Esthers Blog: Een veiliger wereld voor dieren is een veiliger wereld voor mensen


31 maart 2020

De corona-pandemie zorgt voor gemengde gevoelens: angst, maar ook verbondenheid. Veel mensen helpen elkaar en zijn moedig genoeg om het belangrijkste werk te blijven doen: in ziekenhuizen, in supermarkten, in de opvang voor daklozen, in de schoonmaak, in opvangcentra voor dieren. Mijn medeleven gaat uit naar iedereen die een dierbare heeft verloren, iedereen die zich zorgen maakt over de gezondheid van hun naasten en iedereen die het in deze tijd extra moeilijk heeft met het hoofd boven water houden.

Compassie

Dieren op transport, onderweg naar de slacht.

In zulke tijden is compassie en solidariteit essentieel. Wereldwijd. Voor mensen én dieren. We zien helaas dat tijdens een crisis kwetsbare groepen zoals dieren als eerste het slachtoffer worden. In Moldavië bijvoorbeeld, waar zwerfdieren actiever dan ooit worden gevangen en opgesloten tot ze sterven aan gebrek aan water en voedsel. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan nergens wachten. Daarom hebben wij de Nederlandse regering opgeroepen om ervoor te zorgen dat mensen die zorg bieden aan dieren hun werk kunnen blijven doen. Onze zusterpartijen in bijvoorbeeld België, Italië en Cyprus hebben hun overheden ook opgeroepen om kwetsbare dieren tijdens deze crisis niet te vergeten.

De coronacrisis raakt tevens veel dieren in de veehouderij. Vorige week vroeg ik de Nederlandse overheid om er alles aan te doen om onnodig dierenleed te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door in ieder geval:

  1. De internationale diertransporten binnen en buiten Europa stil te leggen. Die oproep is ook gedaan door 36 grote Europese dierenbeschermingsorganisaties. Door de grensrestricties vanwege het coronavirus, staan nu vrachtwagens met levende dieren uren- tot dagenlang vast in extreem lange files. Dat leidt tot sterfte en ernstige aantasting van dierenwelzijn. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de Europese Commissie opgeroepen om met spoed de diertransporten stil te leggen.
  2. Fokbeperkingen binnen de veehouderij in te stellen om te voorkomen dat stallen overvol zullen raken. Slachthuizen kunnen het aantal dieren dat geslacht worden nu al niet aan. Verschillende partijen in de vleessector wijzen erop dat door het coronavirus toezichthouders en slachtpersoneel uitvallen, wat nog verdere druk legt op het al overbelaste slachtproces. Dat leidt tot nog meer dierenleed.

Met het uitvallen van toezichthouders is er ook meer kans op voedselveiligheidsrisico’s door besmet of vervuild vlees, zoals met de salmonellabacterie en het hepatitis E-virus. Dit brengt nóg grotere risico’s met zich mee voor de gezondheid van mensen, nu ook het coronavirus rondwaart. We moeten nu het nog kan ingrijpen.

Luister naar signalen uit wetenschap, zet in op structurele verandering

Naast symptoombestrijding zullen we ook de oorzaken van problemen moeten wegnemen. Zoönosen, overdraagbare dierziekten zoals het coronavirus, behoren tot grootste gevaren van onze tijd. De manier waarop mensen met dieren omgaan maakt ons letterlijk ziek en de manier waarop onze huidige economie is ingericht, is op termijn onhoudbaar. Dit is óók het moment om te herbezinnen: we moeten de negatieve impact die we op onze aarde hebben verkleinen, minder dieren houden en investeren in natuur.

Vorige week heb ik een voorstel gedaan om 40 miljoen extra te investeren in natuur in en rond steden en dorpen. Juist nu er een crisis is, hebben mensen behoefte aan genoeg ruimte voor frisse lucht en beweging in het groen. Maar we zagen ook dat er in Nederland te weinig groen is voor de vele mensen. Daar moet verandering in komen.

Partij voor de Dieren vindt dat we ons moeten baseren op nieuwste adviezen van wetenschappers. En die wetenschappers waarschuwen al jaren voor de vele zoönosen: de afgelopen tien jaar is zo’n 75% van nieuwe ziekten ontstaan door de manier waarop we met dieren omgaan.

De Nederlandse patholoog Thijs Kuiken zegt het treffend: als wij onze omgang met dieren, onze veehouderij en kweekvisserij niet veranderen, dan zullen ziekten ons daartoe dwingen. Kuiken bevestigt wat wij als Partij voor de Dieren al jaren zeggen: “In plaats van antropocentrisch moeten we meer ecocentrisch gaan denken. Met andere woorden: de mens moet z’n plaats kennen in het ecosysteem. We kunnen als onderzoekers een vaccin tegen een virus maken. Maar als we onze houding en ons consumptiepatroon niet fundamenteel veranderen, zal telkens een nieuw probleem blijven opdoemen.”

Kortom: een veiliger wereld voor dieren is een veiliger wereld voor mensen. We moeten naar een systeem dat de grenzen van wat de aarde aankan niet overschrijdt. Wetenschapper Kate Raworth schreef daar al een mooi boek over. Leestip tijdens de quarantaine!

En omdat we meer politici nodig hebben die de juiste keuzes durven de maken: help onze Deense zusterpartij “Veganerpartiet” om voldoende ondersteuningsverklaringen te krijgen om mee te doen aan verkiezingen. Ze zijn er al bijna! Vraag je Deense vrienden om te tekenen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Esther Ouwehand

(Fractievoorzitter Partij voor de Dieren)