Worldlog Week 15 – 2009


10 april 2009

Deze week onderbreek ik even de cursus “hoe richt ik een Partij voor de Dieren op?” voor ander actueel nieuws. Volgende keer zal ik mijn verhaal uiteraard vervolgen.
De kredietcrisis is aan de orde van de dag. Ik heb in de Tweede Kamer al diverse debatten gevoerd over hoe we de crisis moeten aanpakken. Verschillende crises teisteren namelijk de wereld, zoals de kredietcrisis, klimaatcrisis, voedselcrisis, grondstoffencrisis, zoetwatercrisis, biodiversiteitscrisis en dierziektencrises. Werken aan een duurzame samenleving is noodzakelijk om de huidige crises het hoofd te kunnen bieden. Een sympathisant van de partij stuurde mij een grappig berichtje. Hij volgde mijn bijdrage aan het crisisdebat op TV en stuurde het volgende:

Beste Marianne,

Wij waren afgelopen week naar het crisisdebat aan het kijken en toen jij (ook onze favoriet) aan de beurt was ging 1 van onze katten voor de tv zitten en aandachtig luisteren naar wat je te zeggen had. Zie hieronder het bewijs!


Keep up the good work!!
Groetjes Nina, Robert-Jan en de kattenbende

Vrijdag 10 april voerde ik actie samen met partijleden en onze lijsttrekker voor het Europees Parlement, Natasja Oerlemans. Met een symbolische 'broodroofactie' vroegen wij aandacht voor de ongelijke voedselverdeling in de wereld. Met Pasen wordt traditiegetrouw altijd lekker veel gegeten. En ieder jaar moet daar natuurlijk weer flink voor worden ingeslagen bij de plaatselijke supermarkt. Wij wilden in aanloop naar de paasdagen aandacht vragen voor iets van een heel andere orde: namelijk de enorme voedselcrisis die de wereld op dit moment teistert. Daarom hadden we al het brood uit een supermarkt opgekocht om mensen te laten ervaren hoe het is als het voedsel op is. Het brood brachten we naar de Voedselbank, een plek waar mensen die niet veel te besteden hebben gratis voedsel kunnen krijgen.

Terwijl in het westen meer dan 1 miljard mensen aan overgewicht lijden, gaan dagelijks 1 miljard mensen in ontwikkelingslanden met honger naar bed. En deze ongelijke voedselverdeling in de wereld wordt alsmaar erger. Ondertussen worden de mensen in ontwikkelingslanden ook als eerste en het hardst getroffen door de andere crises die de wereld teisteren. Juist nu zullen we solidair moeten zijn met mensen aan de andere kant van de wereld. Dat betekent dat we ook moeten kijken naar de wijze waarop wij voedsel produceren en consumeren. Veertig procent van de wereldwijde graanoogst wordt namelijk gevoerd aan dieren in de veehouderij, met name voor de vleesproductie voor rijke westerse consumenten. De productie van 1 kilo vlees kost 3 tot 8 kilo graan en tienduizenden liters drinkwater. Daarnaast neemt de veehouderij tachtig procent van de wereldwijde landbouwareaal in beslag. Er zouden dus miljarden monden meer op de wereld gevoed kunnen worden als westerse consumenten wat vaker het vlees laten staan.

De actie was een succes en de voedselbank was ontzettend blij met het brood!

Natasja Oerlemans en ik tijdens de actie

Dan tot slot nog het volgende goede nieuws. Op 7 april werd de eerste peiling voor de Europese verkiezingen van 4 juni aanstaande gepubliceerd. De onderzoekers voorspellen dat de Partij voor de Dieren een zetel krijgt in het Europees parlement. En we zijn nog niet eens begonnen met onze campagne…! De voorspelling is gebaseerd op eerdere verkiezingsuitslagen en het analysemodel is ontwikkeld door drie gerenommeerde politicologen Simon Hix (London School of Economics), Michael Marsh (Trinity College Dublin), and Nick Vivyan (London School of Economics).

Tot volgende week!

This week I’d like to interrupt our course on “how to set up a Party for the Animals” to bring you some news. As sure as anything, we’ll continue our course next week.
The credit crisis has us all in its grip. In the Lower House, I have held a number of debates on how we should tackle the crisis. The world is facing several different crises: the credit crisis, the climate crisis, a food crisis, a raw materials crisis, a fresh water crisis, a biodiversity crisis and an animal-health crisis. Overcoming these various crises requires our working toward a sustainable society. A party sympathizer sent me a funny message. He had been following me in the crisis debate on TV and sent the following:

Dear Marianne,

Last week we were watching the crisis debate, and when you (who also happen to be our favourite debater) took the floor, one of our cats sat herself down in front of the TV set to listen attentively to what you had to say. The evidence follows below!


Keep up the good work!!
Regards Nina, Robert-Jan and the cat caboodle

On Friday 10 April some fellow party members, including our front candidate for the European Parliament, Natasja Oerlemans, held a symbolic demonstration aimed at focusing attention on the inequality of food distribution in the world. Easter is traditionally a time of feasting. And each year there is the same mad rush to stock up at supermarkets all around the country. In the run up to Easter, we wanted people to spare a thought for the enormous food crisis that is currently sweeping the world. We bought up all the bread in a supermarket so that the sight of breadless shelves would symbolize hunger to the shoppers. We took the bread to a food bank to be distributed to people on low incomes.

While in the West more than 1 billion people suffer from obesity, in developing countries 1 billion go to bed hungry each night. And this imbalance in world food distribution is only getting worse. And in the mean time, it is those living in developing countries who are hardest hit by the various crises engulfing the world. Now is the time to show solidarity with those on the other side of the world. This means looking closely at how we produce and consume our food. As it happens, 40% of the world’s grain harvest is fed to livestock, mainly to produce meat for wealthy Western consumers. The production of 1 kilo of meat consumes 3 to 8 kilos of grain and tens of thousands of liters of drinking water. Added to that, cattle-raising occupies 80% of the world’s arable land. In other words, we could literally feed billions more mouths if Western consumers eased off the meat a little more often.

The demonstration was a success and the bread was well appreciated at the food bank!

Natasja Oerlemans and I at the demonstration

To end with another piece of good news: 7 April saw the publication of the first poll for the European elections of 4 June. The pollsters forecast that the Party for the Animals will win one seat in the European parliament. And we haven’t even started campaigning yet…! The forecast is based on earlier election results and an analysis model developed by three renowned political scientists Simon Hix (London School of Economics), Michael Marsh (Trinity College Dublin), and Nick Vivyan (London School of Economics).

Till next week!