Worldlog Week 20 – 2009


15 mei 2009

Deze week een Worldlog vanuit New York City waar ik ben vanwege de 17e conferentie over duurzaamheid van de Verenigde Naties en aansluitend voor de Veggie Pride Parade en de New York première van onze klimaatfilm 'Meat the Truth'.

Een enerverende week. Eerst dus de VN duurzaamheidsconferentie die werd voorgezeten door de Nederlandse minister van landbouw, Gerda Verburg.

Zij pleit voor een groene revolutie, maar wil er niet aan dat de enige mogelijkheid daartoe is gelegen in een menu dat uit minder dierlijke eiwitten bestaat.

Ik had de Nederlandse delegatie verzocht een side event te mogen organiseren in de vorm van vertoning van Meat the Truth, maar dat werd op alle mogelijke formele en informele manieren tegengewerkt. Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren heeft toen een zaal gehuurd in het Church center van de VN en daar zelf een side event georganiseerd tot zichtbaar ongenoegen van de Nederlandse delegatie. Maar de film werd met groot enthousiasme ontvangen door de aanwezige NGO’s (non-governmental organization) uit tal van landen en de Amerikaanse pers.

Heel grappig was dat de Nederlandse kroonprins donderdag (de dag na de vertoning van de film) een toespraak hield tijdens de conferentie en daar pleitte voor….minder dierlijke eiwitten vanwege het grote beslag dat bij de productie ervan gelegd wordt op zoetwatervoorraden!

Het besef groeit langzaam, maar het groeit!

Zondag namen we met de diervriendelijke Nederlanders in NY deel aan de Veggie Pride Parade en we hebben aansluitend twee vertoningen van Meat the Truth gehouden in the New York Film Academy. Heel druk bezocht, zeer enthousiaste reacties. Onderstaand een foto-impressie.

Ander interessant nieuws van deze week is de opmars van de Zweedse Piratenpartij. Het bedrijf Pirate Bay faciliteert internetters die bestanden willen uitwisselen op het gebied van muziek, film en software. De Zweedse rechter heeft de eigenaren veroordeeld tot gevangenisstraf, maar gebleken is inmiddels dat de rechter banden heeft met de muziekindustrie.

De Pirate bayers gaan in hoger beroep, maar hebben nu ook een eigen partij opgericht, de Piratenpartij. De partij lijkt in snel tempo te groeien tot één van de grotere politieke partijen van Zweden. En ze hebben een interessante beginselverklaring geschreven op het gebied van burgerrechten, privacy en ook patentering, met name ook de patentering van dieren en planten. Je leest hier een Engelse vertaling uit het Zweeds.

Grote kans dat ze in het Europees parlement gekozen gaan worden en ik zie ernaar uit dat onze lijsttrekker Natasja Oerlemans mogelijkheden tot samenwerking met ze kan onderzoeken.

Zowel de Partij voor de Dieren als de Piratenpartij zijn succesvolle uitingsvormen van verzet van de kiezers tegen de gevestigde politieke orde. Beiden zijn op zoek naar een samenleving waarin vrijheden gerespecteerd worden en waarin onderdrukking wordt uitgebannen. De burgers tegen de gevestigde orde. Een interessante revolutie die tot grote verandering in de traditionele politieke partijen kan leiden. Ze zullen wel moeten!

Tot volgende week, en ik hoop dat deze Worldlog velen van jullie zal inspireren om in eigen land te werken aan ondertiteling van Meat the Truth en vertoning van de film. Echt, we hebben een boodschap die niet alleen latente onlustgevoelens manifest maakt, maar mensen ook een héél werkbaar handelingspersepctief biedt en die de wereld in zeer positieve zin kan veranderen. Plantaardiger, diervriendelijker, duurzamer en met meer mededogen. We kunnen samen een héél groot verschil maken, daar ben ik na deze week nog meer van overtuigd dan ik al was…

Welcome to this week's WorldLog from New York City where I am attending the 17th conference on sustainability at the United Nations and also for the Veggie Pride Parade and the New York premiere of our film about the climate, 'Meat the Truth'.

It has been an exciting week. First the sustainability conference at the UN, also attended by the Dutch minister of agriculture, Gerda Verburg.

She argues for a green revolution, but does not want to face the fact that they only way to achieve it is with a plate that features less animal proteins.

I beseeched the Dutch delegation to organise a side event, to show Meat the Truth, but I met resistance at every turn. The Party for the Animals' science office hired a hall in the UN's Church Center, and organised the side event there, to the visible displeasure of the Dutch delegation. The film, however, was received with a great deal of enthusiasm by the Non-Governmental Organisations from a number of countries and the American press.

And funnily enough, the Dutch crown prince gave a speech at the conference on Thursday, the day after showing the film, and he argued for…less animal proteins due to the amount of fresh water it uses!

Understanding is dawning slowly, but it is dawning!

On Sunday we took part in the Veggie Pride Parade in NY with a group of Dutch animal lovers, and for the occasion we showed Meat the Truth twice at the New York Film Academy. A lot of people showed up and we had some very enthusiastic responses. Below is a photo of the event.

In other interesting news this week, the rise of the Swedish Pirate Party. The business called Pirate Bay provides a platform for Internet users to exchange music, film and software. A Swedish judge handed down a custodial sentence on the owners, but that judge later proved to have ties with the music industry.

The Pirate Bay owners have not only appealed the decision but also set up their own party, the Pirate Party, which is rapidly growing into one of the largest political parties in Sweden. They have written an interesting statement of principles concerning civil rights, privacy and patent laws, including patenting animals and plants. Go here to read an English translation of the original Swedish.

They are very likely to be voted into the European parliament and I predict that our Party leader Natasja Oerlemans will be looking into ways to collaborate with them.

Both the Party for the Animals and the Pirate Party are successful forms of expressing voter resistance against the established political order. Both are looking to create a society in which freedom is respected and where oppression is banned. They are citizens against an established order. This is an interesting revolution that could lead to huge changes in traditional political parties. It’s about time!

I will see you again next week, and I hope this WorldLog will inspire many of you to work on subtitling Meat the Truth in your own country’s language and show the film where you live. We truly have a message that not only shakes people awake showing them a less pleasant side, but also gives them the tools to be able to change the world in a highly positive sense. A diet based more on plants, more animal friendly, more sustainable and with more compassion. Together we can make a huge difference, I am more convinced of this fact after last week than I have ever been before…