Worldlog Week 19 – 2010


14 mei 2010

Een bevestiging van wat we natuurlijk al wisten: de Partij voor de Dieren blijkt aanzienlijke invloed te hebben op andere partijen in het parlement. We zorgen er voor dat dierenwelzijn en landbouw hoger op de politieke agenda staan blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. De afgelopen Kabinetsperiode had 17 procent van alle moties en amendementen bij de begrotingsbehandelingen betrekking op landbouw en natuur. In de periode 2003-2006 was dit nog maar 3 procent.

De wetenschappers Simon Otjes en Tom Louwerse hebben onderzocht wat de reactie van bestaande politieke partijen is op de aanwezigheid van nieuwe partijen in het parlement. Uit het onderzoek komt naar voren dat sinds 2006, toen de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is gekomen, er een enorme toename in aandacht voor landbouw en dierenwelzijn in het parlement is gekomen. De invloed van de Partij voor de Dieren op de andere politieke partijen blijkt zodanig groot, dat gevreesd moet worden dat zonder die druk de aandacht andere partijen weer snel terug zouden zakken in hun menscentrale denken!

Daarnaast heeft het Mexicaanse burgercomité ‘Citizens in Defense of la Pastora’ onze hulp ingeroepen om de bouw van een voetbalstadion midden in La Pastora, een kostbaar natuurgebied in Nuevo Leon in Mexico, te stoppen. De grootste softdrink- en bierproducent FEMSA, inmiddels voor een deel van Heineken, wil dit stadion met een capaciteit van 55.000 mensen bouwen op 26 hectare in deze groene long van Monterrey. Het 140 hectare grote gebied is de woonplaats van honderden verschillende soorten dieren en planten. De Partij voor de Dieren roept natuurliefhebbers en Heinekengebruikers (nationaal en internationaal) daarom op een protestmail te sturen om de locatie van het stadion te veranderen.

In dit prachtige gebied stroomt de La Silla rivier, die uiterst belangrijk is voor de gezondheid van mens en dier in dit verder voornamelijk stedelijke gebied. Het geplande stadion zal tevens zorgen voor een toename in autoverkeer, geluidsoverlast en schade aan het milieu. De Partij voor de Dieren vindt het onaanvaardbaar dat een onderdeel van Heineken meewerkt aan de vernietiging van zo’n belangrijk natuurgebied. De bouw van het stadion is niet de directe verantwoordelijkheid van Heineken, maar de bierfabrikant zal er wel veel baat bij hebben, omdat in het stadion alleen het biermerk Heineken-FEMSA verkocht zal worden. Bovendien is de voetbalclub Monterrey eigendom van FEMSA. Heineken-FEMSA zal zijn ecologische verantwoordelijkheid moeten nemen en druk moeten uitoefenen om de bouw niet in dit natuurgebied te laten plaatsvinden.

Mijn collega Tweede Kamerlid Esther Ouwehand heeft vorige week Kamervragen gesteld over omstreden pijnexperimenten bij muizen. Het wetenschappelijke tijdschrift Nature Methods publiceerde het Canadese onderzoek naar pijnexpressie bij muizen, waarvoor de dieren extreme pijnprikkels zijn toegebracht zoals het inspuiten van azijnzuur in de buik en het beschadigen van zenuwen. Uit de publicatie blijkt dat het Universitair Medisch Centrum in Leiden betrokken is bij het discutabele onderzoek. De Partij voor de Dieren wil daarom opheldering van minister Klink (Volksgezondheid, welzijn en sport) over de Nederlandse betrokkenheid bij de wrede experimenten. Wij vinden het onvoorstelbaar dat na honderden miljoenen experimenten op muizen wereldwijd er nog steeds apart onderzoek wordt gedaan om pijn bij muizen te kunnen herkennen.

Tevens kwam vorige week bij het Nederlandse actualiteitenprogramma Netwerk de suggestie voorbij om kangoeroevlees te gaan eten omdat kangoeroes geen schadelijke methaangassen uitstoten zoals runderen. Ook een handelaar in kangoeroevlees kreeg de kans om het sprookje te vertellen dat de kangoeroevleesindustrie zo diervriendelijk is. Gelukkig roept de World League for Protection of Animals iedereen op om hun zorgen over de commerciële kangoeroe industrie duidelijk te maken bij de Australische overheid!

Tot volgende week, Marianne

A confirmation of something we naturally already knew: the Party for the Animals is an enormous influence on other parties in parliament. The fact we ensure that animal welfare and agriculture take a higher position on the political agenda has been proved by research performed by the University of Leiden. The previous cabinet had 17% of all motions and amendments that involved agriculture and nature during the budget negotiations. In the period from 2003-2006, this was just 3%.

Scientists Simon Otjes and Tom Louwerse have investigated existing parties' reactions to the presence of new parties in parliament. The research revealed that ever since 2006, when the Party for the Animals arrived in the Lower House, there has been in enormous increase in concern for agriculture and animal welfare in parliament. The Party for the Animals' influence on other parties appears to be so big, that we fear without the pressure we supply, the other parties would quickly return to their usual humanocentric thinking!

The Mexican Citizen's Commission called "Citizens in Defense of La Pastora have also called in our help to stop the construction of a football stadium in the middle of Pastora, a precious nature reserve in Nuevo Leon in Mexico. FEMSA, a large soft drink and beer producer, which now also owns a part of Heineken, wants to build this stadium with a capacity for 55,000 people on 26 hectares in Monterrey's green "lung". The 140 hectare area is where hundreds of different species of animals and plants live. The Party for the Animals calls nature lovers and Heineken drinkers, both national and international, to therefore send a protest e-mail to change the place where the stadium is built.

The La Silla river runs through this incredible reserve, and is of utmost importance to both human and animal health, especially for those people in urban areas. The stadium would also increase the amount of traffic, noise pollution and damage to the environment. The Party for the Animals finds it unacceptable that a sub-division of Heineken is helping to destroy such an important nature reserve as this one. The stadium's construction is not directly Heineken's responsibility, but this beer manufacturer will benefit from it, as the stadium will only sell Heineken and FEMSA drinks. Moreover, the Monterrey football club is FEMSA property too. Heineken-FEMSA needs to own up to its ecological responsibility and apply pressure so that construction does not take place in this nature reserve.

My colleague Member of Parliament in the Lower House, Esther Ouwehand asked parliamentary questions last week about disputed pain experiments on mice. Scientific publication Nature Methods published the Canadian research into pain expression in mice, in which the animals were administered sensations of extreme pain such as the injection of acetic acid into their stomachs and damaging their nerves. The publication reveals that the University Medical Centre in Leiden ins involved in this dubious research. The Party for the Animals therefore wants an explanation from Minister Klink of the Ministry of Health, Welfare and Sport as to why the Netherlands is involved in these cruel experiments. We find it unimaginable that after hundreds of millions of experiments on mice worldwide, that research is still being done to find out if we can recognise pain in mice.

Last week on Dutch current affairs programme called Network, they suggested we eat kangaroo meat because kangaroos do not produce damaging methane gasses as cows do. A kangaroo meat trader was given the opportunity to tell the fairytale about how the kangaroo meat industry is so animal-friendly. Lucky the World League for Protection of Animals is calling for everyone to voice their concerns about the commercial kangaroo industry to the Australian government!

See you next week, Marianne.