Nieuw Worldlog Marianne Thieme


12 mei 2014

In dit Worldlog een blik op mijn campagneweek voor de Europese verkiezingen van 22 mei.

Wat ik in mijn vorige Worldlog al aangaf, maar liefst zeven partijen voor dieren nemen deel aan de Europese verkiezingen in mei. Samen kunnen we een vuist maken tegen het dier-, natuur en milieuonvriendelijke Europa! Voor het eerst komen er dan politici in het Europarlement die niet de belangen van de eigen soort centraal stellen.

Dat is zeer belangrijk, omdat juist in Europa wordt besloten over zaken die grote invloed hebben op dieren en hun leefwereld. Onder andere de landbouw- en visserijsubsidies en wetgeving over dierproeven.

ratten_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Vrijdag 9 mei vond er in Amsterdam een strategiebijeenkomst plaats voor alle partijen voor de dieren die meedoen aan de verkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer nader ingegaan op de verkiezingsprogramma’s en strategieën voor verdere samenwerking. Ook werd er een korte film gemaakt waarin de gemeenschappelijke visie van de partijen voor dieren wordt gepresenteerd.

meeting1

meeting2

Onze lijsttrekker Anja Hazekamp liet tijdens de bijeenkomst weten dat: ‘Het altijd enorm inspirerend is om met de collega’s van zusterpartijen te overleggen. Ook in andere landen wordt er immers hard gewerkt om dieren, natuur en milieu een stem te geven in de politiek. Het is geweldig om te ervaren dat wij deel uitmaken van een groeiende, internationale beweging!’

We zijn gisteren met een omgebouwde veewagen gestart met een landelijke campagnetour. De veewagen heeft een metamorfose ondergaan om de kiezers duidelijk te maken dat diertransporten van meer dan twee uur onacceptabel zijn. Naar voorbeeld van de kunstenaar Banksy heeft de partij een veewagen uitgedost met pluche varkens, koeien, schapen, kippen en paarden. De dieren hangen uit de veewagen terwijl hun noodkreten hoorbaar zijn.

In de veewagen zijn beelden te zien van echte diertransporten om mensen bewust te maken van het leed dat we dieren aandoen omdat het slachten ergens anders een paar dubbeltjes goedkoper kan of omdat wij varkens uit Nederland naar Italië vervoeren om ze daar te slachten omdat we parmaham willen.

diertransporten3

diertransporten2

diertransporten7

Goed artikel in The economist: Trade is the weakest link in the fight against dirty money.

Dinsdag zat ik in de studio voor het opnemen van radio- en tvspots en woensdagavond was ik bij het Nederlandse televisieprogramma “1 op 1” met Sven Kockelmann om te spreken over onze deelname aan de Europese verkiezingen. Het Algemeen Dagblad, 1 van de landelijke dagbladen van Nederland, besteedde afgelopen week aandacht aan de support van Paul McCartney voor onze partij.

Paul McCartney 17 april

Ondertussen zijn onze Nederlandse lijstduwers ook zeer actief op sociale media om onze boodschap zo veel mogelijk te verspreiden.

Mijn stemadvies voor 22 mei: ‘Vote the change you want to see’

foto bij Worldlog week 20

Groet, Marianne

In this Worldlog, we will have a look at my campaign week for the European elections on the 22nd of May.

As I already indicated in my previous Wordlog, no less than seven parties for the animals will participate in the European elections this May. Together we can make a stand against animal, nature and environment unfriendly Europe! For the first time there will be politicians in the European Parliament who will not prioritise the interests of their own species.

That is very important because, after all, it is Europe that decides on issues that have a great effect on animals and their living environment. Including agriculture and fishery subsidies and legislation on animal testing.

ratten_proefdiervrij_vrijtegebruiken

On Friday the 9th of May, a strategy meeting was held in Amsterdam for all parties for the animals participating in the elections. During this meeting we elaborated on the election programmes and our strategies for further cooperation. Also, a short film was made to present the joint vision of the parties for the animals.

meeting1

meeting2

Our leading candidate Anja Hazekamp said the following during the meeting: ‘It is always highly inspiring to consult with colleagues of sister parties. After all, people in other countries are also working hard on giving animals, nature and the environment a voice in politics. It’s great to experience that we are part of a growing international movement!’

Yesterday, we started our national campaign tour in a converted cattle truck. The cattle truck went through a complete metamorphosis to make obvious to voters that animal transports of more than two hours are simply unacceptable. Following the example of the artist Banksy, the party dressed up the cattle truck with plush pigs, cows, sheep, chickens and horses. The animals are hanging out of the cattle truck while their cries for help can clearly be heard.

In the cattle truck, pictures of real animals transports are shown to make people aware of the distress we cause animals because slaughtering them elsewhere is just a few pence cheaper or because we transport pigs from the Netherlands to Italy to slaughter them in Italy because we want to eat Parma ham.

diertransporten3

diertransporten2

diertransporten7

Good article in The economist: Trade is the weakest link in the fight against dirty money

On Tuesday I was in the studio to record radio and tv spots and on Wednesday evening I was on the Dutch television programme “1 on 1” with Sven Kockelmann to talk about our participation in the European elections. Last week, the Algemeen Dagblad, one of the Dutch national newspapers, paid attention to Paul McCartney’s support letter to our party.

Paul McCartney 17 april

Meanwhile, our Dutch candidates at the bottom of the list are highly active on social media to spread our message as much as possible.

My voting recommendation for the 22nd of May: ‘Vote the change you want to see’

foto bij Worldlog week 20

Greetings, Marianne