Lokale overheid in Marokko zet dier­vrien­de­lijke middelen in om zwerf­die­ren­po­pu­latie onder controle te krijgen


16 januari 2018

Het bestuur van de Marokkaanse gemeente Tanger, in het noorden van Marokko, gaat vanaf nu investeren in diervriendelijke en effectieve manieren om de zwerfhondenpopulatie in de gemeente onder controle te krijgen. Dit betreft een integraal pakket, waaronder vaccinatie, sterilisatie en identificatie. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met de lokale organisatie en toevluchtsoord voor zwerfdieren, “Sanctuaire de la faune de Tanger” (SFT). SFT krijgt dit jaar financiële steun van ongeveer 27.000 euro.


Directeur van SFT in het veld aan het werk met lokale bewoners

Deze samenwerking, die unaniem is goedgekeurd, heeft volgens de gemeente Tanger tot doel de veiligheid en gezondheid van burgers te waarborgen. Burgemeester van Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, benadrukt dat dit initiatief tevens bedoeld is als een humane oplossing voor de grote zwerfdierenpopulatie in Tanger. Zo laat de gemeente zien dat ze haar verplichtingen op het gebied van de bescherming van dierenrechten serieus neemt. Er leven naar schatting 2 miljoen zwerfhonden in Marokko. Vaak worden ze als gevaar gezien, mishandeld en gedood. Tanger is, na Agadir, nu de tweede gemeente in Marokko die middelen beschikbaar stelt voor diervriendelijke aanpak van de zwerfdierenpopulatie.

De bedoeling is dat de SFT zwerfdieren in de gemeente Tanger gaat steriliseren, medische zorg gaat bieden en samen gaat werken met het Marokkaanse Nationale Voedselveiligheidsautoriteit (ONSSA) en de gezondheidsdienst van de gemeente om vaccinatiecampagnes tegen rabiës (hondsdolheid) op te zetten. Dieren die zijn gevaccineerd en gesteriliseerd krijgen een oormerk of worden op een andere manier geïdentificeerd, zodat burgers en autorieten weten dat deze dieren geen gevaar vormen. De gemeente heeft – naast de financiële steun – ook beloofd geen zwerfdieren meer te doden die zijn geïdentificeerd door de SFT .


Bezoek Partij voor de Dieren aan SFT

Vorig jaar is senator van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, op bezoek geweest in Tanger en bij de SFT. Teunissen was heel erg onder de indruk van het werk van de organisatie en van de oprichter Salima (Sally) Kadaoui. Kadaoui zet zich met haar organisatie al jaren belangeloos in voor welzijn van zwerfdieren in Tanger. Ze is een aantal jaar geleden begonnen met het zogenaamde “Hayat” programma. Hayat betekent (behoud van) ‘leven’ en het programma houdt in dat zwerfdieren medisch worden behandeld, gevaccineerd, gesteriliseerd en geïdentificeerd.

Wat het project Hayat extra interessant maakt is dat het lokale gemeenschappen betrekt en voorlicht. SFT laat lokale bewoners via Hayat zien dat zwerfhonden juist goede buurtbeschermers en vrienden kunnen zijn. Tevens helpt SFT arme families om goed voor hun dieren te zorgen, door voedsel en medische zorg te bieden. Kadaoui: “We willen compassie en liefde verspreiden. Ieder wezen verdient leven en respect. We geven voorlichting en betrekken de lokale gemeenschap, omdat dit ons allemaal aangaat. Alleen samen komen we verder.”


Lokale bewoners bevriend met zwerfhonden

Tot nu toe werd dit werk vooral mogelijk gemaakt door donaties uit de hele wereld en de inzet van vrijwilligers. Kadaoui is blij dat de lokale overheid nu ook het nut van een diervriendelijke aanpak inziet. “Dit is fantastisch nieuws voor dier én mens. Al onze supporters en donateurs zijn helden. We zijn erg blij met de toegezegde steun van de lokale overheid. Maar we hebben nog steeds donaties nodig, omdat het nog niet zeker is wanneer we de subsidie zullen krijgen en we snel alle zwerfdieren moeten behandelen om te voorkomen dat ze worden gedood.”

Kadaoui houdt iedereen elke dag op de hoogte van het werk van SFT via o.a. Facebook en de website.

The council of the municipality of Tangier in the north of Morocco will start investing in humane and effective means to control the municipality’s stray animal population. This concerns an integral package, including vaccination, neutering and identification. Tangier will be cooperating with local organisation and sanctuary for stray animals “Sanctuaire de la faune de Tanger” (SFT). This year, SFT will receive a financial support of 27,000 euros.


Founder of SFT working with local communities

This cooperation was unanimously approved and, according to the municipality of Tangier, aims to ensure the health and safety of the citizens. The Tangier mayor Mohamed Bachir Abdellaoui stresses that the initiative is also intended as a humane solution to the large stray animal population in Tangier. In this way, the municipality demonstrates that it takes its obligations with respect to the protection of animal rights seriously. It is estimated that there are currently 2 million stray dogs living in Morocco. Often, they are considered a threat, abused or killed. After Agadir, Tangier is the second municipality in Morocco making funds available for a humane approach to the animal stray population.

SFT intends to neuter and provide medical care to stray animals in the municipality of Tangier, and work with the Moroccan National Food Security Authority (ONSSA) and the local health service to launch vaccination campaigns against rabies. Animals that have been vaccinated and neutered are identified, e.g. by an ear tag, so that citizens and authorities know these animals do not constitute a danger. In addition to its financial support, the municipality has also promised not to kill any stray animals identified by SFT.


Party for the Animals’ visit to SFT

Last year, Party for the Animals’ senator Christine Teunissen visited Tangier and SFT, and she was very impressed with the work done by the organisation as well as with its founder, Salima (Sally) Kadaoui. For years, Kadaoui has been selflessly dedicating herself and her organisation to the welfare of stray animals in Tangier. A few years back, she started her so-called “Hayat” programme. Hayat means (preservation of) ’life’ and the programme involves the medical treatment, vaccination, neutering and identification of strays.

What makes the Hayat project even more interesting is that it involves and educates local communities. SFT uses Hayat to show local citizens that stray dogs can be great neighbourhood watch dogs and friends. SFT also assists poor families in taking care of their animals, by providing them with food and medical care. Kadaoui: “Our wish is to spread love and compassion. Every creature deserves life and respect. We educate and involve the local community, because this concerns us all. The only way to make progress is by working together.”


Local citizens befriend stray dogs

Until now, this work has been possible mainly by donations from around the world and by the organisation’s volunteers. Kadaoui is pleased that the local government now understands the value of a humane approach. “This is marvellous news for both animals and people. All our supporters and donors are heroes, and we are very happy with the local government’s stated support. However, we still need more donations, as it is uncertain when we will receive the grant, and we have to treat all stray animals as soon as possible to prevent them from being killed.”

Kadaoui posts a daily update on the SFT’s work on Facebook and the website.