Partij voor de Dieren dwingt groot debat af over het lijden van dieren in de vee-industrie


16 januari 2019

On the Party for the Animals’ (PftA) insistence a big debate will be held in the Dutch Lower House on the suffering and dying of animals in the livestock industry. PftA’s parliamentary leader Esther Ouwehand: “A radical change of course is needed, involving a transition to an agriculture in which we do justice to animals.”


A chicken in a Dutch “horror stable” (picture by Animal Rights)

The debate will be held on the 24th of January next. The Dutch Party for the Animals wants to use this debate to force the Minister of Agriculture and colleague politicians to take a good look at themselves: when is the line crossed in terms of animals suffering in the livestock industry?

Several reports show structural malpractices in Dutch livestock farming. Last week it appeared that sows are so severely overbred to farrow as many piglets as possible that millions of piglets are suffering badly in the maternity barn. Ten years ago, the sector promised to push back piglet mortality, but those figures only grew after that. Additionally, the air in pig barns is so poisonous that more than half of the pigs in the Netherlands catch pneumonia.

The animal rights organisation Animal Rights recently published a series of videos of Dutch barns. Those prove that the reality for animals is completely different than what the livestock industry, supermarkets and government make it look like: bald and weakened chickens, which can hardly walk, among dead species in barns. Piglets and their mothers live above their own excrements on a concrete slatted floor in unfurnished, often dirty cages. The Association of Dutch Veterinarians ‘Caring Vets’ confirms that these type of practices are no exception but normal in everyday life in the livestock industry.

Esther Ouwehand of the Party for the Animals wants to have some crucial questions answered in the coming debate: “The key question is: How can those practices be legal? The follow-up question is: If this is legal, why are people not allowed to see it? Certainly if you make the customer responsible, you have the duty to inform them truthfully and completely about where their animal products come from. For that reason, the Minister must 1) acknowledge that there is a gigantic gap between the picture presented and reality in livestock farming and 2) to distance herself from the tactics of the sector to criminalise messengers such as Animal Rights. The right to information is a core value in a democracy.”

Op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD) komt er in de Nederlandse Tweede Kamer een groot debat over het lijden en sterven van dieren in de vee-industrie. PvdD fractievoorzitter Esther Ouwehand: “Er is een radicale koerswijziging nodig en een transitie naar een landbouw waarin we recht doen aan de dieren.”


Kip in een Nederlandse “horrorstal” (foto van Animal Rights)

Het debat zal plaatsvinden op 24 januari aanstaande. Met het debat wil de Nederlandse Partij voor de Dieren dat de minister van Landbouw en collega-politici bij zichzelf te rade gaan: wanneer is de maat nu eens vol als het gaat om het lijden van de dieren in de vee-industrie?

Verschillende rapporten laten zien dat er structurele misstanden zijn in de Nederlandse veehouderij. Zo bleek vorige week dat zeugen zó zijn doorgefokt op het werpen van zoveel mogelijk biggetjes, dat miljoenen biggetjes creperen in het kraamhok. Tien jaar geleden heeft de sector beloofd om de biggensterfte terug te dingen, maar die is na tien jaar alleen gestegen. Daarnaast is de lucht in de varkensstallen zo giftig dat meer dan de helft van de varkens in Nederland longontsteking heeft.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft in de afgelopen tijd een reeks beelden uit de Nederlandse stallen gepubliceerd. Die maken duidelijk dat de realiteit voor dieren er heel anders uitziet dan de veesector, supermarkt en overheid de consumenten voorhouden: kale en verzwakte kippen, die amper nog kunnen lopen, tussen dode soortgenoten in de stallen. Biggen en hun moeders leven boven hun eigen uitwerpselen op een betonnen roostervloer in kale, vaak vieze hokken. Dierenartsenorganisatie Caring Vets bevestigt dat dit soort praktijken geen uitzonderingen zijn, maar een normale gang van zaken in de vee-industrie.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil in het komende debat een aantal cruciale vragen beantwoord zien: “De kernvraag is: waarom zijn deze praktijken legaal? De vervolgvraag is: als dit legaal is, waarom mogen mensen het dan niet zien? Zeker als je de consument verantwoordelijk maakt, heb je de plicht om eerlijk en volledig te informeren over waar hun dierlijke producten vandaan komen. De minister moet dus 1) erkennen dat er een gigantische gat zit tussen het beeld dat mensen wordt voorgehouden en de realiteit in de veehouderij en 2) afstand nemen van de tactiek van de sector om boodschappers zoals Animal Rights te criminaliseren. Het recht op informatie is een kernwaarde in een democratie.”