Worldlog Tjedan 14 – 2014


31 ožujka 2014

Prošli tjedan došla je vijest da je Eyes on Animals (organizacija za inspekciju stoke) istražila podrijetlo konjskog mesa, koje se prodaje u nizozemskim supermarketima. Rezultati ove istrage su šokantni. Istraga je pokazala da puno konjskog mesa u nizozemskim trgovinama potječe iz Sjeverne i Južne Amerike, gdje su ti konji prije klanja vrlo teško zlostavljeni. Stoga smo zatražili raspravu u parlamentu i većina parlamentaraca je podržala ovaj zahtjev.

paard1396008101_Paard_istockphoto.com_MoniqueRodriguez

Eyes on Animals je posljednje dvije godine vršila inspekciju nekoliko aukcija konja, klaonica i prevoza konja u SAD-u, Meksiku, Kanadi i Argentini. Meso od ovih konja se masovno uvozi u Nizozemsku. Tijekom transporta, koji ponekad traje 36 sati, konji dobivaju malo ili nimalo vode, hrane ili odmora. Kamioni krcati iscrpljenih, povrijeđenih i mršavih konja nisu iznimka.

Inspektori su vidili kako vozači konje, koji od iscrpljenja nisu mogli stajati na nogama, udaraju željeznim šipkama i električnim palicama kako bi te konje silom vratili na noge. Ždrijebad su bili pogazili odrasli konji, poslje čega su ždrijebad teško ozlijeđena nastavila put ili polako umrla. Životinje se prevoze pod ekstremnim vremenskim uvjetima. Tako su konji tijekom oštre pustinjske vrućine bili prevezeni u kamijonima bez krova. Želimo zabranu konjskog mesa iz SAD-a, Meksika, Kanade i Argentine!

Prošli tjedan sam postavila Zastupnička pitanja o lovu na pse lutalice u Rumunjskoj. Jednu kliniku za pse u Rumunjskoj su u petak opljačkali lovci, zato što rumunjske vlasti daju novac za svakog ulovljenog psa. Želimo da nizozemska vlada pozove rumunjske vlasti da promjene sustav u kojem se nagrađuje hvatanje i ubijanje pasa lutalica.

zwerfhond1396010258_zwerfhond_istockphoto.com__starush

Rumunjske vlasti i dalje poticaju ubijanje pasa lutalica s sustavom nagrađivanja u kojem se isplaćuje 50 eura za svakog ubijenog psa. Nedopustivo je da rumunjska vlada na ovaj način potiče svoje građane da hvataju i ubijaju pse. Takav okrutan odnos prema životinjama lutalicama je neprihvatljiv u jednoj državi članici Europske unije. Želim da nizozemska vlada pozove rumunjsku vladu da zaustavi opaku politiku nagrađivanja ubijanja pasa lutalica i da prijeđu na sistem hvatanja, sterilizacije i povratka pasa lutalica.

Krajem rujna Rumunjski Ustavni sud je odobrio zakon koji sada dovodi do masakra tri milijuna pasa lutalica koji žive u Rumunjskoj. Ovaj novi zakon dopuštava ubijanje pasa lutalica nakon što su proveli dva tjedna u azilu, pod uslovom da nema dovoljno mjesta u azilima ili ako nedastaju sredstva za odgovarajuću hranu ili zdravstvenu skrb. U ovom trenutku ljudi masovno ubijaju pse. To mora prestati!

Također sam postavila Zastupnička pitanja o posluživanju mesa od ritualno zaklanih životinja tijekom nuklearnog summita prošlog tjedna u Haagu. Halal meso je bilo dio ručka koji je ponuđen čelnicima država, tako je izjavio šef cateringa u intervjuu sa Radio1.

Vlees_iStock

Želim od Vlade znati da li je to meso od životinja zaklanih bez upotrebe anestezije. Nitko ne bi trebao dobiti meso od životinja koje su zaklane bez upotrebe anestezije. Ritualnom klanju bez anestezije treba što prije doći kraj. Sve dok ovakvo klanje nije zabranjeno, konzumenti – u ovom slučaju su to sudionici sastanka u Haagu – moraju biti potpuno informisani o činjenici da im se nudi ritualno, bez upotrebe anestezije zaklano meso.

Želim od Vlade znati da li je to meso od životinja zaklanih bez upotrebe anestezije. Nitko ne bi trebao dobiti meso od životinja koje su zaklane bez upotrebe anestezije. Ritualnom klanju bez anestezije treba što prije doći kraj. Sve dok ovakvo klanje nije zabranjeno, konzumenti – u ovom slučaju su to sudionici sastanka u Haagu – moraju biti potpuno informisani o činjenici da im se nudi ritualno, bez upotrebe anestezije zaklano meso.

Za početak tjedna ovaj video ne smijete propustiti:
752 Rescued Hens Feel Sunshine for the First Time

Preporuka za one koji misle da je ekonomija važnija od ekologije.

Do skorog viđenja!

Last week, it was in the news that Eyes on Animals (Inspection Organisation for Farm Animals) conducted an investigation into the origin of horse meat sold in Dutch supermarkets. The results of this investigation are shocking. Much of the horse meat sold in Dutch shops is from horses that are slaughtered in North and South America, and which are seriously mistreated. We asked for a debate on this subject and a majority has supported our request.

paard1396008101_Paard_istockphoto.com_MoniqueRodriguez

For two years, Eyes on Animals inspected various horse auctions, slaughterhouses and horse transportations in the United States, Mexico, Canada and Argentina. The meat of those horses is exported to the Netherlands on a large scale. During these transports, which sometimes take up to 36 hours, the horses get no or hardly any water, food or rest. Overcrowded cattle trucks with exhausted, injured and starved horses are no exception.

Inspectors could see how the drivers hit horses, which had fallen, with iron bars and electric sticks to get them up again. Foals were trampled by adult horses and were severely injured or died slowly. The animals were transported under extreme weather conditions. For example, horses were transported during severe desert heat in cattle trucks with no roofs. We want to ban the import of horse meat from the United States, Mexico, Canada and Argentina!

I asked Parliamentary questions last week about the premium hunting for stray dogs in Romania. Last Friday, premium hunters stole all the dogs from a dog clinic in Romania because the Romanian authorities pay money for each dog that is caught. We want the Dutch government to urge the Romanian authorities to stop the system where people are rewarded for catching and killing stray dogs.

zwerfhond1396010258_zwerfhond_istockphoto.com__starush

The Romanian authorities keep encouraging the killing of stray dogs with a remuneration system where they reward an amount of 50 euros for each dog killed. It is unacceptable that the Romanian Government encourages its civilians with a perverse remuneration incentive to catch and kill dogs. Such a cruel attitude towards stray animals is unacceptable in a Member State of the European Union. I want the Dutch government to urge the Romanian government to stop its cruel stray dog policy using a remuneration system and to change their policy into one of providing shelter, neutering and returning them.

Late September last year, the Romanian Constitutional Court approved an act that now leads to a mass slaughter among three million stray dogs living in Romania. The new Act allows the killing of stray dogs after they have been in a shelter for fourteen days, or if there is not enough room to keep them in the shelters, or if there are no means for sufficient food or medical care. Dogs are killed en masse. This has to stop!

I have also asked Parliamentary questions about the meat that was served during the Nuclear Security Summit in The Hague last week, which was apparently from ritually slaughtered animals. According to the main caterer in an interview on Radio1, halal meat was part of the lunch served to the government leaders.

Vlees_iStock

I want to hear from the parliament if this meat was from animals that were slaughtered without sedation. Nobody should be served meat from ritual slaughter without particularly asking for it. Ritual unsedated slaughtering should be put to an end as soon as possible and for as long as it is not banned, consumers – in this case the participants to the Summit – should be informed of the fact that they are served meat from unsedated ritual slaughter.

You should start your week with this small film:
752 Rescued Hens Feel Sunshine for the First Time

Tip for anyone who thinks that economy is more important than ecology.

Until soon!