Worldlog Week 25 – 2009


19 juni 2009

Nog geen helderheid over het al dan niet behalen van de 26e Europese zetel van Nederland. Het lijkt erop dat we die duidelijkheid ook niet voor het najaar krijgen, omdat eerst de Ieren een nieuw referendum zullen organiseren over het Verdrag van Lissabon en ratificatie niet te verwachten is voor het einde van dit jaar. We blijven voluit inzetten op het binnenhalen van die zetel die ons uit democratisch perspectief (qua evenredige vertegenwoordiging) gewoon toekomt. Ik hou jullie op de hoogte zodra er meer nieuws is.

Deze week nog wat tips over hoe je een eigen partij voor de dieren kunt oprichten.
In eerste aanleg is het van het grootste belang dat je in contact komt met geestverwanten. Ik schreef eerder al hoe je via vegetarische netwerkdiners en vertoningen van Meat the Truth mensen kunt interesseren voor de boodschap van politieke belangenbehartiging voor dieren.

Een boodschap die vooral in Zuid-Europa aan kracht wint met de oprichting van de Portugese Partij voor de Dieren en ook de Spaanse Partij voor de Dieren ontwikkelt zich goed. Afgelopen week was de film Meat the Truth te zien in Madrid en de Spaanse nationale TV besteedde daar uitgebreid aandacht aan. Ook in IJsland wordt gewerkt aan vertoning van de film en worden de mogelijkheden onderzocht om een partij voor de dieren op te richten.

Wanneer je over weinig middelen beschikt en je toch in contact wilt komen met gelijkgestemden, vormen sociale netwerksites een geweldige mogelijkheid. Wanneer je een Partij voor de Dieren Twitteraccount start in je eigen taal, waarop je mensen via linkjes op de hoogte houdt van het laatste dierennieuws, kun je je binnen de kortste keren ontwikkelen tot een soort van ‘nieuwsverzamelplaats’ op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten. Daarmee kun je in contact treden met heel veel dierenbeschermers in jouw land of taalgebied.

Datzelfde geldt voor Partij voor de Dieren accounts op netwerksites in je eigen taalgebied zoals hyves, facebook, myspace, linkedIn en orkut.

Het kan je heel erg helpen om je idealen en plannen te delen met anderen en tegelijkertijd de boodschap van een meer plantaardige en dus diervriendelijke samenleving uit te dragen.

Afgelopen week riepen Paul McCartney en Yoko Ono op tot de invoering van een vleesloze dag per week (Meat Free Monday) en ik heb die oproep in Nederland overgenomen door alle restauranthouders op te roepen het goede voorbeeld te volgen. Ik bood ze daarbij een gratis exemplaar van Meat the Truth (www.meatthetrut.nl) aan.

70% van alle Nederlandse restaurants is trouwens gesloten op maandag en daarmee zijn zij sowieso al Meatfree op die dag 😉

Ik zag nog een aardig filmpje op YouTube ‘sorry earth’ dat ik graag met je wil delen. Ook YouTube is een geweldig medium om mensen bewust te maken van alles wat dieren aangedaan wordt.

En omdat je zeker niet alleen latent levende onlustgevoelens manifest moet maken, maar ook een handelingsperspectief moet bieden, kan het erg helpen wanneer je ook kijkt of je in je eigen taalgebied iets kunt opzetten zoals the petition site, zodat mensen met een muisklik iets kunnen doen aan het verbeteren van het lot van dieren.

Internet is (net als je vork) een machtig wapen in het realiseren van een betere wereld voor dieren. En het mooie is, je kunt er vandaag nog mee beginnen dit medium aan te wenden om de Partij voor de Dieren ook in jouw taalgebied tot een succes te maken.

Tot volgende week!

There is still no news about who is to be awarded the Netherland’s 26th seat in the European parliament. It looks as though we will have to wait until after the autumn because the Irish will be organising a new referendum on the Treaty of Lisbon and we don’t expect ratification before the end of the year. We will keep working all out on securing that seat which from a democratic perspective (in terms of proportional representation) is rightfully ours.

A few more tips this week on setting up your own Party for the Animals.
First of all, it is essential that you hook up with like-minded people. I mentioned previously how you can use vegetarian dinner evenings and screenings of Meat the Truth to get people into the idea of political advocacy for animals.

The message in the film is gaining impetus in southern Europe, especially with the establishment of a Portuguese Party for the Animals and the continuing success of its Spanish sister party. Last week, the film Meat the Truth was shown in Madrid and Spanish national TV covered the story in detail. Moves are also underway in Iceland to get the film screened there and to possibly set up an Icelandic Party for the Animals.

Social networking sites are a great, easy and inexpensive way of coming into contact with like-minded people. A Party for the Animals Twitteraccount in your own language that lets you keep people abreast of the latest animal rights news via links can very soon develop into a kind of ‘news depository’ for items on animal wellbeing and animal rights. This way you will meet many fellow animal rights advocates in your country or language area.

The same is true for Animal accounts on social networking sites in your language, such as hyves, facebook, myspace, linkedIn and orkut.

It can be very useful to share your ideals and plans with others while at the same time advocating a more vegetarian – and hence animal-friendly – lifestyle.

Last week Paul McCartney and Yoko Ono called for the introduction of one meat-free day per week (Meat Free Monday) and here in the Netherlands I have called on restaurant owners to follow their lead, offering them a free copy of Meat the Truth (www.meatthetrut.nl).

As 70% of all restaurants in the Netherlands are closed on Mondays anyway, most of them are already meat free on that day 😉

I happened to see a cool film on YouTube ‘Sorry Earth’ that I would like to share with you. YouTube is a great medium for getting people aware of how animals are being treated.

And as your goal is not only to rouse latent but strong feelings of unease in people, but also to offer them concrete tools, a good idea is to check whether you can set up something in your language area like a petition site that allows people to do something to improve the lot of animals with just a click of a mouse.

The Internet is (just like your fork) a powerful weapon in the fight to create a better world for animals. And the great thing about it is that you can start using this medium today to achieve success for the Party for the Animals in your own language area.

Until next week!