Nieuw Worldlog Marianne Thieme


20 januari 2014

Ik wil dat het kabinet de ontwikkeling van laboratoriumstallen een halt toe roept. Deze gesloten, klimaatgestuurde stallen waarbij veehouders zich van top tot teen hullen in steriel plastic en waar niemand binnen mag komen, zijn absoluut geen oplossing voor het anitibioticaprobleem (zoals wel wordt beweerd vanuit de vee-industrie).

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken geeft helaas de veehouder en de dierenarts nu nog de vrijheid om te kiezen welke maatregelen zij nemen om tot vermindering van het antibioticagebruik te komen. Dat leidt tot de ontwikkeling van steriele stallen waarin de leefomstandigheden van de dieren nog verder af komen te staan van de natuurlijke behoeften die het dier heeft.

1389889325_Afbeelding_039

De bio-industrie is letterlijk ziekmakend. De onnatuurlijke manier waarop dieren in de potdichte stallen leven, maakt dat dieren ziektes zoals longontsteking, klauwaandoeningen en ademhalingsproblemen krijgen. In de Nederlandse veehouderij wordt zoveel antibiotica gebruikt dat ziekteverwekkers immuun worden. Antibioticaresistentie brengt levensgevaarlijke risico’s voor mens en dier met zich mee. Dat moet stoppen!

The New York Times signaleert nu ook het groeiend besef wereldwijd over het onrecht dat we dieren aandoen.

Het volgende vleesschandaal heeft zich alweer in Nederland gemanifesteerd. Dit is ook nieuws buiten de grenzen van Nederland.

In het weekend van 11 januari was ik, zoals ik vorige week al vertelde, in Portugal en op Madeira bij onze zusterpartij PAN. De mensen van PAN vertelden mij dat het bewustzijn over wat we dieren allemaal aandoen enorm aan het groeien is in Portugal. Heel leuk was de ontmoeting met een behoorlijk aantal Nederlanders dat speciaal naar de meeting was gekomen vanuit Noord-Portugal en de Algarve. Ik heb erg lekker veganistisch gegeten in het restaurant Jardim das Cerejas.

1389874535_fotomadeira

Op Madeira kent men een kwetsbare natuur en steeds meer mensen willen die natuur beschermen tegen de vele bouwplannen. De vertoning van onze film De Haas in de Marathon vond plaats op de Universiteit van Madeira, een prachtig oud gebouw. De Partij voor de Dieren zit op Madeira overigens in de coalitie van de hoofdstad Funchal.

Onze film over tien jaar Partij voor de Dieren, De Haas in de Marathon, is opnieuw geselecteerd voor verschillende internationale festivals. Super! De Haas in de Marathon zal in ieder geval getoond worden op twee festivals in februari in de Verenigde Staten: in Florida en in Gainesville, Californië. De film gaat in 2014 ook in drie steden op het Engelse VegFest UK draaien; in Brighton, Bristol en London.

Op twitter krijg ik regelmatig prachtige foto’s doorgestuurd. Deze ongewone dierenvriendschap wil ik jullie niet onthouden. En ook dit verhaal over de eenzame walvis is ontroerend te noemen.

Google herdacht afgelopen week wereldwijd de 82e geboortedag van Dian Fossey. Dian Fossey was een onderzoekster uit de Verenigde Staten die jarenlang gorilla’s in Rwanda observeerde. Zij schreef het boek Gorrillas in the Mist, wat later ook verfilmd is. Zie hier beelden van deze bijzondere vrouw.

Steve Cutts heeft een zeer pakkende animatie gemaakt om zijn visie op de Amerikaanse jachtfanaat Melissa Bachman kenbaar te maken. Bekijk What a hunt hier!

Deze week start voor het eerst de Arabische vertaling van mijn Worldlog. Het Worldlog is nu al in 11 talen te lezen. Hopelijk volgen er snel nog meer.

Tot snel,

Marianne

I want the government to stop the development of laboratory stables. These closed off, climate controlled stables, where livestock breeders cover themselves from top to toe in sterile plastic and which no one is allowed to enter, are far from a solution to the Antibiotic Problem (as is argued by the livestock industry).

State Secretary Dijksma for Economic Affairs still gives livestock breeders and vets the freedom to choose which measures they want to take to reduce the use of antibiotics. This has led to the development of sterile stables , where the living conditions of livestock retreat even further from the natural requirements of livestock.

1389889325_Afbeelding_039

Factory farming is literally sick making. The unnatural way in which animals live in almost locked stables causes animals to catch diseases, such as pneumonia, claw disorders and breathing problems. The great amount of antibiotics used at Dutch livestock farms has caused pathogens to become immune. Antibiotics resistance causes life-threathening risks for humans and animals. It must be stopped!

The New York Times has signalled a growing awareness worldwide of the injustice that we cause to animals.

The following meat scandal has manifested in the Netherlands. This is also news outside the borders of the Netherlands.

During the weekend of 11 January, I stayed in Portugal and on Madeira, as I told you last week, and visited our sister party PAN. The people of PAN told me that the awareness of what harm we do to animals is increasingly growing in Portugal. It was nice to meet the significant number of Dutch people that had come to the meeting especially from the North of Portugal and the Algarve. I had a delicious vegan meal in the restaurant Jardim das Cerejas.

1389874535_fotomadeira

Madeira has vulnerable nature and more and more people wish to protect that nature against many building plans. Our film The Pacer in the Marathon was shown in the University of Madeira, a beautiful old building. The Party for the Animals on Madeira forms part of the coalition government in the capital Funchal.

Our film about ten years of the Party for the Animals, The Pacer in the Marathon, was again selected for various international festivals. Brilliant! The Pacer in the Marathon will in any way be shown at two festivals in February in the United States: in Florida and in Gainesville, California. The film will also be shown in three cities during the English VegFest UK; in Brighton, Bristol and London.

I regularly receive beautiful pictures on Twitter. I would like to share these unusual animal friendships with you. And this story too about the lonely whale can be called moving.

Last week, Google commemorated the 82nd birthday of Dian Fossey. Dian Fossey was a researcher from the United States , who observed gorillas in Rwanda for years. She wrote the book Gorillas in the Mist, which was later turned into a film. See pictures of this special lady here.

Steve Cutts created a very fascinating animation to make his vision on the American hunting fanatic Melissa Bachman known. See What a hunt here!

This week the first Arabic translation of my Worldlog will be published. The Worldlog can be read in 11 languages already. Hopefully this will be more soon.

See you soon,

Marianne