Worldlog Marianne Thieme 17 oktober 2017


17 oktober 2017

Nederland heeft sinds vorige week een nieuwe regering, die inmiddels haar plannen in de vorm van een regeerakkoord heeft gepresenteerd. Helaas is er weinig reden voor een feestje. In de praktijk betekenen de plannen dat de toekomstige generaties de klimaatproblemen moeten oplossen. Er worden geen maatregelen genomen om bijvoorbeeld één van de grootste vervuilers, de vee-industrie, aan te pakken. Dit terwijl recente onderzoeken laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat we de klimaatdoelen van Parijs gaan halen, zonder een flinke vermindering van de consumptie van vlees- en melkproducten.

De Nederlandse burgers moeten nu al – via alle directe en indirecte subsidies die de vee-industrie van de overheid ontvangt- betalen voor de vervuiling en andere maatschappelijke kosten die de vee-industrie met zich meebrengt. Het nieuwe kabinet wil die kosten nog meer op de burgers afschuiven via een BTW-verhoging, waarbij groente en fruit net zoveel duurder worden als vlees- en zuivelproducten. Een volstrekt onverantwoorde maatregel, gezien het feit dat verschillende organisaties, wetenschappers en ondernemers – waaronder het Wereld Natuur Fonds en de ondernemers verenigd in de Green Protein Alliance- laten zien dat om onze aarde leefbaar te houden, het noodzakelijk is over te gaan naar productie en consumptie van meer plantaardige producten.

Maak duurzame en gezonde producten als groente en fruit goedkoper en verhoog de BTW op vlees en zuivel. Zo maak je de samenleving groener en eerlijker. Samen met andere partijen hebben we onze krachten gebundeld om de BTW-verhoging op groente en fruit te voorkomen. Onze partij gaat de komende weken keihard aan de slag om ervoor te zorgen dat de nieuwe regering écht verantwoordelijkheid neemt en alles op alles zet om de problemen rond klimaat, milieu en dierenwelzijn nú aan te pakken. Wordt vervolgd!

Onze Europese fractie houdt ondertussen de EU-instellingen bij de les. Vorige week was de langverwachte Monsanto Papers hoorzitting in het Europees Parlement, o.a. naar aanleiding van het Europees burgerinitiatief tegen onkruidverdelger glyfosaat. De Partij voor de Dieren heeft grote kritiek geuit op de Europese Voedselautoriteit, EFSA. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp trok de Europese risicoanalyse van glyfosaat in twijfel en vond daarbij o.a. professor Christopher J. Portier (Universiteit Maastricht) en de International Agency for Research on Cancer (IARC) aan haar zijde. Deze experts vinden het zorgwekkend dat de EFSA tijdens haar evaluatie meerdere onderzoeken heeft genegeerd die erop wijzen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Uit de Monsanto Papers blijkt dat de gif-industrie wetenschappers heeft betaald om tot de conclusie te komen dat glyfosaat veilig is. Het is absurd dat de Europese voedselwaakhond dit soort ‘studies’ slikt voor zoete koek en zo miljoenen mensen, dieren en ons milieu in gevaar brengt. Wij willen glyfosaat zo snel mogelijk van de markt.

Vorige keer vertelde ik dat ik een lezing zou geven in Madrid. Die lezing was onderdeel van een internationale conferentie die wij samen met onze Spaanse zusterpartij PACMA hebben georganiseerd voor partijen voor de dieren en dierenwelzijnsorganisaties. De lezing was helemaal uitverkocht en ik werd zeer warm ontvangen door de Spanjaarden. Goed om te zien dat de thema’s dierenrechten, natuur en milieu zo leven in Spanje.


Marianne tijdens haar lezing in Madrid

Terwijl ik tijdens onze internationale conferentie getuige was van prachtige en inspirerende discussies over democratie, mensenrechten en dierenrechten, werden helaas 613 kilometer verderop in Barcelona burgers beschoten met rubberkogels. Alleen omdat ze vreedzaam hun stem wilden uitbrengen. Wij hebben als partij onze afschuw uitgesproken over het buitensporige geweld dat de Spaanse regering gebruikte om Catalaanse burgers te verhinderen om hun democratische rechten uit te oefenen. Een staat die geweld gebruikt om democratie de kop in te drukken, roept de vraag op of hij nog wel een democratie mag worden genoemd. Dan mag Europa, zelfbenoemd hoeder van de democratie, niet zwijgen.

Gelukkig was er ook goed nieuws uit bijvoorbeeld Portugal en Duitsland: in beide landen hebben onze zusterpartijen flinke verkiezingswinst geboekt. De Duitse Tierschutzpartei haalde bijna 20.000 stemmen meer dan bij de vorige nationale verkiezingen, maar heeft geen zetel kunnen bemachtigen, omdat Duitsland een hoge kiesdrempel (5%) kent. Onze Portugese zusterpartij Pessoas-Animais-Natureza (kortweg ‘PAN’), heeft geschiedenis geschreven door tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Portugal in 32 gemeenten zetels te veroveren. Dat betekent dat de partij nu in 78% van de gemeenten een vertegenwoordiger heeft. Fantastisch!

Vorige week werd ook duidelijk dat er in Nederland een referendum komt over de zogenaamde ‘Sleepwet’. Met deze wet worden, onder het mom van terrorismebestrijding, grote hoeveelheden random gegevens verzameld en doorzocht. Met het in de gaten houden van onschuldige mensen wordt hier een grens overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Daarom hebben wij het initiatief gesteund om de burgers zelf te laten beslissen over deze wet, in de vorm van een referendum. Het initiatief komt van een paar studenten, die inmiddels voldoende handtekeningen hebben verzameld om een referendum af te dwingen. Ik feliciteer alle betrokkenen! Een overwinning voor de democratie. Ondertussen gaan wij in de politiek vechten om te voorkomen dat het nieuwe Nederlandse kabinet een einde maakt aan dit soort referenda, zoals ze dat in het regeerakkoord hebben aangekondigd.

Fijne week!

Marianne

Since last week, there is a new government in the Netherlands, which now has presented its plans in the form of a coalition agreement. Unfortunately, there is little cause for celebration. In practice, the agreement means that future generations are going to have to solve the challenges of climate change. For example, no measures are taken to address one of our biggest polluters – the livestock industry. This is despite the fact that recent studies have found that it is highly unlikely that we will reach our Paris climate targets without significantly reducing our meat and dairy.

Dutch citizens are already paying for the pollution and other social costs associated with the livestock industry through various direct and indirect subsidies given to the livestock industry by the government. Now, our new cabinet intends to pass on even more of these costs to citizens by means of a rise in VAT, making fruits and vegetables go up in price as much as meat and dairy products. A measure that is completely irresponsible, since several organisations, scientists and entrepreneurs – including the World Wildlife Fund and the Dutch Green Protein Alliance – have shown us that in order to preserve our planet, we need to start producing and consuming more plant based products.

By reducing the costs of sustainable and healthy products such as fruits and vegetables, and increasing VAT on meat and dairy products, we can create a greener and fairer society. The Party for the Animals has joined forces with other parties in order to prevent the rise in VAT on fruits and vegetables. In the following weeks, our party is going to work very hard to make sure that our new government will truly take responsibility and will make every effort to tackle the problems relating to climate, environment and animal welfare today! To be continued…


Use of herbicide

Meanwhile, our group of the European Parliament is keeping the EU institutions alert. Last week, the long-awaited Monsanto Papers hearing took place at the European Parliament, partly as a result of the European citizens’ initiative against the herbicide glyphosate. The Party for the Animals has severely criticised the European Food Safety Authority (EFSA). Our MEP Anja Hazekamp expressed doubts concerning the EU’s risk assessment of glyphosate, a view that was supported by professor J. Portier of the University of Maastricht and the International Agency for Research on Cancer (IARC). These experts consider it worrying that during its assessment, the EFSA has ignored multiple studies showing that glyphosate is carcinogenic. The Monsanto Papers revealed that the toxic industry paid scientists to affirm the safety of glyphosate. The idea that the European food watchdog has unreservedly accepted these “studies” and has thereby endangered millions of people, animals and the environment, is absurd. Glyphosate should be withdrawn from the market as soon as possible.

In my last Worldlog, I talked about the lecture I was going to give in Madrid. It was part of an international conference organised by the Party for the Animals and Spanish sister party PACMA for other parties for animals and animal welfare organisations. My lecture was sold out and I received a very warm welcome by the Spaniards. It has been rewarding to see that animal rights, nature and the environment are live issues in Spain.


Marianne at her lecture in Madrid

While I was witness to moving and inspiring debates on democracy, human rights and animal rights, 613 kilometres to the east, in Barcelona, the Spanish police was firing rubber bullets at Spanish citizens for peacefully wanting to vote. Our party has expressed its horror at the excessive violence used by the Spanish government to prevent Catalan citizens from exercising their democratic rights. It is questionable whether a nation that uses violence in order to suppress democracy, should still be allowed to call itself a democracy. As a self-proclaimed guardian of democracy, Europa must not remain silent in this case.

Fortunately, there is also good news, for instance from Portugal and Germany: in both countries, our sister parties have made considerable gains in the elections. The German Tierschutzpartei gained nearly 20,000 votes more than in the last general elections, but was unable to gain a seat because of Germany’s high electoral threshold of 5%. Our Portuguese sister party Pessoas-Animais-Natureza (‘PAN’ in short) has made history by gaining seats in 32 different municipalities in Portugal’s municipal elections. This means that the party now has a representative in 78% of all municipalities. A fantastic result!

Last week, it also became clear that the Netherlands will have a referendum on the so-called ‘Sleepwet’ (dragnet law). Under this law, large amounts of random data are collected and searched under the guise of combating terrorism. By monitoring innocent people, a critical boundary is crossed. Privacy ensures our safety and protects us against the state. When we give up our right to privacy, we give up an important part of our safety. That is why we have supported the initiative to let citizens make their own decisions on this law in the form of a referendum. The initiative came from a couple of students, who now have collected enough signatures to force a referendum. My congratulations to all parties involved! A victory for democracy. Meanwhile, our party will fight in politics to prevent the new Dutch cabinet from putting an end to these kinds of referenda, as announced by the cabinet in its coalition agreement.

Enjoy your week!

Marianne