Worldlog Week 48 – 2009


27 november 2009

Deze week stond andermaal in het teken van grootschalig dierenleed.

In Nepal zijn tienduizenden dieren op wrede wijze geofferd tijdens het Gadhimai Fair Festival. Op schokkende wijze werden de dieren onthoofd tijdens dit Hindu festival. Des te onbegrijpelijker omdat heel veel Hindoes een vegetarische leefwijze aanhangen.

Wereldwijd vieren moslims hun offerfeest waarbij eveneens honderdduizenden dieren onverdoofd ritueel geslacht worden. Wat veel mensen niet weten is dat een aanzienlijk deel van het vlees van onverdoofd geslachte dieren in het reguliere circuit terecht komt. Zodat veel consumenten dat vlees eten zonder de herkomst daarvan te kunnen kennen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde dringt er met de Partij voor de Dieren op aan dat er een etiketteringplicht komt voor onverdoofd geslacht vlees, zolang het onverdoofd slachten nog niet is verboden. Ons wetsvoorstel voor een wettelijk verbod is deze week naar het parlement gestuurd. Hier zie je (erg akelige) beelden van rituele slacht in België.

Dat er dringend maatregelen nodig zijn tegen het onverdoofd ritueel slachten blijkt ook uit de ernstige misstanden die zijn vastgesteld bij één van de grootste koosjere slachterijen van de Verenigde Staten. Tegen de voormalige eigenaar kan 1250 jaar gevangenisstraf geëist worden.

Gelukkig zijn er ook betere berichten te melden. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om bij overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek vooraf te bekijken of daarbij sprake zal zijn van dierproeven. Op dit moment is het gebruik van proefdieren geen onderdeel van de beoordeling van subsidieaanvragen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid de ethische toelaatbaarheid van een bepaald onderzoek zou moeten toetsen voordat zij besluit het onderzoek te financieren. Mijn collega-kamerlid Esther Ouwehand heeft het kabinet daarom verzocht de mogelijkheden te onderzoeken de ethische afweging rondom proefdieronderzoek een prominente plaats te geven bij de toekenning van overheidssubsidies. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter dat verzoek.

In het debat met minister Klink wees Esther er vorige week op dat de ethische afweging van een dierproef in veel gevallen pas in een zeer laat stadium plaatsvindt. Zo kan een onderzoeksprogramma al jaren lopen voordat wordt beoordeeld of voor het betreffende onderzoek het gebruik van proefdieren wel gerechtvaardigd is. Op die manier is er te weinig ruimte voor een eerlijke beoordeling, vindt de Partij voor de Dieren.

Verder is er afgelopen week extra steun gekomen voor ons pleidooi om de consumptie van dierlijke eiwitten drastisch terug te dringen. Wetenschappers steunen dat pleidooi in the Lancet en ook de ondervoorzitter van het Europees parlement pleit voor vermindering van de vleesconsumptie.


Tot volgende week!

This past week we witnessed animal suffering on a gigantic scale.

In Nepal tens of thousands of animals were cruelly sacrificed during the Gadhimai Fair Festival. At this Hindu festival, animals are decapitated in a shocking manner . What makes this even more incomprehensible is that so many Hindus lead a vegetarian lifestyle.

Across the world, Muslims are celebrating their ceremonial sacrifice which is also accompanied by the ritual butchering of hundreds of thousands of animals without anaesthetic. What many people don’t realize is that a substantial quantity of the meat of animals slaughtered in this manner ends up in the regular supply chain, resulting in a situation where many consumers buy meat of dubious origin. Together with the Royal Netherlands Society for Veterinary Science, the Party for the Animals is arguing for the mandatory labelling of meat of animals butchered without anaesthetic while butchering in this manner is still not outlawed. Our proposal for a government ban on this type of butchering was submitted to parliament this week. Click here for (truly heinous) images of ritual slaughter in Belgium.

The urgent need for measures against the ritual slaughter of animals without anaesthetic was again made clear following reports of serious abuses at one of the largest kosher abattoirs in the United States. The former owner may be facing 1250 years in jail.

Fortunately we also have more uplifting news to report. The Dutch Lower House has adopted a motion put forward by the Party for the Animals that mandates checks for animal experimentation before government subsidies are granted for scientific research. The use of animal experiments is currently not part of the assessment process for subsidy applications.

The Party for the Animals believes the government should first assess the ethical credentials of research before deciding to fund it. My colleague Member of Parliament for the Party for the Animals Esther Ouwehand has therefore asked the cabinet to explore ways of emphasizing ethical considerations when awarding government subsidies. A majority of members of parliament support this request.

In the debate last week with Minister Klink last week, Esther pointed out that ethical considerations regarding animal experiments are often made very late in a research programme. Research programmes can run for years before any assessment is made of whether the use of animals for the research concerned is justified. The Party for the Animals believes this hampers any fair assessment.

There was much support last week for our plea for the consumption of animal proteins to be drastically reduced. Scientists support this stand in the Lancet and the former chairman of the European Parliament also argues for reduced meat consumption.

Until next week!