Worldlog Week 06 – 2011


11 februari 2011

Dinsdag en woensdag was ik samen met vertegenwoordigers van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), uitgenodigd om de documentaires Meat the Truth en Sea the Truth te tonen aan het Zweedse parlement en diverse maatschappelijke organisaties.

Dinsdagavond hadden we de eerste vertoning. De zaal bleek te klein voor het aantal bezoekers. Velen moesten staan. Na afloop van de film heb ik niet alleen gediscussieerd over het feit dat de vleesproductie en -consumptie in de wereld omlaag moet vanwege de enorme klimaatproblemen die ze veroorzaken, maar ook veel vragen beantwoord over de Partij voor de Dieren. Het grappige was dat veel parlementariërs op precies dezelfde wijze wilden aantonen waarom er geen Partij voor de Dieren in Zweden nodig is, als destijds Nederlandse parlementariërs deden na de oprichting van de Partij voor de Dieren. Ook hier werd gezegd dat maatschappelijke organisaties het werk moesten doen en dat het beter is om bestaande politieke partijen van binnenuit te vergroenen. Ik vertelde over de grote impact die wij hebben op de bestaande partijen en het feit dat ze aantoonbaar veel harder zijn gaan lopen voor dieren, natuur en milieu sinds wij er zijn. En dat dat ook voor een groot deel komt omdat voor de andere partijen duidelijk is geworden dat kiezers meer focus willen op dierenwelzijn, natuur en milieu. Maar dat ze (nog) niet zonder ons, als haas in de marathon, kunnen en dat we de fractiespecialisten van andere partijen vleugels geven, omdat ze eindelijk serieus gehoord worden door hun fractiegenoten met betrekking tot hun onderschatte portefeuille.

Verder was het goed om te vernemen dat bij de progressieve partijen het bewustzijn over de negatieve invloed van de vee-industrie groot is. Ook in Zweden hebben ze de Meat Free Monday-campagne en in enkele gemeenten is het zelfs al beleid geworden op scholen.

Bij de diverse bijeenkomsten waren ook experts op het gebied van vergroening van belastingen zoals de invoering van een vleestax. In Denemarken begint men binnenkort met een heffing op zuivelproducten om consumenten te bewegen minder zuivel te nuttigen. De reden daarvoor, werd mij verteld, is niet in de eerste plaats gelegen in het vervuiler betaalt principe als wel omwille van verbeteren van de volksgezondheid omdat het eten van teveel zuivelproducten schadelijk is. Belangrijk punt is dat Denemarken aantoont dat speciale heffingen op voedsel binnen de Europese Unie mogelijk is. Onze regering beweert het tegenovergestelde. Ik kom daar graag op terug!

In de Tweede Kamer hebben we onze zorgen geuit over het gemak waarmee gemeenten gif gebruiken bij het onkruidbeheer. Esther Ouwehand heeft tijdens de behandeling van de Wet gewasbeschermingsmiddelen een voorstel ingediend dat het gebruik van gif op schoolterreinen, kinderspeelplaatsen, parken en ander openbaar groen binnen de bebouwde kom moet verbieden. Nederland kent het hoogste gifgebruik ter wereld. Niet alleen in de landbouwsector wordt volop met gif gespoten, ook binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld op sportterreinen, schoolpleinen en kinderspeelplaatsen, maar ook bij particulieren in de achtertuin, wordt veelvuldig gif gebruikt om de groei van onkruid tegen te gaan. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, dus het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is helemaal niet nodig. Daarom willen we het gebruik van gif op plaatsen waar veel mensen en kinderen komen verbieden.

Vrijdag las ik in de krant de peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En we staan op winst! De Provinciale Statenleden bepalen in Nederland de samenstelling van de Eerste Kamer en volgens de peilingen komen we met twee zetels in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben we 1 Senator voor onze partij in de Eerste Kamer. Het blijft nog twee en een halve week spannend!

Groet,

Marianne

On Tuesday and Wednesday, representatives of our scientific bureau, the Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), and I were invited to show the documentaries Meat the Truth and Sea the Truth to the Swedish parliament and various social organizations.

The first showing took place on Tuesday. The auditorium could not accommodate everyone that wanted to see the film and many had to stand. Following the showing, I not only discussed the need to reduce meat production and consumption worldwide because of the enormous adverse effects this is having on the climate but I also answered many questions about the Party for the Animals. It was funny that many parliamentarians wished to demonstrate why there was no need for a Party for the Animals in Sweden in exactly the same way Dutch parliamentarians did following the establishment of the party in this country: arguments that this is the work of social organizations and that it would be better to improve the green credentials of existing parties. I spoke about the huge impact we have had on the existing parties and that they have taken the issues of animals, nature and the environment much more seriously since we have been around. I also said that this is largely because it has become clear to the other parties that voters want a greater focus on animal welfare, nature and the environment; but that they (still) need us, like the hare the in the race against the tortoise, and we are an invaluable source of inspiration to environmental specialists in the other parties since now their fellow party members take them and their underrated portfolio seriously.

It is good to observe that the progressive parties are very aware of the huge negative influence of the cattle-raising industry. Sweden has also launched the Meat Free Monday campaign and in some municipalities it has even become official school policy.

Several meetings were also attended by experts in green taxes, such as the meat tax. Denmark will soon be introducing a levy on dairy products to encourage consumers to reduce their consumption. I was told that the reason for the levy is not so much due to the ‘polluter should pay’ principle as to improve public health as we know consuming an excess of dairy products is harmful. It is important to note here that Denmark has shown that special levies on food are possible within the European Union. Our government insists the opposite is the case. This is a subject I will certainly be writing more about!

In the Lower House we have expressed our concerns at the ease with which municipalities use toxic herbicides. During the debate on the Plant Protection Products Act, Esther Ouwehand submitted a proposal to ban the use of toxins on school grounds, children’s playgrounds, parks and other public green facilities within built-up areas. The Netherlands uses more toxic herbicides than any other country. It is not only the agricultural sector that sprays toxins to its heart’s content, but toxic herbicides are also used within built-up areas, such as on school grounds, schoolyards and children’s playgrounds and by private individuals in their back gardens. Huge amounts of herbicides are used as weed killers. As good alternatives are available, the use of chemical pesticides is completely unnecessary. That is why we want to prohibit the use of toxic pesticides in areas frequented by people, both adults and children.

Last Friday I saw the newspaper polls for the Provincial State elections. We are due to make gains! In the Netherlands, members of the Provincial States determine the composition of the Upper House or Senate and, according to the polls, we will secure two Senate seats. The Party for the Animals currently has 1 senator. It’s going to be an exciting two-and-a-half weeks until the elections!

Greetings,
Marianne