Worldlog 20 juni


20 juni 2017

Juni was een spannende verkiezingenmaand voor onze zusterpartijen in Frankrijk en Verenigd Koninkrijk! De kiesstelsels van beide landen maken het voor kleine partijen erg lastig om een parlementszetel te verkrijgen. Op 8 juni deed de Britse partij voor de dieren, Animal Welfare Party (AWP), mee aan de parlementaire verkiezingen. De partij heeft geen zetel kunnen bemachtigen, maar de uitslag laat zien dat steeds meer mensen zich achter de planeetbrede visie van AWP scharen. Parti Animaliste, de Franse partij voor de dieren, deed op 11 juni voor het eerst mee aan de Franse parlementaire verkiezingen. En met succes: de partij haalde 63.637 stemmen, ondanks dat de partij pas zeven maanden geleden is opgericht. Daarmee werd de partij in een keer de grootste van alle kleine partijen in Frankrijk. Dankzij dit prachtige resultaat zal de partij de komende vijf jaar overheidssubsidies ontvangen. Met dit geld zullen ze zich goed kunnen voorbereiden op de Europese verkiezingen in 2019. Dat belooft veel moois!


Kandidaten van Parti Animaliste in actie

Er is ook fantastisch nieuws van onze zusterpartij uit Australië, Animal Justice Party (AJP): deze maand is in het Australische parlement, mede dankzij vele inspanningen van AJP, een initiatiefwet ingediend om dierproeven voor cosmetische producten te verbieden. AJP heeft hiervoor samengewerkt met verschillende non-gouvernementele organisaties en parlementsleden. Dit is een prachtig voorbeeld van wat bereikt kan worden als verschillende groepen samen optrekken voor een gezamenlijk doel.


Promotiemateriaal over de nieuwe anti-dierproevenwet van de Australische partij voor de dieren

Ook in Tsjechië was er goed nieuws voor de dieren: deze maand heeft het Tsjechische Parlement ingestemd met een bontfokverbod per 2019. Daarmee komt er een einde aan het lijden van 20.000 vossen en nertsen per jaar.

In Nederland hebben wij deze maand ook resultaten geboekt. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd om, ongeacht de eventuele toelating door de Europese Commissie, met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken. De Partij voor de Dieren bepleit een verbod op deze onkruidbestrijder, ook op Europees niveau. Europese autoriteiten stelden onlangs dat het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, gevuld met het gif glyfosaat, veilig is en niet kankerverwekkend. Maar uit vrijgekomen documenten blijkt dat Monsanto, de producent van het omstreden middel, deze Europese beoordeling vergaand beïnvloedde. Er wordt dus gesjoemeld met wetenschappelijke publicaties en de Partij voor de Dieren wil dat hier streng tegen opgetreden wordt.


Giftig onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren de Tweede Kamer overtuigd dat de subsidies in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten worden ingezet om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve en/of biologische landbouw. Winst voor de boeren, het milieu, de natuur, de dieren en de consumenten!

Vasthouden aan de ambitie om onze aarde en ál haar inwoners te beschermen: alleen zo maken we echt het verschil voor een mooiere wereld. Onze planeetbrede beweging heeft dat deze maand goed laten zien!

Ten slotte was er op 12 juni nog de World Meat Free Day, waarop mensen worden aangemoedigd geen vlees te eten. De enorme productie en consumptie van vlees heeft ernstige gevolgen voor onze gezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu en is niet lang meer vol te houden. Op World Meat Free Day worden mensen daaraan herinnerd. Zelfs de Amerikaanse ex-president Obama benadrukte onlangs het belang van minder vlees eten.

En als we het over minder vlees eten hebben: deze jongen heeft daarover een knap ‘rapnummer’ gemaakt.

Tot de volgende keer!

Hartelijke groet,

Marianne

June has been an exciting election month for our sister parties in France and the United Kingdom. The electoral systems in both countries make it very difficult for small parties to gain seats in Parliament. On 8 June, the British Animal Welfare Party (AWP) entered the General Election in the UK. The party gained no seats in Parliament, but the result does show a growing support for the AWP’s planet-wide vision. Furthermore, the French party for animals Parti Animaliste entered the elections in France for the first time on 11 June. And it paid off: despite it having been founded only seven months earlier, the party won 63,637 votes, making it the largest of all small parties in France. Thanks to this excellent result, the party will receive public grants, enabling it to properly prepare for the European elections of 2019. A very promising beginning!

Members of Parti Animaliste in action

Then some great news from our Australian sister party Animal Justice Party (AJP): with their help, a bill to ban animal testing for cosmetics was submitted to the Australian Parliament this month. AJP has worked with several non-governmental organisations and MPs to achieve this. The bill is a fine example of what can be achieved when different groups join forces to achieve a common goal.

Promotional material on the Australian Animal Justice Party’s new bill to ban animal testing

In the Czech Republic, there was also good news for the animals: this month, the Czech Parliament adopted a ban on fur farming, to be implemented in 2019. This will bring an end to the suffering of 20,000 foxes and minks every year.

In the Netherlands, we have also achieved good results this month. A motion of the Party for the Animals calling on the government to use additional domestic measures in order to further prohibit the use of glyphosate for non-agricultural purposes and to minimise the use within the agricultural sector, regardless of a possible authorisation by the European Commission, was accepted by a majority of the Dutch Lower House. The Party for the Animals advocates a ban on this weed destroyer on a national as well as European level. An EU expert committee recently claimed that the herbicide Roundup, whose main ingredient is glyphosate, poses no risk to human health and does not cause cancer. However, released documents suggest that Monsanto, manufacturer of the controversial product, has had a profound influence on the European evaluation. This means scientific publications were rigged, and the Party for the Animals demands that strong measures are taken against it.


Toxic herbicide Roundup

The Party for the Animals has also convinced the Lower House to use grants as part of the European Common Agricultural Policy to help farmers convert to nature-inclusive or organic farming. A win-win for farmers, animals, nature, the environment and consumers!

Retaining our ambition to protect our planet and all its inhabitants is how we make a real difference in achieving a better world, as has been aptly demonstrated by our planet-wide movement in the last month!

Finally, Monday 12 June was World Meat Free Day, a day on which people are encouraged to stay off meat. Our massive meat production and consumption has severe consequences for public health, animal welfare, nature and the environment and is simply unsustainable in the long run. World Meat Free Day is a reminder of that. Even former American president Obama recently stressed the importance of eating less meat.

Talking about eating less meat: this guy wrote a clever rap song on the subject.

Until next time!

Kind regards,

Marianne