Worldlog Week 23 – 2009


5 juni 2009

Afgelopen week hebben we keihard gewerkt aan het winnen van een zetel in het Europees parlement. We wisten dat het moeilijk zou worden, omdat Nederland 150 Kamerzetels heeft (waarvan we er 2 bezetten), terwijl Nederland in Europa slechts 25 zetels toebedeeld krijgt Daarvoor moest 4% van de stemmen worden binnengehaald, het equivalent van 6 zetels in het Nederlandse parlement.

Onze Europese lijsttrekker Natasja Oerlemans en alle vrijwilligers van de Partij voor de Dieren hebben heel intensief campagne gevoerd om de in de ogen van velen onmogelijke klus te klaren. Donderdagavond, tijdens de uitslagenavond was het bloedstollend spannend en eerlijk gezegd is het dat nog steeds. In de exit polls stonden we op 3,8% van de stemmen en in de loop steeg de prognose tot meer dan 4%.

Omdat echter een aantal gemeenten hun uitslagen nog niet bekend hebben gemaakt en de Kiesraad pas op 11 juni de officiële uitslag bekend maakt, blijft het tot het laatste moment spannend.

De vraag of we wel of net niet een zetel in het internationale parlement hebben behaald als eerste partij ter wereld die niet de mens centraal stelt, zal afhangen van enkele honderden stemmen.

Ik heb goede moed, maar zelfs als we geen zetel zouden halen is het een regelrechte doorbraak dat we inmiddels op een equivalent van 6 Kamerzetels mogen rekenen waar we er nu nog 2 bezetten.
In aanmerking moet daarbij wel worden genomen dat de lage opkomst voor de Europese verkiezingen sterk in ons voordeel werkte. De gehele opkomst bleef onder de 40% waarmee dus een royale meerderheid van de Nederlanders aangaf onvoldoende interesse en/of vertrouwen in de Europese politiek te hebben om naar de stembus te gaan.

Die breed gevoelde kloof tussen burger en politiek biedt perspectief in alle Europese landen om via het overstijgende belang van dierenrechten bruggen te slaan en kiezers opnieuw te interesseren in de politiek via partijen die verder kijken dan het eigen belang van hun vertegenwoordigers.

Wordt vervolgd!

Afgelopen vrijdag had ik een ontmoeting met de Dalai Lama in het Nederlandse parlement.
Ik vroeg hem wat hij vond van de grootschalige vleesconsumptie in relatie tot vraagstukken als honger, dierenrechten en klimaatproblemen.

De Dalai Lama veerde op na een lang betoog over de situatie in Tibet en vertelde dat hij het bemoedigend vindt dat er groepen opstaan voor de rechten van dieren. Bij medische experimenten moet haarscherp worden gekeken of ze echt wel nodig zijn, vindt hij, en moet goed rekening worden gehouden met de pijn van het proefdier.

,,Alle wezens hebben hetzelfde recht om zonder angst te leven'', vindt de dalai lama. “We hebben dus geen recht andere wezens te exploiteren”

De Dalai Lama gaf als antwoord op mijn vraag , ten overstaan van de Nederlandse pers en de delegatie van het parlement, aan dat hij de massaproductie van vlees afwijst.

De Tibetaanse leider riep de Nederlanders op zoveel mogelijk vegetarisch te eten en kinderen op te voeden in een respectvollere houding ten opzichte van andere vormen van leven. Zelf werd hij in 1956 vegetariër. Alleen, zo vertelde hij, kreeg hij meteen geelzucht. ,,Toen had ik de kleur van de levende Buddha'', grinnikte hij. Op dokteradvies nam hij toch weer beperkt dierlijk voedsel tot zich.

Als de dalai lama zou stemmen, zou hij partij voor de dieren kiezen, zo liet hij weten. Hij was zeer verrast over het feit dat er in Nederland een Partij voor de Dieren in het parlement vertegenwoordigd is.

Ik hoop volgende week goed nieuws te kunnen melden over de Europese verkiezingen, klein extra lichtpuntje is dat Nederland binnenkort een 26e zetel krijgt in het Europees parlement en dat over de toedeling daarvan nog gesproken moet worden in het Nederlandse parlement.

Foto: Jeroen van der Meyde

Tot volgende week!

We worked hard last week to win a seat in the European Parliament. We knew it would be difficult because Dutch parliament has 150 seats (two of which are ours), whereas the Netherlands has been given just 25 seats in the European Parliament, or the equivalent of 6 seats in Dutch parliament.

Our European party leader Natasja Oerlemans and all the Party for the Animals volunteers executed an intensive campaign to achieve what many thought was an impossible task. As we watched the election night results on Thursday evening, we were extremely excited and to be honest, we still are. The exit polls predicted we would obtain 3.8% of the vote, and that ultimately climbed to more than 4%.

However, because a number of municipalities still have not released their results and the Election Council will not release the official results until 11 June, we are going to be on tenterhooks right until the very end.
Whether we, the first party in the world to not focus on people, get a seat in this international parliament or not will depend on just a few hundred votes.

I personally am optimistic, but even if we do not get a seat, it is nothing short of a breakthrough for us to have achieved the equivalent of 6 seats in parliament whereas we now only occupy 2.

We also need to keep in mind that the low turn-out rates for the European elections worked in our favour. Turn-out rates remained under 40% as the large majority of Dutch voters admitted insufficient interest and/or trust in European politics to get down to the ballot-box.

The yawning chasm between citizens and politics offers the perspective for all European countries to build bridges using our overriding interest in animal rights and to get voters interested again in politics. The ones to achieve this will be the parties that can look beyond just the interests of their constituents.

More news to come.

Last Friday I had the honour of meeting the Dalai Lama in the Dutch parliament.

I asked him what he thought about the large-scale consumption of meat in relation to such questions as hunger, animal rights and climate change.

The Dalai Lama’s spirits were high after a long elucidation on the situation in Tibet and he told me he was encouraged by the fact that there are groups that take a stand for animal rights. He believes we should scrutinise if animals are strictly necessary in medical experiments, and we need to take the laboratory animal's pain into account.

The Dalai Lama believes "All creatures have the same right to live without fear. We therefore have no right to exploit other creatures."

In response to my question, in the presence of the Dutch press and parliamentary delegation, he said that he denounces the mass production of meat.

This leader of Tibet called for the Dutch people to eat as much of a vegetarian diet as possible and to bring their children up to respect other forms of life. He himself turned vegetarian in 1956. Only, he told me, he developed immediate jaundice. ‘I turned the colour of the living Buddha’, he grinned. Under doctor’s advice he started consuming minimal amounts of animal products.

If the Dalai Lama were to vote, he told us he would vote for the Party for the Animals. He was surprised that the Netherlands had a Party for the Animals in parliament.

Hopefully next week I will have good news for you about the European elections. One little bright spot is that soon the Netherlands will receive a 26th seat in the European Parliament and just who will occupy that seat still needs discussion in Dutch parliament.

Picture: Jeroen van der Meyde

See you next week!