Worldlog Week 27 – 2009


3 juli 2009

Drukke week gehad.
We hebben het parlementaire jaar afgesloten met veel debatten en stemmingen in de Kamer. Op de laatste dag voor het zomerreces werd de door de vleesindustrie georganiseerde barbecue voor Kamerleden gelardeerd door een protestactie van de Partij voor de Dieren. De lobbybarbecue ter gelegenheid van de afsluiting van het parlementaire jaar wordt de politici aangeboden door de Productschappen voor vee, vlees en eieren. Dat de parlementariërs en bewindslieden zich laten fêteren door de bio-industrie is ongehoord en verdient daarom een tegengeluid.

De politici die zich op het binnenplein van de Tweede Kamer verzameld hadden voor hun jaarlijkse portie gratis vlees werden tevens getrakteerd op geluiden uit de bio-industrie. Deze kwamen uit de pal boven de barbecue gelegen fractiekamers van de Partij voor de Dieren. Tijdens het verorberen van de biefstukken en kippenpootjes werden de gasten op deze wijze herinnerd aan de herkomst van hun traktaties. Uit grote boxen schalde geloei van koeien, geknor van varkens en getok van kippen. Ook zijn er grote koeien-en varkensballonnen opgelaten die bleven hangen tegen het duivenwerende net dat boven de barbecue is bevestigd.

De Partij voor de Dieren vindt het schandelijk hoe elk jaar weer wordt toegestaan dat de vleesindustrie zo’n expliciete lobby voert op het terrein van het Tweede Kamergebouw.

Er is sprake van grote bijensterfte.
Plantenzaden (vooral van maïs) die met pesticiden als neonicotinoids behandeld zijn, brengen planten voort die zeer schadelijk zijn voor de bijen. Niet alleen via het nectar en stuifmeel van deze planten, maar omdat de bijen de guttatie en dauw van deze planten drinken. Ze krijgen daardoor veel hogere doses neonicotinoids binnen dan gedacht werd en sterven binnen 2-10 minuten als ze deze vloeistof drinken, of na 20-40 minuten als ze de vloeistof alleen maar ‘proeven’. Deze druppels bevatten concentraties die uitgedrukt worden in ppm (parts per million) terwijl de dodelijke dosis duizend keer lager ligt (ppb of parts per billion).

Deze week debat gehad met minister Verburg over verduurzaming van de glastuinbouw. De minister liet blijken slecht geïnformeerd te zijn en meende de bewering aan te kunnen dat “bijen niet vliegen op maïs”. De vele aanwezige deskundigen op de publieke tribune zaten hoorbaar met hun oren te klapperen! Bijen verzamelen wel maisstuifmeel van de maisbloemen, en in de korf maken ze daar samen met stuifmeel van andere bloemen het bijenbrood van. Bijenbrood is gemaakt van heel veel stuifmeel en een beetje necar en is belangrijke voeding voor bijen, het is hun eiwitbron. Het wordt ook aan de larven gevoerd.

Kijk hier naar recent onderzoek van prof. Prof. Vincenzo Girolami van de Universiteit van Padova. Een schokkend filmpje over de invloed van bestrijdingsmiddelen op de bijensterfte.

Naast het Nederlandse nertsenfokverbod waarvoor we ons beijverd hebben, heeft de kamer deze week ook onze motie aangenomen die minister Verburg opdraagt zich in te zetten voor een Europees verbod op het fokken van nertsen. Spannend wat de Eerste Kamer zal gaan doen, daar zal de vermoedelijke doorslag gegeven worden door de fractie van de Christenunie.

Verder zetten we ons in tegen de intrekking van de vaarvergunning van Sea Shepherd die het kabinet nastreeft en waarvoor het zelfs de wet wil wijzigen. Echt belachelijk om de illegale walvisvaarders te willen beschermen tegen de mensen die het opnemen voor de walvissen!

Tot volgende week!

What a busy week.
We finished the parliamentary year with a number of debates and votes in the Lower House. The Party for the Animals also protested the barbeque organised by the meat industry for Members of Parliament on the last day before the summer recess. This barbeque to celebrate the close of the parliamentary year was a lobby action from the cattle, meat and egg marketing boards, and the fact that parliamentarians and other members of government allowed the factory farming industry to fund their celebration went unreported, so we therefore thought it deserved a mention.

The politicians who gathered in the Lower House’s courtyard for their yearly portion of free meat were also treated to noises recorded in the factory farming industry. We played them from speakers situated in our offices directly above the barbeque. It was our way of reminding them of where their steaks and chicken drumsticks come from. The giant speakers played the lowing of cows, the grunting of pigs and the clucking of chickens. We also blew up huge cow and pig balloons that bumped up against the pigeon net that had been hung over the barbeque.

The Party for the Animals believes it is a disgrace for politicians to allow the meat industry to lobby so openly on Lower House grounds each year.

There is talk of bee extinction.
Seeds from plants, especially corn, that are treated with pesticides as neonicotinoids, produce plants that are extremely damaging to bees. It is not only the nectar and pollen that harm them, but also the guttation and dew they drink from these plants. They then consume higher doses of neonicotinoids that previously thought and die within 2 to10 minutes of drinking the fluid, or after 20 to 40 minutes after merely ‘tasting’ the fluid. The droplets on these plants contain concentrations expressed in ppm (parts per million), whereas it proves fatal to bees at concentrations one thousand times lower, expressed in parts per billion (ppb).

Minister Verberg and I debated each other this week on the sustainability of the cultivation under glass industry. The minister appeared to be badly informed and opined that ‘bees do not visit corn’. The many experts present at the debate in the public gallery were audibly shocked at this suggestion! Bees do collect pollen from cornflowers and use it, along with pollen from other flowers, to make bee pollen. The bees make bee pollen from a great deal of pollen and a little nectar, it is a major source of nutrients and their source of protein. They also feed it to their larvae.

Click here for Professor Vincenzo Girolami’s latest research. It is a shocking film about the influence insecticides have on bee mortality.

In addition to the Dutch ban on mink breeding ban we worked hard to actualise, the lower house also accepted a motion that obliges Minister Verburg to work towards a Europe-wide ban on breeding mink. I’m excited about what the Upper House will do, the matter will probably be settled by the Christian Union party.

We also are fighting the retraction of the Sea Shepard’s sailing licence that the cabinet is so keen on achieving. We are pushing to have the law changed. It is truly ridiculous to want to protect illegal whalers against people who want to defend the whales!

See you again next week!