Worldlog 29 mei 2017


29 mei 2017

Honderden leden van de Partij voor de Dieren hebben op zondag 21 mei ons 24ste congres bijgewoond. Dit eerste congres na de fantastische verkiezingsresultaten kon niet anders dan een feest worden. We groeien sterk: in het afgelopen half jaar konden we 2.000 nieuwe leden inschrijven terwijl vrijwel alle andere politieke partijen vooral leden verliezen. Ik heb onze leden en kiezers bedankt voor hun tomeloze inzet tijdens de verkiezingscampagne. De vijf zetels in de Tweede Kamer hebben we namelijk te danken aan al die mensen die hun hart durfden te volgen en vast bleven houden aan hun idealen.

Tijdens het congres heb ik iedereen beloofd: ook met de respectabele vijf Tweede Kamerzetels zullen wij het establishment blijven uitdagen, meer dan ooit tevoren. We zullen niet gaan lijken op de fossiele politieke partijen. De komende tijd zullen we jullie ook allemaal nog hard nodig hebben, want onder andere de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Ik zie ernaar uit om verder te strijden voor onze idealen!

Tijdens het congres gaf Marjan Minnesma van Urgenda, een stichting die Nederland van onderop en vanuit het bedrijfsleven wil verduurzamen, een inspirerende lezing over de urgentie van de klimaatproblematiek. Marjan liet prachtig zien hoe Nederland zijn energievoorziening binnen 15 jaar volledig kan verduurzamen. Volgens Marjan moeten en kúnnen we het anders gaan doen op gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Marjan’s boodschap was ‘laat je niets wijsmaken, het binnen 15 jaar verduurzamen van ons land is niet meer alleen idealistisch, maar ook realistisch’. Alleen de politiek moet nog wakker worden geschud. Op dat terrein had Marjan een prachtig compliment voor onze partij: “De Partij voor de Dieren is inhoudelijk de meest duurzame partij. Daarom wilde ik graag komen spreken op jullie congres.”

Marjan Minnesma

Landelijk vervullen we een voortrekkersrol, maar ook mondiaal hebben we een voorbeeldpositie. Onze zusterpartijen in 17 andere landen krijgen vleugels door ons succes. Voor onze idealen wordt gestreden van Zweden tot Taiwan en van Brazilië tot Australië. We zijn het meest succesvolle exportproduct van Nederland op het gebied van politiek gedachtengoed. Dat moeten we koesteren en daarom gaan we ook in de komende jaren samen met mensen uit verschillende landen met nog meer vuur strijden tegen het grote onrecht dat dieren, natuur en milieu, onze planeet, wordt aangedaan. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een lezing gegeven op de Londense Queen Mary University voor politiek filosofen en sociologen, waar ik heb benadrukt hoe belangrijk het is dat de belangen van de zwakkeren (zoals dieren) serieus worden meegewogen in een democratie.


In de Tweede Kamer hebben we vorige week ook succes geboekt: een meerderheid steunde onze motie waarin we de Nederlandse regering de opdracht geven om de Belgische overheid te verzoeken de kerncentrale in Tihange te sluiten. De kerncentrale in het Waalse Tihange is immers zwaar verouderd en onveilig.

Tihange

Vorige week was er ook triest nieuws: Roger Moore, bekend van zijn rol als James Bond, is overleden. Hij was een groot voorvechter van dierenrechten en streed tegen o.a. het gebruik van dieren voor entertainment. Over het houden van orka’s in gevangenschap zei hij prachtig: “Hoeveel langer moeten hoog intelligente en zelfbewuste dieren nog lijden, voordat we begrijpen dat andere (dier)soorten niet op deze aarde zijn om ons te vermaken?”

Roger Moore

Dat was het voor deze keer. Blijf je omgeving inspireren en aanjagen tot het maken van betere keuzes voor onze planeet!

Hartelijke groet,

Marianne

Hundreds of members of the Party for the Animals attended our 24th Congress on Sunday the 21st of May. This first congress was full of celebrations after the fantastic election result. We are growing strongly: in the first six months, we registered 2,000 new members while all other political parties are mainly losing members. I have thanked our members and voters for their boundless dedication. We owe the five seats in the Lower House to all those people who dared to follow their hearts and who continued to commit to their ideals.

I promised everyone at the congress: we will continue to challenge the establishment with our five respectable Lower House seats, even more than ever. We will not turn into a fossil political party. We will need all of you badly over the next period too, because the municipal elections and European elections are on their way. I am looking forward to fight for our ideals!

During the congress, Marjan Minnesma of Urgenda – a foundation that wants to make the Netherlands more sustainable from the bottom up and from a business perspective – gave an inspiring reading about the urgency of the climate crisis. Marjan showed how the Netherlands can make its energy supply more sustainable within 15 years’ time. According to Marjan we must and we are able to do things differently as regards living, transport, production and generating energy. Marjan’s message was ‘making our country more sustainable within 15 years’ time is not only idealistic but also realistic, don’t let them tell you otherwise!’ Politics must wake up. Marjan gave our party a great compliment: “The Party for the Animals is substantially the most sustainable party. That’s why I was delighted to give a reading at your congress.”

Marjan Minnesma

We have a pioneering role in the Netherlands but we also play an exemplary role globally. Our success has helped our sister parties in 17 other countries. People are fighting for our ideals, from Sweden to Taiwan and from Brazil to Australia. We are the Netherlands’ most successful export product in the field of political thoughts. We should cherish this and will fight even harder, together with people from different countries, against the injustice that animals, nature, the environment, and our planet are suffering. For example, we recently gave a reading at the London Queen Mary University for political philosophers and sociologists, where I emphasised how important it is to consider the interests of the weak (such as animals) in a democracy.

We were also successful in the Lower House last week: a majority supported our motion where we ordered the Dutch government to ask the Belgian government to close the Tihange nuclear plant. The nuclear plant in the Walloon Tihange is after all seriously obsolete.

Tihange

Last week, there was also sad news: Roger Moore, known for his role as James Bond, died. He was a great advocate for animal rights and also fought against the use of animals for amusement. About holding orcas in captivity, he spoke the beautiful words: “How much longer must highly intelligent and self-aware animals suffer before we understand that other species are not on this earth for our amusement?”

Roger Moore

That’s all for now. Keep inspiring and boosting your environment to make better choices for our planet!

Kind regards,
Marianne