NIeuw Worldlog Marianne Thieme


23 juni 2014

Afgelopen week hebben we samen met onze jongerenorganisatie PINK! actie gevoerd bij Royal Bank of Scotland in Amsterdam, een bank die een dikke onvoldoende scoort op alle onderdelen van De Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft op verzoek van ons wetenschappelijk bureau de NGPF gekeken hoe de bank scoort op maatschappelijke thema’s als mensenrechten, dierenwelzijn en milieu en gevoelige sectoren als wapenhandel, landbouw en mijnbouw.

1403176813_actie_rbsPINK! was gekleed in Schotse kilts en haalde afbeeldingen van dieren en natuur door de papierversnipperaar voor het gebouw van Royal Bank of Scotland.

De Tweede Kamer bankiert, net als onze ministeries bij de Royal Bank of Schotland. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en niet moet bankieren bij een bank die slecht is voor mens, dier, natuur en milieu. De Tweede Kamer heeft daarnaast aangegeven belang te hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Daar hoort een huisbankier bij die wel goed scoort op de criteria van De Eerlijke Bankwijzer. Deze week gaan we tijdens het debat over de financiën van de Tweede Kamer voorstellen om van bank te veranderen!

Dit roodborstje broedt in een Partij voor de Dieren fietstas. Goed volk;-)

BqPxC79CEAAhobw.jpg large

Het werd vorige week helaas duidelijk dat dit kabinet jagers alle ruimte blijft geven om voor hun plezier te blijven schieten op eenden,, fazanten, hazen, konijnen en duiven. Dat blijkt uit de nieuwe Wet Natuurbescherming, die staatssecretaris van Economische Zaken vorige week presenteerde aan de Tweede Kamer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De enige wijziging ten opzichte van de bestaande situatie is dat er een afschotplan aan de plezierjacht ten grondslag moet liggen. Dit afschotplan wordt opgesteld door ‘faunabeheereenheden’, waarin jagers een grote stem hebben.

De plannen van het kabinet zetten aan tot kiezersbedrog. CDA, PVV, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren gaven tijdens de verkiezingen aan dat ‘de plezierjacht in Nederland moet worden verboden’. Daarmee zou er in de Kamer een meerderheid van 145 Kamerleden moeten zijn die op basis van hun verkiezingsbeloftes een einde wil maken aan de plezierjacht.

De staatssecretaris zegt met haar wetsvoorstel tegen de jagers ‘blijf doen wat je nu doet, maar schrijf het van tevoren even op’. Ze had met steun van een Kamermeerderheid een grote stap kunnen maken in de bescherming van dieren in het wild, maar kiest voor behoud van de plezierjacht.

Ik heb een initiatiefnota ingediend om de plezierjacht te verbieden, en ik zal na de teleurstellende voorstellen van de staatssecretaris nu een debat aanvragen!

Deze al gezien? Give bees a chance! Confronterende viral over de enorme bijensterfte door gebruik van pesticiden en de dramatische gevolgen daarvan.

In Nederland dreigen 600 kinderen te worden uitgezet. Bij teveel kinderen wordt een verblijfsvergunning afgewezen, omdat ze bijvoorbeeld niet altijd onder toezicht van de Rijksoverheid stonden of volgens de wet net te oud waren. Dit moet anders! Daarom hebben wij voorstellen in de Tweede Kamer gesteund die voorkomen dat kinderen die bescherming verdienen, worden uitgezet.

Wij vinden dat het belang van het kind voorop zou moeten staan en dat meer kinderen recht hebben op een pardon om toch in Nederland te blijven. Helaas werden de voorstellen niet gesteund door een Kamermeerderheid. Dat we kinderen die al lang hier wonen, naar school gaan en vrienden hebben wegsturen is ronduit schrijnend. Deze kinderen zouden ook onder het Kinderpardon moeten vallen!

Dit is één van de beste long reads van 2014: over waarom mensen veel geld betalen om een olifant dood te schieten. Verspreid deze long read en help mee om de jacht op dit prachtige dier te stoppen.

Deze film mag je niet missen! Speciesism, the movie En ook dit is iets wat je moet zien: een 13-jarige jongen maakt deze aangrijpende klei-animatie over varkens in de bio-industrie!

En check deze bloemen waarvan je niet kunt geloven dat ze zonder photoshop kunnen bestaan J En toch…

Fijne week!

Last week, we and our youth organisation PINK! held a demonstration at Royal Bank of Scotland in Amsterdam, a bank that scores well below standard on all components of The Fair Bank Guide. At the request of our scientific bureau NGPF, The Fair Bank Guide examined how the bank scores on social issues, such as human rights, animal welfare and the environment, and sensitive sectors, such as the arms trade, agriculture and mining.

1403176813_actie_rbsPINK! was dressed in Scottish kilts and destroyed images of animals and nature in a shredder in front of the Royal Bank of Scotland building.

Like our Ministries, the Lower House banks with Royal Bank of Scotland. The Party for the Animals believes that the government has a social responsibility and should not bank with a bank that is harmful to humans, animals, nature and the environment. In addition, the Lower House has indicated it is committed to environmental sustainability and social enterprising. That requires a principal banker that scores well on the criterions of The Fair Bank Guide. During the debate on financing of the Lower House this week, we will suggest changing banks!

This robin breeds in a cycle bag of the Party for the Animals. Good people 😉

BqPxC79CEAAhobw.jpg large

Unfortunately, it became clear last week that this Cabinet will continue to give hunters every opportunity to keep shooting ducks, pheasants, hares, rabbits and pigeons for pleasure. This is evident from the new Nature Protection Act, which the State Secretary for Economic Affairs presented to the Lower House last week.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The only change compared to the current situation, is that a shooting plan must now underlay shooting for pleasure. The shooting plan is prepared by “fauna management units”, in which hunters have a major vote.

The Cabinet plans instigate deception of the electorate. During the elections, the Christian Democratic Alliance (CDA), Freedom Party (PVV), People’s Party for Freedom and Democracy (VVD), Democrats 66 (D66), GreenLeft (GroenLinks), Labour Party (PvdA), Socialist Party (SP), ChristianUnion (ChristenUnie) and Party for the Animals indicated that “shooting for pleasure in the Netherlands should be prohibited”. This means there should be a majority of 145 Members of Parliament in the Lower House who want to end shooting for pleasure based on their election promises.

With her bill, The State Secretary is telling hunters ‘to continue doing what you have been doing, but write it down briefly beforehand”. With the aid of a Parliamentary majority, she could have made a big step towards the protection of animals in the wild, but she chose to maintain shooting for pleasure.

I submitted a private member’s bill to prohibit shooting for pleasure, and will now request for a debate, following the State Secretary’s disappointing proposals!

Have you seen this one yet? Give bees a chance! Confronting viral about the massive bee deaths because of the use of pesticides and its dramatic consequences.

In the Netherlands, 600 children are in danger of being deported. Too many children are refused a residence permit because, for example, they were not always under the supervision of central government or they were just too old according to the law. This must change! We therefore supported proposals in the Lower House to prevent deportation of children who deserve protection.

We believe the interest of a child should come first and that more children have the right to a pardon to stay in the Netherlands in spite of everything. Unfortunately, the proposals were not supported by a Parliamentary majority. It is downright poignant that we reject children who have lived here for a long time, go to school and have friends. These children should also be covered by the Children’s Pardon!

This is one of the best long reads of 2014: about why people pay big money to shoot an elephant. Spread this long read and help to stop the hunt for this magnificent animal.

Don’t miss this film! Speciesism, the movie And here is another thing you must see: a 13-year old boy made this touching clay animation about pigs in the bio-industry!

And check out these flowers of which you won’t believe that they can exist without Photoshop J And yet…

Have a good week!