Worldlog Week 17 – 2010


30 april 2010

Op zondag 25 april was het verkiezingscongres van de Partij voor de Dieren. Op dit congres is onze kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld. Naast mijn plaats als lijsttrekker blijft ons huidige Tweede Kamerlid Esther Ouwehand de nummer twee op de kandidatenlijst. En daarnaast hebben we nog 15 andere kundige mensen, die allemaal hun steentje willen en kunnen bijdragen in het parlement. Ik heb van het congres een geweldig bemoedigend gevoel gekregen over hoezeer we een partij zijn die anders denkt en doet dan andere politieke partijen in Nederland. Vorige week zijn we voluit van start gegaan met de campagne: de verkiezingsposter en flyer worden gedrukt en de radiospotjes zijn ingesproken. We kunnen er tegenaan om de zetels te gaan veroveren, want we gaan voor zetelwinst!

Nog even geduld, de nieuwe verkiezingsposter komt eraan!

Op een vergadering van de Verenigde Naties deze week in Canada gaat de Verenigde Staten bij andere landen lobbyen om een goede labeling voor genetisch gemodificeerd voedsel niet door te laten gaan. Dit is een verontrustend bericht, want als het de Verenigde Staten lukt om andere landen hiervan te overtuigen wordt de positie van (voornamelijk biologisch) geteeld voedsel geheel ondermijnt. Wij hopen dan ook dat iedereen vandaag nog de petitie tekent om dit te voorkomen.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw en het ministerie van Voedsel hebben aangegeven dat ze het niet terecht vinden om genetisch gemodificeerd voedsel te labelen, omdat het dan de indruk geeft dat het anders is dan ander voedsel. Wat wij een gek idee vinden, want genetisch gemodificeerd voedsel wordt genetisch zo aangepast, dat het product beter bestand zou zijn tegen bacteriën en plantenziektes. Hierdoor creëren en veranderen we wel degelijk ons voedsel.

Vorige week kwamen er verontrustende geluiden van de beroemde wetenschapper Stephen Hawking over de nieuwsgierigheid van mensen naar buitenaards leven. In een nieuw televisieprogramma van Discovery Channel: Into the Universe geeft Hawkings aan dat hij bang is dat buitenaards leven net zo roofzuchtig zou kunnen blijken te zijn, als wij zijn in de wijze waarop we met dieren, natuur en milieu omgaan. Ik heb zelf eerder geschreven dat de mens voortdurend op zoek is naar andere vormen van leven, op andere planeten, terwijl hoog ontwikkelde levensvormen op onze eigen planeet op niet meer kunnen rekenen dan totale onachtzaamheid of louter selectieve aandacht.

De hond of de kat worden gekoesterd, maar het nota bene intelligentere varken wordt ten diepste vernederd en misbruikt. Er schuilt zoveel tegenstrijdigs in de wijze waarop wij mensen met ander leven en met onze leefomgeving omspringen, dat het voor de hand ligt om een totale herijking te overwegen. Zou het denkbaar zijn dat, wanneer we leven op Mars zouden ontdekken van het niveau van het varken, we dat leven direct zouden onderwerpen aan onze eigen opvattingen en behoeften? Met welk recht zouden we zoiets doen, en wat zou het zeggen over ons eigen niveau van beschaving en ontwikkeling? En zullen wij aardbewoners mogelijk ook ooit op soortgelijke gronden getoetst worden door hen, wanneer zij een hogere vorm van intelligentie zouden vertegenwoordigen? Wordt het geen tijd dat we alleen al vanuit de hypothese van ander leven op andere planeten en onze omgang daarmee tot nieuwe afspraken voor onze planeet komen, waarbij het aloude Nederlandse gezegde ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook het varken niet…’ de leidraad zou kunnen vormen?
Tenslotte: meer dan 100 Nederlandse hoogleraren hebben in een pleidooi geëist dat het afgelopen moet zijn met de intensieve veehouderij in Nederland. Je kunt het pleidooi hier ondertekenen. Zou erg mooi zijn als er ook veel buitenlandse deelnemers komen onder de Nederlandse lijst!

Tot volgende week!
Marianne

On Sunday 25 April, we held the Party for the Animals election conference. The members established our candidate list and election programme at said conference. In addition to my position as leading candidate, our current member of the Lower House – Esther Ouwehand – remains the candidate list's number two. We also have another 15 competent people, who all wish to contribute and can contribute in parliament. At the conference I had a wonderful, encouraging feeling about the extent to which we are a party that thinks and acts differently to other political parties in the Netherlands. Last week we put all our energies into initiating our campaign: the election poster and flyers are being printed and the radio commercials have been recorded. We are out to conquer seats, because our goal is to win!

Hold on a little longer, the new election poster is coming!

This week in Canada at a meeting of the United Nations, the United States will lobby other countries to vote against proper labelling of genetically modified food. This is a worrying development, because if the United States manages to convince other countries, it will entirely undermine the position of (primarily organic) cultivated food. We hope that everyone will sign the petition today to prevent this from happening.

The American Ministry of Agriculture and the Ministry of Food have indicated that they find no reason to label genetically modified food, as it gives the impression that it is different to other foods. We think this is crazy, as genetically modified food is genetically adjusted in such a way that the plant can better withstand bacteria and disease. In this way we are creating and changing our food in a profound manner.

Last week, famous scientist Stephen Hawking made worrying statements about people's curiosity about alien life. In a new television programme on the Discovery Channel: Into the Universe, Hawkings admitted he is afraid that alien life could prove to be just as predatory as the way in which we ourselves deal with animals, nature and the environment. I wrote earlier that humans are constantly looking for other forms of life on other planets, while highly-developed forms of life on our planet can expect nothing more than complete inattention or wholly selective attention.

Dogs and cats are cherished, but the highly intelligent pig is denigrated and abused in the extreme. People are so contradictory in the way in which they deal with other life and with our living environment, that a total overhaul is the obvious answer. Is it conceivable that, if we found life on Mars at the level of a pig, that we would directly subject that life to our own outlooks and needs? What would give us the right to do that, and what would it say about our own level of civilisation and development? And is it possible that us earthlings could ever be tested on similar grounds by them, if they were to hold a higher level of intelligence? Is it not time for us to agree on something new for our planet based on this hypothesis of life on other plants and our interaction with it alone? Something in which the old Dutch saying of 'Do not do to the pig that which you do not wish would happen to you' would form the main theme?

And finally: more than 100 Dutch professors have demanded in a plea that intensive cattle farming in the Netherlands must stop. Sign the plea here. It would be wonderful for many foreign participants to be included in the Dutch list!

See you next week!
Marianne.