Eerste debat van de nieuwe Kamer gaat over lijdensweg dieren bij slacht


3 april 2017

De eerste mondelinge vragen van de nieuwe Kamer gingen over het onacceptabele dierenleed bij de slacht. Ze werden door Kamerlid Esther Ouwehand gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het kabinet inzetten op cameratoezicht in slachterijen.

Aanleiding voor de ondervraging van de bewindsman waren de undercoverbeelden van de actie-organisatie Animal Rights die lieten zien hoe in een Belgisch slachthuis zo’n beetje alle regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid structureel worden overtreden. Schokkend, maar niet verbazingwekkend, vond Ouwehand deze mensonterende behandeling van dieren in een slachthuis net over de grens: “Zo veel mogelijk vlees tegen zo laag mogelijke kosten: dat betekent letterlijk massaslacht door heel Europa –ook in Nederland.”

In Nederland worden elke dag meer dan 1 miljoen dieren gedood. Per uur worden 650 varkens geslacht. Controleurs van de NVWA hebben nog geen vijf seconden de tijd om een varken te keuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde bovendien dat de sector er ‘niet voor terugdeinst de wet te overtreden’. Ook in Nederland zijn de zorgen over de behandeling van dieren in slachthuizen dus groot. De Partij voor de Dieren vindt dat het aantal dieren dat geslacht wordt drastisch moet worden teruggebracht. Daarnaast dienen er in elk slachthuis camera’s aanwezig te zijn, waarvan de beelden voor zowel controleurs als het publiek beschikbaar moeten komen. Esther Ouwehand: ”Dat het kabinet nu ook vindt dat er cameratoezicht moet komen, is een eerste stap in de goede richting. Dat mag niet vrijblijvend zijn, maar verplicht. En het allerbeste voor dierenwelzijn is natuurlijk: minder dieren slachten.”

The first oral questions of the new Lower House were about the unacceptable animals suffering during slaughter. They were raised by Esther Ouwehand to the State Secretary of Economic Affairs. On the insistence of the Party for the Animals, the government will aim at camera supervision in slaughter houses.

The reason for interrogating the State Secretary was the undercover images of the organisation Animal Rights, which showed that almost all rules and regulations for animal welfare and food safety were structurally violated in a Belgian slaughter house. Ouwehand found this degrading treatment of animals in a slaughter house just across the border shocking, but not surprising. “As much meat as possible at prices as low as possible: it literally means mass slaughter throughout Europe – also in the Netherlands.”

In the Netherlands, over 1 million animals are killed every day. 650 pigs are slaughtered every hour. Inspectors of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority get not even five seconds to check a pig. The Dutch Safety Board has also found that the sector does not shy away from violating the law. The Netherlands is also highly concerned about the treatment of animals in slaughter houses. The Party for the Animals believes that the number of animals slaughtered should be drastically reduced. In addition there should be cameras in every slaughter house, which images should be accessible to both inspectors and the public. Esther Ouwehand: “The fact that the government finds it essential to use camera supervision is a first step in the right direction. It should not be optional, but rather mandatory. The best option for animal welfare would of course be: to slaughter fewer animals.”