Worldlog Marianne Thieme 29 augustus


29 augustus 2017

Het zomerreces eindigt volgende week, maar deze zomer was zó roerig dat ik jullie alvast op de hoogte breng in deze Worldlog.

We hebben er onder andere voor gezorgd dat de Tweede Kamer vorige week terugkwam van reces. De reden: het gif-eischandaal dat deze zomer aan het licht kwam. Vele Nederlandse eieren bleken sporen van het gif fipronil te bevatten en sindsdien zijn er miljoenen eieren uit de handel gehaald en zeker anderhalf miljoen kippen onnodig gedood. Fipronil werd illegaal verspreid en gebruikt om kippenstallen te reinigen; zo kwam het gif in eieren terecht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel moet bewaken, faalde volledig, mede doordat de NVWA vorig jaar al melding kreeg van het gebruik van fipronil, maar geen actie ondernam. Het falende toezicht is te wijten aan politieke partijen die de NVWA hebben uitgekleed en de controle aan de sector zelf hebben overgelaten. Dit alles laat zien dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk te stoppen met het idee dat de intensieve veehouderij zichzelf wel kan reguleren.


Kippenschuur

Tot overmaat van ramp waren er deze zomer verschillende stalbranden in Nederland. Voor het reces stemden de partijen D66, CDA, VVD, CU en SGP tegen onze motie voor strengere brandveiligheidsvoorschriften. Sindsdien stierven honderdduizenden dieren door verstikking of verbranding. Op aandringen van de PvdD zijn er al enkele maatregelen getroffen. Het ‘Actieplan Stalbranden 2012-2016’ verplicht boeren bij nieuwbouw of renovatie de stal op te delen in compartimenten en te werken met brandveilige materialen. Ook moet er een bluswatervoorziening aanwezig zijn. Maar dat is niet voldoende. Deze regels moeten ook gelden voor bestaande stallen. Daarnaast moet er een verplichting komen voor een brandalarm, sprinkler- of watermistinstallatie en een vrije uitloop voor de dieren, zodat ze bij brand naar buiten kunnen. Wordt vervolgd!


Ravage na een stalbrand (foto door Jack Tummers)

Een afvaardiging van de Partij voor de Dieren reisde deze zomer een week lang met de trein door Marokko, op zoek naar mogelijke samenwerking met Marokkaanse organisaties die opkomen voor dieren, natuur en milieu. Ze kwamen terug met een fijne conclusie: in Marokko liggen veel kansen voor het oprapen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Ze moeten alleen nog gegrepen worden. Lees hier meer over de reis.


Onze senator Christine Teunissen wordt enthousiast ontvangen door Marokkaanse asielkatten

Helaas hebben we ook veel terreur gezien deze zomer. In de Amerikaanse stad Charlottesville was er een gewelddadige demonstratie van extreemrechts. Ook in Irak, Spanje en Finland werden terreurdaden gepleegd. Het verslaan van geweld en intolerantie tegen alle inwoners van onze planeet is een taak voor ons allen. Een van de mensen die dat erg goed had begrepen was Dick Gregory, komiek en activist die helaas vorige week overleed. Gregory sloot zich in de jaren zestig aan bij Martin Luther King Jr. in de strijd voor burgerrechten en heeft zich jaren ingezet voor dierenrechten. In zijn eigen woorden: “Because I am a civil rights activist, I am an animal rights activist.” Hij gebruikte humor om misstanden aan de kaak te stellen. Wat een voorbeeld voor ons allemaal!


Dick Gregory

Gelukkig bracht de zomer ook mooie dingen. Zo deed onze partij voor de derde keer mee aan de Canal Parade in Amsterdam. Met de slogans ‘Pride in diversity’ en ‘Pride in (your) nature’ droeg de Partij voor de Dieren de boodschap uit: ‘Wees trots op onze (bio)diversiteit én op jouw diversiteit; wees trots op onze natuur én op wie jij van nature bent’. Tijdens de Canal Parade wordt op een positieve manier opgeroepen tot meer acceptatie en gelijkheid van LHBTI+ groepen, waar ook ter wereld. Trots op onze leden die meededen! Bekijk hier de aftermovie.


Knuffelen op de boot tijdens de Canal Parade

Ten slotte zijn de Nederlandse vrouwen Europees Kampioen voetbal geworden. Een ware mijlpaal voor de emancipatie van het vrouwenvoetbal!

Tot de volgende keer!

Marianne Thieme

Summer recess will end next week but this summer was so turbulent that I already want to tell you something about it now in this Worldlog.

We, amongst others, made it happen that the Lower House came back from recess last week. The reason: the poison egg scandal that came out this summer. Many Dutch eggs appeared to be infected with the poison Fipronil and since then many eggs were withdrawn from the market and at least one and a half million chickens were killed unnecessarily. Fipronil was illegally distributed and used to clean chicken sheds; that is how the eggs were infected with the poison. The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)), which monitors animal welfare and food safety, completely failed, partly because it knew about the use of Fipronil last year already and never took action. The fact that they failed to monitor successfully is to blame on the political parties that have slashed the NVWA and left the supervision to the sector itself. This all shows that we should stop thinking that the factory farming industry can regulate itself.


Chicken shed

To make matters even worse, there were several shed fires in the Netherlands. Before summer recess started, the political parties D66, VVD, CU and SGP voted against our motion for stricter fire regulations. Since then, hundreds of thousands of animals died because they suffocated or were burnt. On the insistence of the Party for the Animals some measures have already been taken. The ‘Action Plan Shed Fires 2012-2016’ obliges farmers to divide sheds into compartments when they build new ones or renovate them and to use fire safe materials. There must also be a water supply for fire-fighting. But that is not enough. These regulations should also apply for existing sheds. In addition, there should be an obligation to have a fire alarm, a sprinkler or water fog system, and an open air run so that the animals can go outside in case of a fire. To be continued!


Havoc following a shed fire (photo door Jack Tummers )

A delegation of the Party for the Animals travelled for a week through Morocco this summer, looking for possible cooperation with Moroccan organisations that stand up for animals, nature and the environment. They returned with a good conclusion: there are many opportunities in the field of sustainability and animal welfare. They just have to be seized. Read here more about the trip.


Our senator Christine Teunissen was received enthusiastically by Moroccan shelter cats

Unfortunately, we have seen much terror this summer. There was a violent right-wing demonstration in the US city of Charlottesville. Terrorist acts were also committed in Iraq, Spain and Finland. The battle against violence and intolerance against all inhabitants on our planet is a task for all of us. One of the persons who understood that well was Dick Gregory, comedian and activist, who unfortunately passed away last week. Gregory joined Martin Luther King Jr. in the 60s in the fight for civil rights and fought for animas rights for years too. In his own words: Because I am a civil rights activist, I am an animal rights activist.He used humour to expose abuse. He was a great example for all!


Dick Gregory

Luckily, the summer also brought us nice things. For example, our party participated in the Canal Parade in Amsterdam. With the slogans ‘Pride in diversity’ and ‘Pride in (your) nature’ the Party for the Animals lived its message: ‘Be proud of our (bio)diversity and of your diversity; be proud of our nature and of who you naturally are’. During the Canal Parade, more acceptance and equality of LHBT+ groups, wherever in the world, was called for in a positive way. Proud of our members who joined the parade! See here the aftermovie.


Hugging on the boat during the Canal Parade

Last of all, the Dutch women became European Champions in football. A true milestone for the emancipation of women’s football.

Until the next time!

Marianne Thieme