Worldlog Tjedan 26 – 2014


23 lipnja 2014

Prošli tjedan smo u Amsterdamu zajedno sa PINK! (naša organizacija za mlade) protestovali ispred zgrade Kraljevske banke Škotske; banka koja je dobila nedovoljnu ocjenu u svakoj kategoriji Pokazatelj Stupnja Odgovornsti Bankovnog Poslovanja (De Eerlijke Bankwijzer). Pokazatelj Stupnja Odgovornsti Bankovnog Poslovanja je, na zahtjev naše znanstvene agencije NGPF, istražio kakve je rezultate ta banka postigla što se tiče društvenih pitanja kao što su ljudska prava, dobrobit životinja, zaštita prirode i okoliša, i osjetljivi sektori kao što su trgovina oružjem, poljoprivreda i rudarstvo.

1403176813_actie_rbsČlanovi PINK!-a bili su ispred Kraljevske banke Škotske odjeveni u škotske kiltove gdje su puštali slike životinja i prirode kroz sjeckalicu za papir.

Sabor kao takođeri naša ministarstva koriste za bankovne usluge, usluge Kraljevske banke Škotske. Stranka za Životinje smatra da Vlada ima društvenu odgovornost i ne bi trebala poslovati s bankom koja je loša za ljude, životinje, prirodu i okoliš. Pored toga je Sabor već izjavio da njihovi interesi leže u razvoju postojanog razvitka kao i u društveno odgovornom poslovanju. Takvu ambiciju moze da zadovolji samo bankar koji ima visoke ocjene prema kriterijima Pokazatelja Stupnja Odgovornsti Bankovnog Poslovanja. Ovaj tjedan ćemo, prilikom Saborske rasprave o financijama, predložiti Saboru da promjeni banku.

Ovaj robin se gnijezdi u torbi za biciklo Stranke za Životinje. Tu ima dobrih ljudi. 😉

BqPxC79CEAAhobw.jpg large

Ova vlada će, sto je prošli tjedan nažalost postalo jasno, i dalje davati lovcima sav prostor da za zabavu pucaju na patke, fazane, zečeve i golubove. To je vidljivo u novom Zakonu o zaštiti prirode, koji je prošlog tjedna od strane državne tajnice za gospodarstvo predstavljen Saboru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedina promjena u odnosu na trenutnu situaciju je da se u budućnosti plan za odstrel mora napraviti i koji ce biti temelj sportskom lovu. Ovaj plan za odstrel se priprema od strane “jedinica sastava upravljanja divljim životinjama” a u kojima lovci imaju jak utjecaj.

Ovi vladini planovi su u biti prijevara birača. CDA, PVV, VVD, D66, GL, PvdA, SP, ChristenUnie i Stranka za Životinje su tijekom izbora izjavili da bi se “sportski lov trebao zabraniti u Nizozemskoj.” To znači da bi u Saboru trebala postojati većina od ukupono 145 zastupnika koja bi, prema svojim predizbornim obećanjima, željela zabraniti sportski lov.

Državna tajnica je sa ovim svojim zakonskim prijedlogom ustvari rekla lovcima ‘nastavite raditi ono što ste i do sada radili, ali to opišite ukratko unaprijed‘. Ona je imala podršku od strane parlamentarne većine i mogla je načiniti veliki korak za zaštitu divljih životinja, ali se odlučila zadržati sportskog lova.

Ja sam bila podnijela inicijativni memorandum o tome da se zabrani sportski lov, a sada ću, nakon razočaravajućeg prijedloga državne tajnice, podnijeti i zahtjev za raspravu!

Jeste li vidjeli ovo? Dajte pčelama šansu!: konfrontacijski video, koji se viralno širi, o masovnoj smrti pčela zbog upotrebe pesticida i o dramatičnim posljedicama toga svega.

600 djece u Nizozemskoj, vjerojatno da će biti deportirani. Kad ima previše izbjegle djece odbija im se dozvola boravka, jer oni na primjer nisu uvijek bili pod kontrolom središnje vlasti, ili jer su jednostavno po zakonu bili prestari. To se mora promijeniti! Stoga smo u Saboru podržali sve prijedloge koji spriječavaju da bih ova djeca, koji zaslužuju zaštitu, bile deportirana.

Vjerujemo da interes djeteta mora biti na prvom mjestu te da više djece imaju pravo na pomilovanje da ipak ostanu u Nizozemskoj. Nažalost, parlamentarna većina nije podržala spomenute prijedloge. Stvarno je bolno da se deportiraju djeca koja već godinama ovdje žive, idu u školu i imaju prijatelje. Ta djeca su trebala biti obuhvaćena Dječjim pomilovanjem!

Ovo je jedan od najboljih long reads (članci za koje treba dosta vremena da se pročitaju) iz 2014: o razlozima zašto ljudi plaćaju veliki novac da bi mogli ubiti slona. Dijelite ovaj long read i pomozite da se zaustavi lov na ovu veličanstvenu životinju.

Ovaj film se ne smije propustiti! Speciesism, the movie. A i ovo je nešto što bi trebali vidjeti: 13-godišnji dječak je napravio ovu uzbudljivu glinenu animaciju o svinjama u bioindustriji!

I pogledajte ovo cvijeće: ne može se povjerovati da mogu postojati bez photoshopa J Ali ipak postoje …

Ugodan tjedan!

Last week, we and our youth organisation PINK! held a demonstration at Royal Bank of Scotland in Amsterdam, a bank that scores well below standard on all components of The Fair Bank Guide. At the request of our scientific bureau NGPF, The Fair Bank Guide examined how the bank scores on social issues, such as human rights, animal welfare and the environment, and sensitive sectors, such as the arms trade, agriculture and mining.

1403176813_actie_rbsPINK! was dressed in Scottish kilts and destroyed images of animals and nature in a shredder in front of the Royal Bank of Scotland building.

Like our Ministries, the Lower House banks with Royal Bank of Scotland. The Party for the Animals believes that the government has a social responsibility and should not bank with a bank that is harmful to humans, animals, nature and the environment. In addition, the Lower House has indicated it is committed to environmental sustainability and social enterprising. That requires a principal banker that scores well on the criterions of The Fair Bank Guide. During the debate on financing of the Lower House this week, we will suggest changing banks!

This robin breeds in a cycle bag of the Party for the Animals. Good people 😉

BqPxC79CEAAhobw.jpg large

Unfortunately, it became clear last week that this Cabinet will continue to give hunters every opportunity to keep shooting ducks, pheasants, hares, rabbits and pigeons for pleasure. This is evident from the new Nature Protection Act, which the State Secretary for Economic Affairs presented to the Lower House last week.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The only change compared to the current situation, is that a shooting plan must now underlay shooting for pleasure. The shooting plan is prepared by “fauna management units”, in which hunters have a major vote.

The Cabinet plans instigate deception of the electorate. During the elections, the Christian Democratic Alliance (CDA), Freedom Party (PVV), People’s Party for Freedom and Democracy (VVD), Democrats 66 (D66), GreenLeft (GroenLinks), Labour Party (PvdA), Socialist Party (SP), ChristianUnion (ChristenUnie) and Party for the Animals indicated that “shooting for pleasure in the Netherlands should be prohibited”. This means there should be a majority of 145 Members of Parliament in the Lower House who want to end shooting for pleasure based on their election promises.

With her bill, The State Secretary is telling hunters ‘to continue doing what you have been doing, but write it down briefly beforehand”. With the aid of a Parliamentary majority, she could have made a big step towards the protection of animals in the wild, but she chose to maintain shooting for pleasure.

I submitted a private member’s bill to prohibit shooting for pleasure, and will now request for a debate, following the State Secretary’s disappointing proposals!

Have you seen this one yet? Give bees a chance! Confronting viral about the massive bee deaths because of the use of pesticides and its dramatic consequences.

In the Netherlands, 600 children are in danger of being deported. Too many children are refused a residence permit because, for example, they were not always under the supervision of central government or they were just too old according to the law. This must change! We therefore supported proposals in the Lower House to prevent deportation of children who deserve protection.

We believe the interest of a child should come first and that more children have the right to a pardon to stay in the Netherlands in spite of everything. Unfortunately, the proposals were not supported by a Parliamentary majority. It is downright poignant that we reject children who have lived here for a long time, go to school and have friends. These children should also be covered by the Children’s Pardon!

This is one of the best long reads of 2014: about why people pay big money to shoot an elephant. Spread this long read and help to stop the hunt for this magnificent animal.

Don’t miss this film! Speciesism, the movie And here is another thing you must see: a 13-year old boy made this touching clay animation about pigs in the bio-industry!

And check out these flowers of which you won’t believe that they can exist without Photoshop J And yet…

Have a good week!