Nieuw Worldlog Marianne Thieme


1 september 2014

Het zomerreces is voorbij en één van de eerste Kamerdebatten is het door ons aangevraagde debat over de toekomst van de bio-industrie en megastallen in het bijzonder! Ook komt er een groot debat over dierenwelzijn in Nederland. Ook zal mijn initiatiefnota om een einde te maken aan de plezierjacht door het parlement behandeld worden op 15 september aanstaande. Het parlementaire jaar begint in Nederland de derde dinsdag van deze maand met Prinsjesdag. Op die dag wordt door de Koning de plannen van dit kabinet bekend gemaakt. Het is ook traditioneel de dag van de hoedjes…

IMG_6153

Mooi nieuwsje: deze week starten we met de elfde vertaling van mijn Worldlog: in het Roemeens dit keer. Het Worldlog is nu al in twaalf talen te lezen. Trots!

In dit Worldlog een korte terugblik op wat ik de afgelopen weken gedaan heb.

Ik heb Kamervragen geteld over dubieuze wildtellingen die gedaan worden door jagers als basis voor het jachtbeleid in Nederland. Ik deed dit als reactie op een onderzoek dat concludeert dat jagers tot 200 procent meer ganzen tellen dan het onafhankelijke Sovon Vogelonderzoek. Onze partij vindt dat het jachtbeleid niet langer gebaseerd moet worden op wildtellingen van jagers (zogenaamde wildbeheereenheden).

De tellingen van Wildbeheereenheden bepalen bijvoorbeeld mede hoeveel ganzen jagers per jaar mogen doden. Hoe meer ganzen jagers ‘tellen’ hoe meer ze mogen jagen. Op basis van zulke subjectieve cijfers mag geen jachtbeleid bepaald worden.

Geweer met kogels

De jacht in Nederland is dus gestoeld op foute aannames, die nota bene worden aangedragen door jagers zelf. Dat verstoort het natuurlijk evenwicht en veroorzaakt ook nog eens veel dierenleed.

Daarnaast heb ik Kamervragen gesteld over het opnieuw massaal doden van dieren door gesjoemel met veevoer. Door de toevoeging van een verboden middel aan veevoer zijn duizenden dieren afgemaakt. Opnieuw moeten dieren lijden door misstanden in de veesector…

Het massaal afmaken van gezonde dieren is onethisch en schaadt het welzijn van dieren op ernstige wijze. De ‘ruimingen’ gebeuren in potdichte stallen, waardoor de controle op de uitvoering en de gevolgen voor het dierenwelzijn niet te controleren zijn. Wij willen dan ook openheid in de stallen door het toepassen van cameratoezicht en het toestaan van de pers.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij

Ik wil tevens dat dieren individueel worden getest. Het individueel testen van dieren op besmette bedrijven kan voorkomen dat dieren onnodig worden gedood. En ook wil ik weten of de staatsecretaris bereid is tot het instellen van een positieflijst voor toegestane veevoeringrediënten. Handhaving op verboden middelen wordt hiermee eenvoudiger.

Afgelopen zondag heb ik een nieuwe tweedehandswinkel geopend. Leuk! Extra leuk is dat de opbrengsten van de winkel ten goede komen aan projecten voor dierenwelzijn. Bij deze kringloopwinkel zorgt een groot team van vrijwilligers, herintreders en mensen met een beperking ervoor dat mensen allerlei producten op een duurzame manier kunnen gebruiken en hergebruiken.

Ook hebben we ons flink verzet tegen het onzaligmakende plan van de VVD (de Liberale partij) om meeuwen af te gaan schieten in steden in Nederland omdat ze ‘overlast’ zouden veroorzaken. Ongelofelijk om op deze manier om te gaan met een door de mens veroorzaakt probleem, namelijk het weggooien van voedsel op straat.

Helder verhaal: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

Deze is mooi om mee af te sluiten:
BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg large

Tot volgende week! Groet, Marianne

Summer recess is over and one of the first Parliamentary debates will be a debate that was requested by us, on the future of factory farming and, in particular, of mega stables! There will also be a major debate on animal welfare in the Netherlands. And on 15 September next, Parliament will also address my private member’s bill to end shooting for pleasure. On the 3rd Tuesday of this month, Budget Day will herald the Parliamentary year in the Netherlands. On that day, the King announces the plans of this Cabinet. Traditionally, it is also the day of wearing hats…

IMG_6153

A piece of good news: this week, we will start with the 11th translation of my Worldlog: into Romanian, this time. The Worldlog can now be read in 12 languages. Proud!

In this Worldlog, I will give a short review of what I have done in the past weeks.

I have asked Parliamentary questions on dubious game counts performed by hunters as a basis for the hunting policy in the Netherlands. This was a response to research which proved that hunters count up to 200 per cent more geese in comparison to the independent Sovon Bird Research. Our party believes that the hunting policy should no longer be based upon game counts of hunters (what is called game management units).

For example, the counts of Game Management Units co-determine how many geese per year are permitted to be killed by hunters. The more geese are “counted” by hunters, the more they will be permitted to hunt. The hunting policy cannot be determined based upon such subjective figures.

Geweer met kogels

This means that hunting in the Netherlands is based upon incorrect assumptions, which are even presented by hunters themselves. That obviously disrupts the natural balance and also causes a lot of animal suffering.

I also asked Parliamentary questions about the recurrence of mass killings of animals due to cheating with animal feed. By adding a prohibited substance to animal feed, thousands of animals were killed. Again, animals had to suffer due to abuses in the livestock sector…

Mass killings of healthy animals are unethical and severely damage animal welfare. “Culling” is done in closed-off stables, as a consequence of which the implementation and consequences with respect to animal welfare cannot be checked. We therefore want opening up of the stables by implementing CCTV and allowing press to enter.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij

I also want animals to be tested individually. Individual testing of animals at infected farms will prevent that animals will be killed for no reason. And I also want to know whether the State Secretary is prepared to set up a positive list for permitted ingredients for animal feed. This will simplify enforcement with respect to prohibited substances.

Last Sunday, I opened a new second-hand shop. Great! An additional benefit is that proceeds of the shop will be used for animal welfare projects. In this second-hand shop, a large team of volunteers, persons who re-enter the labour market and people with disabilities ensure that people can use and re-use various products in a sustainable manner.

We also passionately resisted the unholy plan of the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD, the Liberal Party) to shoot seagulls in towns in the Netherlands because they supposedly cause “a nuisance”. An incredible way to deal with a problem that has been caused by people, because it’s people who have been throwing away food in the streets.

A clear story: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

This is a nice one to end with:
BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg largeSee you next week! Greetings, Marianne