Worldlog Marianne Thieme 26 september


27 september 2017

Vorige week vond Prinsjesdag plaats. De regering presenteert dan haar plannen voor het komende parlementaire jaar in de vorm van een troonrede. De troonrede van dit jaar bevatte alleen meer van hetzelfde. Het beleid is nog steeds gericht op meer productie en consumptie, meer export. Dit gaat niet alleen ten koste van de aarde en de dieren, maar ook ten koste van onszelf en onze leefomgeving. De focus moet liggen op de immateriële waarden die het leven echt de moeite waard maken: zoals de bestrijding van armoede, ongelijkheid en onrecht, veiligheid, dierenwelzijn en de leefbaarheid van de aarde.

Prinsjesdag was ook dit jaar weer een uitgelezen kans om met onze outfits een statement te maken. Ik droeg een jurk ter ere van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. De jurk heeft een afbeelding van Emmeline Pankhurst, oprichtster van de Britse beweging voor vrouwenkiesrecht (de suffragettes). Op de foto uit 1908 is te zien hoe Pankhurst wordt meegenomen door twee politieagenten tijdens een demonstratie voor vrouwenrechten. De jurk is ontworpen door Yasmina Ajbilou en Lynn Kate Rosdorff. Zij richten zich op zero waste fashion.


“Suffragettejurk”

100 jaar na invoering van het passief vrouwenkiesrecht is er nog steeds een significant scheve man-vrouw verhouding in het parlement. Van de dertien fractievoorzitters in de Tweede Kamer ben ik de enige vrouw. Dit gebrek aan diversiteit in de Kamer is een ernstig democratisch tekort en geeft aan dat veel vrouwen en minderheden maar moeizaam een plek kunnen veroveren in onze bestuurslagen. Die bestuurslagen horen een afspiegeling van onze samenleving te zijn. Meer diversiteit in de politiek draagt bij aan betere oplossingen voor de grote uitdagingen die ons allemaal raken, zoals klimaatverandering en de voedselcrisis. In de geest van de suffragettes blijft de Partij voor de Dieren de strijd voor meer rechten voor minderheden en de kwetsbaarsten in de samenleving onverminderd voortzetten.

Een mooie ontwikkeling op het gebied van diversiteit komt uit Servië. In de hoofdstad Belgrado liep vorige week – voor het eerst in de geschiedenis van het land – de Servische premier mee met de Gay Pride (Belgrade Pride). De premier, Arna Brnabic, is openlijk lesbisch en wilde met haar aanwezigheid het signaal afgeven dat diversiteit onze maatschappij sterker maakt. Prachtig! Wij hebben de deelnemers aan de Pride natuurlijk een hart onder de riem gestoken via social media.


Gay Pride in Servië

Aankomende zaterdag 30 september geef ik een lezing in Madrid in de Museo Lázaro Galdiano. Ik zal spreken over de succesvolle rol van onze partij in het aanjagen van het debat over dierenrechten, zowel in Nederland als daarbuiten. Tevens zal ik spreken over de beïnvloeding van politieke besluitvorming als een noodzakelijk instrument in het verbeteren van de positie van dieren, natuur en milieu.


Poster voor de internationale conferentie in Madrid

Mijn lezing is een onderdeel van een besloten conferentie die wij in Madrid organiseren voor onze zusterpartijen en dierenwelzijnsorganisaties. Het centrale thema van deze conferentie is de zwerfdierenproblematiek. Deelnemers uit alle delen van de wereld – van Marokko tot Taiwan, van Georgië tot Australië – zullen elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaar inspireren. Prominente experts uit de International Companion Animal Management (ICAM)- coalitie zullen hun expertise delen met de aanwezige gasten. Veel zin in!

Mijn lezing op 30 september is openbaar, dus mocht je in de buurt van Madrid zijn, kom vooral langs! Het aantal plekken is beperkt dus ik raad je aan om je gratis ticket alvast hier te reserveren.

Fijne week,

Marianne

Last week it was Budget Day. On this day, the government presents its plans for the next parliamentary year by way of a Throne Speech. But the Throne Speech contained more of the same this year. The policy is still aimed at more production and consumption, more export. This is not at the expense of the earth and animals only, but also at the expense of ourselves and our living environment. The focus must be on the immaterial values that really make life worth living: such as combating poverty, inequality and injustice, safety, animal welfare and the quality of life on earth.

As with every year, Budget Day was again a perfect opportunity to make a statement with our outfits. I wore a dress to honour the 100 year-anniversary of woman suffrage in the Netherlands. The dress pictures Emmeline Pankhurst, founder of the British woman suffrage movement (the suffragettes). The picture of 1908 shows how Pankhurst is taken away by two police officers during a demonstration for women’s rights. The dress was designed by Yasmina Ajbilou and Lynn Kate Rosdorff. They focus on zero waste fashion.


“Suffragette dress”

100 years after the introduction of passive woman suffrage, there is still a significant imbalance between men and women in parliament. I am the only woman out of thirteen party chairmen in the Lower House. This lack of diversity in the Lower House is a serious democratic deficit and shows that many women and minorities have trouble getting a place in government tiers in the Netherlands. These government tiers should reflect our society. More diversity in politics contributes to better solutions for greater issues that will affect us all, such as climate change and the food crisis. In the spirit of the suffragettes, the Party for the Animals will continue its fight for more rights for minorities and the most vulnerable in our society.

A good development in the area of diversity is happening in Serbia. In the capital Belgrade, the Serbian prime minister participated in the Gay Pride (Belgrade Pride) for the first time in the country’s history. Serbia’s openly gay prime minister, Arna Brnabic, wanted to show that diversity makes our society stronger by joining the Pride. Wonderful! Of course, we heartened the participants to the Pride through social media.


Gay Pride in Serbia

Next Saturday, the 30th of September, I will give a lecture in Madrid in the Museo Lázaro Galdiano. I will talk about our party’s successful role in encouraging animal rights in the Netherlands as well as abroad. I will also talk about influencing the political decision-making as a necessary instrument for improving the position of animals, nature and the environment.


Poster of the international conference in Madrid

My lecture is part of a closed conference that we are organising in Madrid for our sister parties and animal welfare organisations. The central theme of this conference is the stray animal problem. Participants from all parts of the world – from Morocco to Taiwan, and from Georgia to Australia will meet each other, share knowledge and inspire each other. Prominent experts from the International Companion Animal management (ICAM) coalition will share their expertise with the attending guests. I’m really looking forward to it!

My lecture on the 30th of September is a public one, so if you are around in Madrid, please join us! There is a limited number of seats available, so I recommend booking your free ticket here in advance.

Have a great week,

Marianne