Worldlog Week 07 – 2011


18 februari 2011

Goed nieuws net voor het voorjaarsreces! De Tweede Kamer heeft onze motie aangenomen voor een landelijk moratorium op de bouw van megastallen. Een enorme doorbraak in de discussie om de metamorfose van het Nederlandse platteland te stoppen en een volgende stap naar het definitief uitbannen van megastallen. Op 2 maart kan de bevolking zich uitspreken. De Provinciale Statenverkiezingen zijn een referendum over de megastallen.

Behalve deze motie is er een stroom van diervriendelijke moties aangenomen van de Partij voor de Dieren. Zo moet het kabinet regels stellen voor de fok van rashonden en andere dieren en een plan van aanpak opstellen voor de opvang van gezelschapsdieren. Ook moeten huisvestingssystemen voor landbouwdieren voortaan vooraf worden getoetst op de effecten voor het dierenwelzijn, voordat er een nieuwe vorm van veehouderij mee mag worden gestart. Ik ben bijzonder verheugd over deze geweldige oogst en zie in de aangenomen moties een signaal dat het beschermen van dieren, natuur en milieu ondanks het verwoestende kabinetsbeleid op dit terrein in opmars is.

Donderdag behandelde de Tweede Kamer onze initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten. Deze initiatiefwet is ingediend, omdat wij vinden dat er een eind moet komen aan de pijn en stress die dieren ervaren als zij zonder verdoving geslacht worden. In Nederland worden jaarlijks ruim twee miljoen dieren – vooral kippen en schapen – zonder verdoving geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden. In Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Estland, IJsland en Nieuw Zeeland is slachten zonder bedwelming al verboden. En ook in Turkije wordt eind van 2011 een verplichte verdoving ingevoerd.

Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. Wij willen met de 'initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten' de uitzonderingspositie opheffen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Wordt vervolgd!

Goed nieuws voor walvissen. De Japanse walvisvaarders hebben de jacht de rest van het seizoen stilgelegd. Volgens de walvisvaarders worden ze te veel gestoord door de actiegroep Sea Shepherd. Maar een medewerker van Greenpeace gaf eerder al aan dat de walvisvaarders dit jaar vroeger thuiskomen, omdat de voorraadschuren al vol zijn. Sea Shepherd beloofde meteen alle toekomstige walvisjachten te zullen stilleggen, wat ons een heel goed idee lijkt! In Nederland blijven wij strijden om Sea Shepherd gewoon onder Nederlandse vlag te laten varen.

Recent onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond liet zien dat geen partij hoger scoort dan de onze als het gaat om instemming van de achterban met het stemgedrag van de Kamerfractie over alle onderwerpen. En dat is voor een radicale partij als de onze opmerkelijk te noemen. Steeds meer mensen delen onze idealen, alleen door daaraan vast te houden zullen we een steeds groter deel van het electoraat aan ons kunnen binden. De laatste peilingen zijn wat dat betreft hoopgevend, we staan zowel bij Maurice de Hond als bij de Politieke Barometer op drie Tweede Kamerzetels en opiniepeiler Synovate peilde dat we kans maken op twee Eerste Kamerzetels.

Groet!

Marianne Thieme

We've had some good news just before spring recess! The Lower House has accepted our motion for a nationwide moratorium on mega stall construction. This is an enormous breakthrough in the discussion to stop the transformation of the Dutch countryside and is the next step towards a definitive ban. On 2 March the people will be heard. The provincial council elections are a referendum on the mega stalls.

In addition to this motion, the Lower House has accepted a wealth of other animal-friendly motions from the Party for the Animals. And so the cabinet has set rules for breeding racing dogs and other animals and has created a plan of attack to accommodate pets in an emergency. From now on, accommodation systems for agricultural animals must also be tested for their effects on animal welfare before farmers can start using a new form of cattle raising. I'm especially pleased about this wonderful state of affairs. These accepted motions signal that despite the cabinet’s destructive policies, protection for animals, nature and the environment is on the increase.

On Thursday, the Lower House dealt with our private member's bill on unanaesthetised ritual slaughter. The private member's bill has been lodged because we believe that an end must come to the pain and stress an animal experiences when it is slaughtered without anaesthesia. In the Netherlands more than two million animals a year, chickens and sheep in particular, are slaughtered without anaesthetic. Scientific research has proved that not anaesthetising animals causes extreme pain, suffering and stress. Veterinarian associations in the Netherlands and Europe even say it causes 'unacceptable suffering'. Unanaesthetised slaughter has already been banned in Austria, Switzerland, Denmark, Finland, Norway, Estonia, Iceland and New Zealand. At the end of 2011, Turkey will also introduce mandatory anaesthetisation.

According to current legislation, unanaesthetised animal slaughter is forbidden, except when carried out by Jewish and Islamic butchers. We want to use the 'unanaesthetised ritual slaughter private member's bill' to remove this exception. The European Court of Human Rights has determined that forbidding unanaesthetised ritual slaughter does not contravene the right to freedom of religion. To be continued!

Good news for whales. Japanese whalers have put a stop to the hunt for the rest of the season. The whalers said they were too often disrupted by the pressure group Sea Shepherd. But a Greenpeace employee had indicated earlier that the whalers would return home earlier this year because their quotas had been met. Sea Shepherd immediately promised to stop all future whale hunts, which seems like a good idea to us! In the Netherlands we are fighting to have the Sea Shepherd sail under the Dutch flag.

Recent research by opinion poller Maurice de Hond shows that no party scores higher than ours when it comes to backbencher votes on all subjects. And that is quite remarkable for a radical party such as ours. Increasing numbers of people are sharing our ideals and only by clinging to this will we be able to attract an even larger share of the electorate. The most recent polls give us hope in this regard. Both Maurice de Hond and the Political Barometer give us three seats in the Lower House and the Synovate opinion poll says we have a chance of taking two Upper House seats.

Bye!

Marianne