn soorten van antibiotica in acht klassen. De vraag hoe een bacterie in die mate resistentie kan ontwikkelen tegen antibiotica, en met name waar dat gebeurt, wordt echter nauwelijks gesteld.

Deze week was er in de Tweede Kamer een debat over de dierenpolitie. Er worden 125 agenten opgeleid om eind dit jaar als dierenagenten actief te worden. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft de afgelopen maanden herhaald verwezen naar de inzet van de dierenpolitie bij controle en handhaving van dierenwelzijn. Nu de invoering van de dierenpolitie voor het eerst concreet op de agenda van de Kamer staat, vond echter geen van de coalitiepartijen het nodig dat de staatssecretaris van Landbouw hierbij aanwezig is om vragen te beantwoorden. Wij vinden het ongehoord de steeds verder uitgeklede plannen voor de dierenpolitie alleen met de Minister van Binnenlandse zaken te bespreken en deden daarom niet mee aan het debat.

De Partij voor de Dieren heeft als enige oppositiepartij de invoering van een dierenpolitie van harte ondersteund. Nu al zijn er duizenden meldingen per jaar van verwaarlozing of mishandeling van dieren. De capaciteit om meldingen nader te onderzoeken is echter zeer beperkt. Zolang compleet onduidelijk is welke concrete invulling de regering voor ogen heeft van de dierenpolitie begint de dierenpolitie steeds meer op een vogelverschrikker te lijken.

Tot slot nog goed nieuws uit Italië. Afgelopen weekend stemde het Italiaanse volk in een referendum massaal tegen kernenergie. Meer dan 94 procent is tegen de herinvoering van kerncentrales in hun land. Duitsland zegt nee, Zwitserland zegt nee, Japan zegt nee en Italië zegt nu ook nee, maar Mark Rutte en Maxime Verhagen willen door. Onbegrijpelijk!

Tot volgende week,

Marianne

This week the Lower House held the public inquiry into our private member's bill to ban the ritual slaughter of animals without prior stunning. During the inquiry, scientists and representatives of the Muslim and Jewish communities responded to the bill. Members of parliament responsible within their respective parties for the animal welfare issues were also present. Having been present myself, I have every confidence that the Dutch parliament will now be able to come to an independent and well-balanced decision on the issue. So far there are no signs that we will not achieve a majority in the House. The vote on the bill will most likely make place before 1 July 2011. The concluding plenary debate will be held next Wednesday evening.

Our scientific bureau the Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) has published a new video document examining the background of the Kosher slaughter of animals in preparation of our bill to ban the slaughter of animals without prior stunning. The NGPF requested permission multiple times from representatives of the only Jewish abattoir in the Netherlands and of the Dutch Israelite Religious Community to film the kosher slaughter, which request was repeatedly refused. Consequently, the NGPF has produced a video document based an available video material of the kosher slaughter in other countries. Click here for the video. Be forewarned; the images are shocking.

I wrote an op-ed about the E-coli bacteria and the quest to find the its origin. In the article, I examined how the continuing fear of the E-coli bacteria was resulting in consumers not buying any agricultural product could be connected with the aggressive, pathogenic or even lethal bacteria which, according to the German Robert Koch Institute, is resistant to a dozen types of antibiotics in eight categories. However, the question of how a bacteria can develop that level of resistance to antibiotics, and particularly where, is barely addressed.

This week saw a debate in the Lower House on the animal cops. One hundred twenty-five police officers are being trained to start working as animal cops at the end of this year. In the past few months, State Secretary of Agriculture Bleker has repeatedly referred to the deployment of animal cops in supervising and enforcing animal welfare. But now that the deployment of the animal cops has been firmly placed on the Lower House’s agenda for the first time, none of the coalition parties considered it necessary for the state secretary of agriculture to be present at the debate in order to answer questions. We think it outrageous that the increasingly threadbare plans for the animal cops can only be discussed with the Minister of Home Affairs and therefore refused to participate in the debate.

The Party for the Animals is the only opposition party that enthusiastically supported the introduction of the animal cops. Already there are thousands of reports of neglected or abused animals. The capacity to investigate reports remains limited however. As long as the government’s plans regarding animal cops remain unclear, the animal cops are looking more and more like a scarecrow measure.

Finally, some good news from Italy. Last weekend Italians voted en masse against nuclear energy in a referendum. More than 94 percent is against the reintroduction of nuclear power stations in their country. Germany says no, Switzerland says no, Japan says no and how Italy has said no. And yet Mark Rutte and Maxime Verhagen want to continue with the nuclear programme. Incomprehensible!

Until next week,

Marianne