Worldlog Week 14 – 2009


3 april 2009

Afgelopen week is een bijzonder drukke week geweest. Met het oplopen van de spanning rond de kredietcrisis, lopen ook politieke spanningen op andere dossiers op. Op zulke momenten blijkt hoezeer onze inbreng in de Nederlandse politiek van belang is. We vormen de 'balancing vote' tussen de politieke blokken aan de linkerzijde van het politieke spectrum en aan de rechterzijde. Die twee houden elkaar in evenwicht, wij geven in veel gevallen de doorslag en dat is een boeiende positie.

Zo ontstond er bijvoorbeeld een patstelling over de aanschaf van de Joint Strike Fighter, een nieuwe Amerikaanse straaljager voor het Nederlandse leger. Volkomen nutteloos en een investering van 6 miljard Euro die we heel veel nuttiger kunnen besteden.

Maar de regeringspartijen willen hoe dan ook de aanschaf van testtoestellen door laten gaan, en de stemming daarover dreigde in een gelijk aantal voor- als tegenstanders te eindigen. D66, de sociaal liberalen in het Nederlandse parlement, riepen vervolgens ons als Partij voor de Dieren op om mee te komen stemmen tegen de straaljagers en voorlopig hebben we gewonnen, het dossier is terugverwezen.

Ook over de inval in Irak en het onderzoek naar de rol van Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten leven in Nederland pittige discussies en ook in die discussie worden we gehoord.

En we hebben de vinger op de zere plek gelegd nadat de Nederlandse regering een conferentie organiseerde over de oorlog in Afghanistan in aanwezigheid van president Karzai, Ban ki-Moon en Hillary Clinton over vrijheid en democratie. Met geen woord werd gerept over de verkrachtingswet die president Karzai in eigen land voorbereidt, die het vrouwen onmogelijk maakt onderwijs te volgen, een baan te zoeken of naar de dokter te gaan zonder toestemming van hun man. Zelfs verkrachting binnen het huwelijk zou niet meer strafbaar zijn!

Ik heb de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken daar de volgende vragen over gesteld:
1. Kent u de artikelen ‘Hamid Karzai signs law legalising rape in marriage’ 31 maart 2009?

2. Is het juist dat president Karzai een wet voorbereidt die verkrachting binnen het huwelijk niet langer strafbaar stelt, de bewegingsvrijheid van vrouwen ernstig beperkt en vrouwen het recht ontzegd om een baan te zoeken zonder toestemming van hun man, of om onderwijs te volgen of een dokter te bezoeken zonder toestemming van hun man?

3. Was u op de hoogte van deze ontwikkeling voor 31 maart? Zo nee, hoe kan Nederland een rol spelen in een ‘opbouwmissie’ zonder dergelijke essentiele informatie? Zo ja, heeft u president Karzai aangesproken op deze ontwikkeling?

4. Is het juist dat Hillary Clinton president Karzai wel heeft aangesproken op dit punt? Zo ja, was ze beter geïnformeerd dan de Nederlandse regering op dit punt, of hecht ze meer belang aan de rechten van vrouwen dan de Nederlandse regering?

5. Bent u bereid consequenties te verbinden aan invoering van deze wet, in termen van de opbouwmissie of in termen van ontwikkelingssamenwerking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Op welke wijze wordt steun aan de regering Karzai gelegitimeerd wanneer die regering zich op het punt van vrouwenrechten niet in positieve zin onderscheidt van de Taliban?

7. Bent u bereid de Afghaanse regering te laten weten dat schending van de rechten van vrouwen voor de Nederlandse regering onacceptabel is en niet zonder gevolgen zal kunnen blijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

En waren we dan de hele week niet met dieren bezig? Jazeker wel, we hebben dierenmishandeling door kunstenaars aan de kaak gesteld, we hebben gesproken met een delegatie uit Abchazie over de mogelijke oprichting van een partij voor de dieren, we hebben bezwaar gemaakt tegen CO2 bedwelming van slachtvarkens, kortom, het was me het weekje wel.

Tot volgende week!

Last week was a particularly busy week. Just as the tension surrounding the credit crisis mounts, political pressure is also mounting on other portfolios. It's these moments that show just how important our contribution to Dutch politics is. We are the 'balancing vote' between the political parties on either side of the political spectrum. Both the far left and the far right hold each other in balance, we often provide the breakthrough and it's a fascinating position to hold.
For example, parliament had reached a stalemate over the purchase of a Joint Strike Fighter, a new American jet fighter meant for the Dutch army. We believe it to be completely useless and 6 billion euro we could invest in something more deserving.
Yet the parties in office wanted to push through the purchase of this equipment at any cost, and the vote threatened to result in a standoff – as many for as against. D66, the social liberal party in Dutch parliament called on us as the Party for the Animals to vote with them against the jet fighters – we won and the file was dropped.
Dutch parliament also had some hard-nosed discussions about the Iraq invasion and the investigation into the role of both Dutch and foreign intelligence services – we made sure they heard our opinion too.

We touched on a sore point after the Dutch government had organised a conference on the war in Afghanistan and to discuss freedom and democracy. Present were President Karzai, Ban ki-Moon and Hillary Clinton. They had not one word to say over the rape act that President Karzai is preparing to introduce in Afghanistan. The law will make it impossible for women to follow an education, to look for a job or to go to the doctor without their husband’s permission, even rape within marriage would no longer be punishable by law!
I asked the Dutch Minister of Foreign Affairs the following question over this issue:
1. Have you seen the article ‘Hamid Karzai signs law legalising rape in marriage’ published 31 March 2009?

2. Is it true that president Karzai is preparing a law that no longer punishes rape within marriage, that severely restricts women's freedom of movement and denies women the right to look for work without their husband’s permission, to gain an education or to see a doctor without their husband’s permission?

3. Were you aware of this development before 31 March? If not, how can the Netherlands play a role in a “construction mission” without such essential information? If yes, have you spoken to President Karzai about this development?

4. Is it true that Hillary Clinton spoke to President Karzai about this subject? If yes, was she better informed than Dutch parliament on this point, or does she merely attach more importance to this issue than the Dutch government?

5. Are you prepared to attach consequences to the introduction of this law, in terms of the construction mission or in terms of our development cooperation? If not, why not? If yes, on which terms and how?

6. In which way is support for the Karzai government being legitimised when his government does not differentiate itself in any positive way from the Taleban?

7. Are you prepared to let the Afghan government know that violating the rights of women is unacceptable to the Dutch government and will not pass without consequences? If not, why not? If yes, how will you tell them?
Didn't we do anything for animals that week? Of course we did, we denounced artists who abuse animals, we spoke with a delegation from Abkhazia about possibly setting up a Party for the Animals there, we objected to CO2 intoxication of pigs, or to make a long story short, it was one crazy week.
See you next week!