Worldlog Week 24 – 2009


12 juni 2009

Afgelopen donderdag maakte de Nederlandse Kiesraad de uitslag bekend van de Europese verkiezingen. Over de verdeling van de eerste 25 zetels bestaat geen onduidelijkheid, maar de politiek zit met de handen in het haar (zoals Nederlands grootste persbureau omschrijft) over de toewijzing van de 26e zetel. Deze 26e zetel komt dit najaar extra beschikbaar voor Nederland, na ratificatie van het Verdrag van Lissabon.

Het is een nogal technische kwestie die erop neerkomt dat de regering de toewijzing van die zetel niet adequaat geregeld heeft voorafgaand aan de verkiezingen van 4 juni.

De Kiesraad (het hoogste orgaan dat toezicht houdt op een ordentelijk verloop van de verkiezingen) had het kabinet geadviseerd om ook partijen die 75% van de kiesdrempel hadden gehaald in aanmerking te laten komen voor een zetel. Maar het kabinet nam dat advies niet over en stelde voor de Tweede kamer te laten besluiten over de wet rond de toewijzing van de 26e zetel.

Inmiddels blijkt uit de uitslag dat wanneer het advies van de Kiesraad wordt overgenomen door de Tweede Kamer (wat het meest voor de hand zou liggen, omdat de Kiesraad de hoogste autoriteit op dit gebied is) de 26e zetel zou toevallen aan de Partij voor de Dieren.

Maar als de Kamer het kabinet zou volgen en het advies van de Kiesraad niet zou overnemen, komt de 26e zetel terecht bij de Partij voor de Vrijheid.

Feitelijk moet de Kamer dus nu na de verkiezingen bepalen aan wie de zetel toevalt en dat is op z’n zachtst gezegd knullig en onelegant.

En dus spreekt de Kamervoorzitter haar zorgen uit, pleiten sommige Kamerleden voor een advies van de Raad van State (het hoogste orgaan op het gebied van bestuursrecht) of de Kiesraad (die al geadviseerd had, en nu niet opeens iets anders kan adviseren).

Bovendien heeft de Tweede Kamer een eigenstandige verantwoordelijkheid bij het maken van afwegingen over ingediende wetten en een blunder van het kabinet kan daar geen verandering in brengen. Hoe het ook zij, onze deelname aan de Europese verkiezingen heeft opnieuw stof doen opwaaien en dat is in het belang van de dieren.

Ik ga ervan uit dat de definitievebeslissing nog wel even op zich zal laten wachten, ik hou je op de hoogte van de discussie.

In de voorlopige uitslag steken we met kop en schouders uit boven andere ‘nieuwe’ partijen. Wij haalden 3,46% van de stemmen, andere nieuwe partijen zoals Libertas van de Ierse multimiljonair Declan Ganley kwamen niet verder dan 0,3%. Overigens is dat leerzaam voor wie een nieuwe politieke partij in eigen land wil oprichten. Het blijkt dat de nieuwe menscentrale partijen niet veel toevoegen aan het bestaande spectrum, op tijdelijke verschijnselen na van populistische partijen die gebaseerd zijn op nationalisme en moslimhaat.

Maar een partij die dieren, natuur en milieu centraal stelt maakt aanzienlijk grotere kansen. En nog een nuttige overweging: let heel goed op met welke financiers/sponsors je in zee gaat. Libertas bleef in Nederland zitten met een schuld van 350.000€ na deelname aan de verkiezingen. Ganley had beloofd die rekeningen voor drukkers, media etc. te zullen betalen en tekende daar persoonlijk voor, maar is zijn verplichtingen nog niet nagekomen. De grote plannen van deze pan-Europese partij gingen in rook op, alleen in Frankrijk werd één zetel behaald, terwijl gemikt was op vele tientallen zetels verspreid over Europa. Grote kans dat de beweging nu als een kaartenhuis in elkaar zakt, als gevolg van verkeerde verwachtingen, zelfoverschatting en problemen met de financiering van de campagne.

Ons devies: geef pas geld uit als het binnen is, geen geld dat slechts is toegezegd. Dat laatste zou in geval van partijen voor de dieren de goede zaak en de mensen die daarvoor opkomen alleen maar kunnen schaden.
Nog een kijktip voor komende week. De schitterende film HOME van Yann Arthus-Bertrand laat zien hoe belangrijk het is dat we onze samenleving radicaal anders gaan inrichten. Veel kijkplezier, vanuit een onverwacht perspectief!

Tot volgende week!

Last Thursday the Netherlands Electoral Council announced the results of the European elections. While the allocation of the first 25 seats went smoothly, the question of who gets the 26th has everyone pulling out their hair in The Hague (as Holland’s largest news agency put it). The Netherlands will be entitled to this 26th seat in the autumn following ratification of the Treaty of Lisbon.

It as a rather complicated and technical issue but it basically boils down to the government having failed to properly arrange the allocation of this seat before the June 4 elections.

The Electoral Council (the highest body that oversees elections) had advised the cabinet to also allow parties that achieve 75% of the electoral threshold a shot at a seat. The cabinet, however, ignored this advice and proposed allowing the Lower House to decide the allocation of the 26th seat.

It now appears that if the recommendation of the Electoral Council is adopted by the Lower House (which would be the most obvious option since the Electoral Council is the highest authority in this area), the 26th seat would go to the Party for the Animals.

But if the Lower House copies the cabinet and ignores the recommendation of the Electoral Council, the 26th seat will be awarded to the Party for Freedom.

So in fact the Lower House determines who is awarded the seat after the elections have taken place – which is awkward and inelegant to put it mildly.

The Speaker of the House has expressed her concerns and some Members of Parliament are calling for a recommendation from the Council of State (the highest body concerned with administrative law) or from the Electoral Council (which has already issued a recommendation which it cannot suddenly change).

Moreover, the Lower House has a responsibility to carefully consider laws submitted to it and a blunder on the part of the cabinet cannot change that. Whatever happens, our contesting of the European elections has again kicked up a dust and that can only be good for the rights and interests of animals.

I believe it will be a while before there is a definitive decision. I will keep you abreast of any developments.
According to the provisional results of the elections, of all the ‘new’ parties, we came out on top. We got 3.46% of the votes. Other new parties, such as Libertas of Irish multimillionaire Declan Ganley, did not get past 0.3%. This is useful to know for anyone thinking of starting a new political party. It appears that the new people-focused parties don’t have much to add to the existing political spectrum, apart from the temporary successes of populist parties based on nationalism and islamophobia.

But a party that focuses on animals, nature and the environment stands a much better chance. And something to think about: be careful about who you approach for financing/sponsorship. Libertas in the Netherlands incurred a debt of 350,000 euros. Ganley had promised in writing to pay the printing and media bills, etc. but is yet to meet his obligations. The haughty ambitions of this pan-European party went up in smoke. Only in France did the party win a single seat while they had expected to win dozens throughout Europe. There is a serious chance that the party will collapse like a house of cards as a result of miscalculations, an inflated ego and problems financing the campaign.

Our motto: only spend money that you have and not money that so far has only been promised. Spending money you don’t actually have would only hurt the cause and the people supporting it.

Another viewing tip for next week. The incredible film HOME by Yann Arthus-Bertrand shows how important to organize our society along radically different lines. Have fun watching this story from a surprising perspective!

Until next week!