Nieuw Worldlog Marianne Thieme


13 mei 2013

Vorige week vertelde ik al even over het geweldige en hartverwarmende ontvangst dat we hebben gehad in Istanbul bij onze zusterpartij Hayvan Partisi. Een van de grootste kranten in Turkije de Hurriyet besteedde afgelopen week uitgebreid aandacht aan ons bezoek en ook de Zaman Daily kwam met een groot verslag. Geslaagde missie, ik kijk zeer uit naar de internationale conferentie die we 2 en 3 juni in Den Haag organiseren voor zusterpartijen uit andere landen.

Afgelopen weekend en komende week vindt de veiling plaats van de natuurgebieden die Staatsbosbeheer, een natuur beherende organisatie in Nederland, moet verkopen omdat de regering haar een bezuiniging heeft opgelegd van 100 miljoen Euro voor deze kabinetsperiode. Zoals ik vorige week al vertelde zijn wij een crowdfunding actie gestart waarmee we de natuurgebieden willen kopen om te voorkomen dat de natuur in verkeerde handen valt.

Triest om een bord ‘te koop’ te zien staan in kostbare natuur. De overheid lijkt zich niet te realiseren dat natuur véél meer waard is dan de grondwaarde! Volgende week hoor je hoe de veiling is verlopen!

Te koop bord in natuur

Voorbereidingen getroffen voor de presentatie van mijn boek MÉÉR, op 27 mei in de historische vergaderzaal van de Eerste kamer.

Cover boek ‘MÉÉR’

Ik heb 15 wetenschappers bereid gevonden hun licht te laten schijnen over de doodlopende weg van ongebreidelde economische groei en ze gevraagd tevens alternatieven te formuleren.

Het resultaat is een fantastisch boek, dat zicht biedt op een andere economische toekomst. De eerste reacties op het boek van mensen die het ter voorinzage kregen zijn geweldig! Een kleine greep uit de reacties:

Méér! is een dringend appèl tot bewustwording en het heroverwegen van de begrippen welvaart en succes.

Annemarie Postma, schrijfster

Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd.

Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, filosoof, columnist, publicist

Dit boek kan de politiek inspireren hoe de werkloosheid aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen, zonder extra kosten.

Jan-Peter Cruiming, oprichter Nationale Vacaturebank, directeur Jobbird.com

Dit boek is een scherpe verkenning van de onvermijdelijke veranderingen waar iedereen mee te maken gaat krijgen.

Christiaan Weijts, schrijver en columnist NRC.Next en Groene Amsterdammer

Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek – en dan een waarachtig en werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema’s…

Maurits Groen, duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome

De financiële crisis zal uiteindelijk met een streep van de pen worden opgelost door geldschulden af te boeken. Maar de échte schuld, die van een onleefbare wereld voor onze kleinkinderen, is onuitwisbaar. Medeplichtig is eenieder die na dit boek louter nog blijft reppen over conventionele economische groei.

Hans de Geus, beurscommentator televisieprogramma RTL Z

Méér! is een rebels, een echt ketters boek dat afrekent met het dogma van de economische groei. In dit boek blijkt hoe rampzalig de gevolgen van het groeigeloof zijn.

Hans Bouma, schrijver

Je geld of je leven? Een betere economie of het behoud van de aarde? We weten wel wat belangrijk is, maar worden verblind door hebzucht en eigenbelang. Tijd om niet alleen te lezen, maar ook te doen.

Guido Weijers, cabaretier

Als je mogelijkheden ziet het boek ook in jouw taal te laten verschijnen, laat het ons weten via info@partijvoordedieren.nl. Het draagt bij aan de planeetbrede visie dat groei niet de oplossing is van de huidige crises, maar het probleem!

Tot volgende week!

Last week I talked about the wonderful, heart-warming reception we had in Istanbul from our sister party Hayvan Partisi. Last week, one of Turkey’s biggest newspapers the Hurriyet dedicated quite a few column inches to our visit and the Zaman Daily also wrote a long story. Mission accomplished! I am really looking forward to the international conference we are organising in The Hague on 2 and 3 June for sister parties in other countries.

The National Forest Service’s nature reserve auctions took place last week and will be held again next week. The National Forest Service is an organisation that manages nature in the Netherlands and they have to sell the reserves off because the government has cut its budget by 100 million Euros for this government’s term of office. As I told you last week, we have started a crowd funding campaign so we can buy these nature reserves to prevent nature from falling into the wrong hands.

It’s sad to see nature with a ‘for sale’ sign on it. The government doesn’t seem to realise that nature has a lot greater value than simply what the ground is worth! I’ll fill you in next week on how the auction went!

Nature with a ‘for sale’ sign.

I’m preparing to present my book MÉÉR (MORE) on 27 May in the Upper House’s historical meeting room.

‘MORE!’ book cover

I have found 15 scientists who are prepared to turn their talents to highlight the dead end goal of unbridled economic growth, and I asked them to find alternatives.

The result is a fantastic book that provides insight into a different economic future. People’s initial reactions to the book they were given to review have been great! Here’s a small selection of what they had to say:

Méér! is a strident call for awareness and to reconsider the concepts of prosperity and success.

Annemarie Postma, writer

Marianne Thieme uses these essays to spell out the truly important subjects of our era.

Paul Cliteur, Professor of Jurisprudence, philosopher, columnist, publicist

This book will inspire politics to tackle unemployment and promote sustainability, without incurring additional expenses.

Jan-Peter Cruiming, founder of the Nationale Vacaturebank website, director of Jobbird.com

This book is a savvy exploration of the unavoidable changes that everyone is dealing with.

Christiaan Weijts, writer and columnist for NRC.Next and Groene Amsterdammer

If only parliament would take a week-long recess for this book – and then hold a proper and really in-depth debate about all the relevant themes therein…

Maurits Groen, sustainable entrepreneur, member of the Club van Rome advisory body

One stroke of a pen to write off monetary debts would solve the financial crisis. But the real debt – leaving behind an unliveable planet for our grandchildren, cannot be erased. Anyone who makes the merest mention of conventional economic growth after reading this book is an accessory to this crime.

Hans de Geus, stock exchange correspondent for the television programme RTL Z

More is a rebellious, truly heretical book that takes the dogma of economic growth to task. This book shows how disastrous the consequences of believing in growth can be.

Hans Bouma, writer

Your money or your life? A better economy, or the contents of the earth? We know what is important, but are blinded by greed and self-interest. It’s time to not just read, but take action too.

Guido Weijers, cabaret performer

If you think my book would do well in your language, let us know at info@partijvoordedieren.nl. It will contribute to the planet-wide point of view that growth is not the solution to the current crises, but the problem!

See you next week!