Worldlog săptămâna 36 -2014


1 septembrie 2014

Pauza de vară s-a terminat iar una dintre primele dezbateri parlamentare este chiar cea solicitată de noi, despre viitorul bioindustriei și în special, crescătoriilor de animale! De asemenea, are loc o mare dezbatere despre bunăstarea animalelor în Țările de Jos. Și inițiativa mea de a pune capăt vânătorii din plăcere va fi tratată de către Parlament pe 15 septembrie. Anul parlamentar începe în Țările de Jos în a treia marți a acestei luni, odată cu Ziua Prințului. În acea zi Regele va face publice planurile acestui cabinet. Tot atunci va fi și ziua tradițională a pălăriilor…

IMG_6153
O știre frumoasă: săptămâna aceasta începem cu cea de-a unsprezecea traducere a Worldlog-ului meu: de data aceasta, în limba română. Worldlog-ul poate fi citit acum în douăsprezece limbi. Ce mândrie!

În această ediție vă prezint pe scurt ce am făcut în ultimele săptămâni.

Am adresat întrebări despre numărătorile dubioase ale animalelor ce au fost efectuate de către vânători ca bază pentru politica de vânătoare din Țările de Jos. Aceasta a survenit ca reacție a unui studiu în urma căruia a rezultat că vânătorii numără cu până la 200% mai multe gâște decât organizația independentă pentru cercetarea păsărilor Sovon (Sovon Vogelonderzoek). Partidul nostru este de părere că politica vânătorii nu mai trebuie să se bazeze pe numărătorile de animale efectuate de vânători (asa numiții administratori ai animalelor).

Spre exemplu, numărătorile administratorilor animalelor determină câte gâște pot omorî anual vânătorii. Cu cât ”numără” mai multe gâște, cu atât mai multe își permit să ucidă. Nicio politică a vânătorii nu trebuie să se bazeze pe astfel de cifre subiective.

Geweer met kogels
În Țările de Jos este deci vânătoarea bazată pe presupuneri defectuoase care, nota bene, sunt efectuate de vânători însăși. Aceasta perturbă echilibrul natural și cauzează pe deasupra și multă suferință pentru animale.

Mai mult decât atât, am adresat întrebări legate de noua ucidere în masă a animalelor din pricina manipulării hranei. Prin adăugarea unui produs interzis în hrană, mii de animale au murit. Din nou, animalele trebuie să sufere din pricina neînțelegerilor din sectorul creșterii animalelor…

Uciderea în masă a animalelor sănătoase este imorală și dăunează bunăstării lor într-un mod serios. ”Sacrificările” au loc în amplasamente închise publicului, iar de aceea punerea lor în aplicare și consecințele pentru bunăstarea animalelor sunt imposibil de controlat. Dorim de asemenea deschiderea amplasamentelor prin instalarea camerelor de supraveghere și accesul presei.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij
Doresc de asemenea ca animalele să fie testate individual. Testarea individuală a animalelor din fermele infectate poate preveni uciderea nenecesară a acestora. Și de asemenea vreau să știu dacă Secretarul de Stat este pregătit să fixeze o listă pozitivă a ingredientelor permise pentru hrană. Eliminarea produselor interzise va fi astfel mai simplă.

Duminica trecută am deschis un nou magazin cu produse de ocazie. Super! Și mai bine este că profitul magazinului va veni în sprijinul proiectelor pentru bunăstarea animalelor. La acest magazin o întreagă echipă de voluntari, persoane care doresc să reintre pe piața forței de muncă și oameni cu dizabilități se ocupă ca oamenii să folosească și refolosească tot felul de produse într-o manieră durabilă. De asemenea ne-am împotrivit viguros planului neortodox al Partidului Popular pentru Libertate și Democrație (PPLD) de a împușca pescărușii prin orașele din Țările de Jos pe motiv că acecstea ar putea crea „inconveniențe”. Este de necrezut că s-ar putea trata astfel o problemă cauzată de om, și anume aruncarea mâncării pe jos.

Povestea elaborată mai clar: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

Următoarea consider că este o încheiere potrivită:

BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg largePe săptămâna viitoare! Salutări, Marianne

Summer recess is over and one of the first Parliamentary debates will be a debate that was requested by us, on the future of factory farming and, in particular, of mega stables! There will also be a major debate on animal welfare in the Netherlands. And on 15 September next, Parliament will also address my private member’s bill to end shooting for pleasure. On the 3rd Tuesday of this month, Budget Day will herald the Parliamentary year in the Netherlands. On that day, the King announces the plans of this Cabinet. Traditionally, it is also the day of wearing hats…

IMG_6153

A piece of good news: this week, we will start with the 11th translation of my Worldlog: into Romanian, this time. The Worldlog can now be read in 12 languages. Proud!

In this Worldlog, I will give a short review of what I have done in the past weeks.

I have asked Parliamentary questions on dubious game counts performed by hunters as a basis for the hunting policy in the Netherlands. This was a response to research which proved that hunters count up to 200 per cent more geese in comparison to the independent Sovon Bird Research. Our party believes that the hunting policy should no longer be based upon game counts of hunters (what is called game management units).

For example, the counts of Game Management Units co-determine how many geese per year are permitted to be killed by hunters. The more geese are “counted” by hunters, the more they will be permitted to hunt. The hunting policy cannot be determined based upon such subjective figures.

Geweer met kogels

This means that hunting in the Netherlands is based upon incorrect assumptions, which are even presented by hunters themselves. That obviously disrupts the natural balance and also causes a lot of animal suffering.

I also asked Parliamentary questions about the recurrence of mass killings of animals due to cheating with animal feed. By adding a prohibited substance to animal feed, thousands of animals were killed. Again, animals had to suffer due to abuses in the livestock sector…

Mass killings of healthy animals are unethical and severely damage animal welfare. “Culling” is done in closed-off stables, as a consequence of which the implementation and consequences with respect to animal welfare cannot be checked. We therefore want opening up of the stables by implementing CCTV and allowing press to enter.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij

I also want animals to be tested individually. Individual testing of animals at infected farms will prevent that animals will be killed for no reason. And I also want to know whether the State Secretary is prepared to set up a positive list for permitted ingredients for animal feed. This will simplify enforcement with respect to prohibited substances.

Last Sunday, I opened a new second-hand shop. Great! An additional benefit is that proceeds of the shop will be used for animal welfare projects. In this second-hand shop, a large team of volunteers, persons who re-enter the labour market and people with disabilities ensure that people can use and re-use various products in a sustainable manner.

We also passionately resisted the unholy plan of the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD, the Liberal Party) to shoot seagulls in towns in the Netherlands because they supposedly cause “a nuisance”. An incredible way to deal with a problem that has been caused by people, because it’s people who have been throwing away food in the streets.

A clear story: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

This is a nice one to end with:
BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg largeSee you next week! Greetings, Marianne