Worldlog Week 38 – 2010


24 september 2010

Prinsjesdag in Nederland is weer voorbij. Het was een vreemde Prinsjesdag, omdat de door de Koningin uitgesproken Troonrede opgesteld is door het demissionaire kabinet en daardoor waarschijnlijk maar kort van toepassing is als een nieuw kabinet aantreedt. De miljoenennota, die later is gepresenteerd door demissionair minister van Financiën, geeft helaas duidelijk aan dat we verder gaan met het ‘business as usual’ model. We schuiven de rekening van ons handelen door naar toekomstige generaties in termen van gebrek aan duurzame energie, gebrek aan natuur, gebrek aan een schoon milieu, schoon water, schone bodem en schone lucht. Kortom een gebrek aan een leefbare samenleving voor mens en dier.

De Partij voor de Dieren vindt het tijd voor verandering! Daarom hebben Esther Ouwehand en ik de Nederlandse hoedjestraditie op Prinsjesdag beiden aangegrepen om te pleiten voor het belang van duurzaamheid en diervriendelijkheid in de keuzes van de politiek, maar ook van individuele burgers. Ik droeg een koksmuts met de tekst ‘Fish Free Fridays’. Dit is een vervolg op de campagne voor Meat Free Mondays, waar ik vorig jaar op Prinsjesdag ook met een koksmuts aandacht voor vroeg. Waar Meat Free Mondays pleit voor een vleesloze dag per week om de CO2-uitstoot terug te dringen, verwijst Fish Free Fridays naar de noodzakelijke vermindering van visconsumptie om de roofbouw op de zeeën en oceanen te stoppen. Want elke vis die er gevangen wordt, is er één teveel.

Esther werkte voor Prinsjesdag samen met MasterPeace, een internationaal samenwerkingsverband dat mondiaal projecten ter bevordering van de wereldvrede opzet. Prinsjesdag viel dit jaar samen met de Internationale Dag van de Vrede en MasterPeace ontwierp voor deze gelegenheid hoeden voor een aantal Kamerleden. Esther gaf aan dat mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan wereldvrede door hun mes en vork als wapen te gebruiken. Duurzaam eten, dus minder vlees en vis, helpt de aarde leefbaar te houden en brengt daarmee wereldvrede een stukje dichterbij.

Vorige week kreeg de Partij voor de Dieren het goede nieuws dat adverteren voor antibiotica voor gebruik in de veehouderij in strijd is met Europese regels. De farmaceutische industrie moet stoppen met het maken van reclame voor antibiotica in vakbladen voor de veehouderij. De Partij voor de Dieren heeft daardoor wederom succes geboekt in haar strijd tegen het hoge gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij! Eerder besloot landbouwminister Verburg dat het antibioticagebruik binnen 4 jaar gehalveerd zou moeten worden, kort nadat de Partij voor de Dieren het onderwerp op de Kameragenda had gekregen. Verburg deelt in haar antwoord op onze Kamervragen de zorg dat de mate en wijze van adverteren voor antibiotica het probleem van het te hoge antibioticagebruik in de intensieve veehouderij mede in stand houdt.

Ik ben verheugd met de toezegging van de minister. Het hoge antibioticagebruik in de veehouderij is zeer schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Het uitbannen van reclame ervoor is weer een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.

Wat leuk is om te vertellen is dat een bestuurslid van PINK!, onze jongerenorganisatie, vorige week in New York was om mee te praten tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties. PINK! is uitgenodigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van een videowedstrijd. In een korte video reageert PINK! op drie stellingen over ontwikkelingssamenwerking. Het filmpje was zo goed dat PINK! de juryprijs heeft gewonnen. http://www.youtube.com/watch?v=jzc9un79hMQ&feature=player_embedded#

Tot volgende week!

Marianne

The day of the Queen’s speech in the Netherlands is once more behind us. It was an unusual speech as it was written by an outgoing cabinet and will probably only apply for a short period until the new cabinet takes office. The budget, which was presented later by the outgoing Minister of Finance, unfortunately makes it clear that we are going forward with the ‘business as usual’ model. We are going to pass the costs for our actions down to future generations in terms of a lack of sustainable energy, a lack of nature, a lack of a clean environment, clean water, clean soil and clean air. In brief, a lack of a liveable society for humans and animals.

The Party for the Animals says that it is time for change! That is why Esther Ouwehand and I seized the opportunity presented by the traditional hat parade on the day of the Queen’s speech to argue for sustainability and animal-focused thinking in the choices made by politicians, but also in the choices made by individual citizens. I wore a chef’s hat with the caption ‘Fish Free Fridays’. This follows on from the Meat Free Mondays campaign that I drew attention to last year on the day of the Queen’s speech with a chef’s hat. Meat Free Mondays argues for one meat-free day per week to reduce CO2 emissions. Fish Free Fridays refers to the need to reduce fish consumption in order to stop the plundering of the seas and oceans. Because each fish that is caught is one too many.

For the day of the Queen’s speech, Esther collaborated with MasterPeace, a international alliance that sets up projects around the world to promote world peace. This year the day of the Queen’s speech coincided with the International Day of Peace and, for the occasion, MasterPeace designed hats for a number of members of parliament. Esther said that people could themselves contribute to world peace by using their knives and forks as weapons. A sustainable diet, i.e. less meat and fish, will help keep the planet liveable and, consequently, bring world peace a little bit closer.

Last week, the Party for the Animals, announced the good news that the advertising of antibiotics for use in cattle violated European rules. The pharmaceutical industry must end the advertising of antibiotics in trade journals for the cattle-raising industry. Consequently, the Party for the Animals has again scored a goal in its fight against the excessive use of antibiotics in the intensive cattle-raising industry! Previously, the Minister of Agriculture, Verburg, said that the use of antibiotics had to be halved within four years; this was shortly after the Party for the Animals had succeeded in placing the issue on the parliamentary agenda. Verburg shares in her response to our parliamentary questions the concern that the extent and manner of advertising antibiotics is part of the problem of the excessive use of antibiotics in the intensive cattle-raising industry.

I am delighted with the minister’s promise. The high use of antibiotics in the cattle-raising industry is extremely harmful to the health of both humans and animals. While a prohibition of this type of advertising is a step in the right direction, we aren’t there yet.

How great it is to be able to report that a board member of PINK!, our youth organisation, was in New York last week to speak during the Millennium Summit of the United Nations. PINK! was invited by the Ministry of Foreign Affairs following a video competition. In a short video PINK! responds to three statements about development cooperation. The film was so good that PINK! won the jury prize.

Until next week!

Marianne