Worldlog Week 17 – 2011


29 april 2011

Deze week een spoeddebat gehad met staatssecretaris Bleker van Landbouw die stelselmatig weigert aangenomen moties van de Partij voor de Dieren uit te voeren, onder andere een motie van mij voor overheidscontrole op veetransporten en slachthuizen. De motie vraagt om de controle op diertransporten niet meer door de vlees- en vee-industrie uit te voeren, maar geheel in overheidshanden te leggen. Het gesleep met dieren is een van de grootste problemen in de huidige veehouderij. Zowel het welzijn als de gezondheid van dieren komen vaak ernstig in het gedrang. De staatssecretaris erkent de misstanden in de diertransportsector maar gelooft helaas nog steeds in zelfregulering van het bedrijfsleven.

Tijdens het debat beloofde Bleker wel een onderzoek in te stellen naar de transporten van internationale diertransporteur Keus en Mollink. Ik heb in het debat een aantal foto’s aan de Tweede Kamer laten zien van de wanpraktijken van dit bedrijf. Deze foto’s komen uit het rapport ‘Inspection of a Dutch transport company loaded with Hungarian cattle in Kapikule, Turkey’ van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. Deze zeer kundige dierenwelzijnsorganisatie inspecteert regelmatig diertransporten en heeft al vaker misstanden bij transporten van Keus en Mollink geconstateerd. In het deze week verschenen rapport beschrijft de dierenbeschermingsorganisatie tal van ernstige vormen van dierenleed die zij bij de inspecties tegenkwam. Hopelijk gaat er nu echt wat gebeuren om dit bedrijf te stoppen!

Dit zijn de foto’s die ik in het debat heb laten zien:

Ook zeer ontroerende beelden van Tsjernobyl 25 jaar later. http://bo.st/hrPvY7

Afgelopen week is er ook weer een stormachtig debat geweest in Nederland over het voorgenomen verbod op het onverdoofd ritueel slachten, waarbij met name vanuit godsdienstige kring zware verwijten gemaakt worden aan de voorstanders van het verbod. Desondanks ziet het ernaar uit dat het wetsvoorstel op een ruime meerderheid in het parlement zal kunnen rekenen.

Afgelopen week publiceerde het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving het rapport The Proteïn Puzzle, waarin gepleit wordt om via Europees beleid snel in te zetten op vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten, in het belang van de volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit. Je kunt het rapport hier downloaden. http://bit.ly/iucY8F

Overigens nog een tip als je in je eigen taalgebied meer aandacht wilt voor het welzijn van dieren: spreek met een aantal geestverwanten af om twitteraccounts te openen namens bepaalde diersoorten. We doen het in Nederland en heel veel dieren hebben inmiddels al vele honderden followers op Twitter. De dieren samen hebben een eigen website waarop alle twitterberichten en biografieën te volgen zijn.

Over drie weken zijn er in Nederland verkiezingen voor de Senaat. Het ziet er naar uit dat we opnieuw een zetel zullen veroveren, maar het wordt een nek-aan-nek race tussen de coalitie en de oppositie. We hopen zeer op een duurzame en diervriendelijke meerderheid!

Volgende week een weekje vrij om even lekker uit te waaien. Tot snel weer!

Marianne

This week I had an emergency debate with Bleker, the State Secretary for Agriculture who systematically refuses to implement motions adopted by the Party for the Animals, including my motion for government control on livestock transport and slaughter houses. The motion calls for the control of animal transport to be taken away from the meat and livestock industry and be given to the government. The transport of animals is one of the biggest problems in the livestock sector today. Both animal welfare and health are often seriously compromised. The State recognizes the abuses in the animal transport, but unfortunately still believes in the self-regulation of business.

During the debate Bleker promised to start an investigation into the animal transport company Keus and Mollink. I showed a number of photographs to the House during the debate showing the abuse of this company. These photos are from the report "Inspection of a Dutch transport company loaded with Hungarian cattle in Kapikule, Turkey" from the animal welfare organization Eyes on Animals. This very capable animal welfare organization regularly inspects animal transports and has often reported abuses in shipments by Keus and Mollink. In the report published this week the animal protection organization describes the severe animal cruelty they encountered during the inspections. Hopefully now something will happen to stop this company! http://www.eyesonanimals.com/index.php?id=9&tx_ttnews%5btt_news%5d=285&tx_ttnews%5bbackPid%5d=8&cHash=6b125ed315

Here are the photographs I showed in the debate:

Also some very moving images of Chernobyl 25 years later. http://bo.st/hrPvY7

Again last week there was a stormy debate in the Netherlands on the proposed ban of ritual slaughter, with religious groups making some serious accusations to the proponents of the ban. Nevertheless, it seems that the bill can count on a large majority in parliament.

Last week the Dutch Planning Agency for the Environment published the report The Protein Puzzle, which calls for using the application of European policy to reduce the consumption of animal proteins in the interest of public health, animal welfare, the environment and biodiversity. You can download the report here. http://bit.ly/iucY8F

Incidentally, another tip if you want to draw more attention to the welfare of animals in your native language, speak with kindred spirits and set up Twitter accounts on behalf of certain animal species. We do this in the Netherlands and many animals already have hundreds of followers on Twitter. The animals have their own website where you can follow all the Twitter messages and biographies. http://www.twitterdieren.nl/

There will be Senate elections in the Netherlands in three weeks. It looks as though we will once again win a seat, but it is a neck-and-neck race between the coalition and the opposition. We very much hope for a sustainable and animal-friendly majority!

Next week we will be on vacation. See you again soon!

Marianne