Nieuw Worldlog Marianne Thieme


8 september 2014

Het is vijf voor twaalf als het gaat om ons platteland. En dat heb ik dan ook laten weten aan de staatssecretaris van Landbouw afgelopen week in een debat over megastallen. Het beleid van de staatssecretaris zorgt ervoor dat Nederland omgevormd wordt tot een groot industriegebied met dierenfabrieken. Ik heb tijdens het debat symbolisch de eerste steen aan de staatssecretaris overhandigd met de vraag of ik deze steen aan haar kon overhandigen als eerste steen bij de bouw van een nieuwe megastal. Of dat de steen een grenssteen wordt?

Megastal 12

Varkensflats en kippentorens dreigen wat groen is grijs te maken. Door bulkproductie wordt het boerenleven een geoliede machine en gaan vrachtwagens met voer, mest en slachtvee af- en aanrijden. Dit wordt allemaal mogelijk door een plan om de beslissing voor de komst van megastallen over te laten aan gemeenten en provincies. Het kabinet geeft lokale overheden zo de mogelijkheid om aan de lopende band vergunningen af te geven voor megastallen.

De rand van een dorp wordt niet langer een weiland met koeien, maar een terrein met dierenfabrieken. Kleine gezinsbedrijven worden kapot geconcurreerd door megabedrijven. Nu al stoppen 7 boeren per dag in Nederland, en zal de leegstand van agrarisch onroerend goed in 2030 groter zijn dan die van kantoren en winkels… Dit moet stoppen!

Goed nieuws 🙂 Op aandringen van ons gaat Nederland zich eindelijk inzetten om de gruwelijke dolfijnenslachtingen te stoppen. De staatssecretaris zegde toe de komende jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) aan te grijpen om dolfijnen beter te beschermen. Tot nu toe vallen alleen walvissen onder het beschermingsregime van IWC, waardoor er al jaren een moratorium geldt op de walvisjacht. Nederland gaat er nu voor pleiten om ook een verbod in te stellen voor dolfijnen en kleine walvisachtigen!

Dolfijnen_Ineke_Klaassen_rechtenvrij
Ook onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie, die namens de EU onderhandelt met Japan over een vrijhandelsverdrag.

Afgelopen zaterdag hadden we een bijzondere dag. Philip Wollen gaf een lezing in de Tweede Kamer voor onze leden. Een grote eer dat we hem mochten ontvangen. Philip Wollen is voormalig vicepresident van de Citibank. Na zijn vertrek daar richtte hij zich volledig op het beschermen van dieren. Hij startte diverse projecten om dieren in nood te helpen. Vorig jaar hebben we hem een Partij voor de Dieren oorkonde gegeven voor al zijn fantastische werk voor dieren. Hieronder een klein fotoverslag:

20140906_1264www
20140906_6680www
20140906_1296www

Zie hier hoe palmolie onze aarde verwoest: Paradise for Palm Oil: The Greenwashing of Indonesian Deforestation

Het was vorige week duurzame dinsdag. In de Tweede Kamer werden vele initiatieven gepresenteerd voor een duurzamere wereld. Eén van deze leuke initiatieven komt van de Technische Universiteit Delft. Je kunt namelijk bij studenten van de TU Delft je bezineauto laten “omkatten” naar een elektrische auto 🙂 Gaaf!

Vond op internet nog een mooie spotprent over #greenwashing.

plaatjeTot snel! Groet, Marianne

Time is running out for our countryside. And that is exactly what I told our State Secretary of Agriculture last week during a debate on mega stalls. The State Secretary’s policy is causing the Netherlands to turn into one big industrial area with animal factories. During the debate I symbolically gave the State Secretary a first brick and I asked her if it would be a first brick for the construction of a new mega stall, or if it could be a landmark?

Megastal 12
Pigs flats and chicken towers are threatening to turn our green into grey. Because of bulk production, farming life has changed into a well oiled machine and trucks are driving from and to the farms with food, manure and cattle for slaughter. All this is made possible by the government’s intention to leave the decision on the construction of mega stalls up to the councils and provinces. In this way they are enabling local governments to routinely grant licences for mega stalls.

The border of a village will change from a field with cows to an area with animal factories. Small family farms will be driven out of business by mega farms. Seven farmers a day in the Netherlands already are giving up their work, and the vacancy of agricultural real estate will be higher in 2030 than that of offices and shops… This must stop!

Good news 🙂 Following our requests, the Netherlands is finally going to endeavour to end the horrific dolphin killings. The State Secretary promised to seize the annual meeting of the International Whaling Commission (IWC) to improve the protection of dolphins. Until now only whales have been subject to the IWC’s protection regime, as a result of which there has been a moratorium for whaling for years. The Netherlands is now going to plead for a ban on the hunting of dolphin and small whales.

Dolfijnen_Ineke_Klaassen_rechtenvrij
Our member of the European Parliament, Anja Hazekamp, has also put written questions to the European Commission, which is negotiating on behalf of the EU with Japan on a free trade agreement.

Last Saturday was a special day for us. Philip Wollen gave a lecture in the Lower House for our members. It was a great honour to receive him. Philip Wollen is a former vice president of the Citibank. After he left there, he started to fully focus on the protection of animals. He initiated several projects to help animals in distress. Last year we granted him a Party for the Animals Award for all his fantastic work for animals. Below is a small photo report:

20140906_1264www
20140906_6680www
20140906_1296www

See here how palm oil is destroying our earth: ‘Paradise for Palm Oil: The Greenwashing of Indonesian Deforestation

Last week it was sustainable Tuesday. Many initiatives were presented in the Lower House for a more sustainable world. One of the great initiatives came from the Technical University in Delft. You can have your petrol car “converted” into an electric one by students from the TU Delft 🙂 Brilliant!

I found a nice cartoon on internet on #greenwashing.

plaatjeUntil soon! Greetings, Marianne