PvdD stemt tegen vrij­han­dels­verdrag CETA


20 februari 2017

De Partij voor de Dieren heeft 15 februari 2017 in het Europees Parlement tegen het omstreden vrijhandelsverdrag CETA gestemd. Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp pakt het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada aantoonbaar nadelig uit voor mensen, dieren en het milieu.

Zo neemt door CETA de import van Canadees vlees toe, doordat importheffingen op agrarische producten grotendeels komen te vervallen. Dat is slecht nieuws voor dieren, want dierenwelzijnsstandaarden in Canada liggen lager dan in Europa en zijn veelal op vrijwillige basis.

“Door dierenleed uit Canada te importeren, komt ook het dierenwelzijn in Europa verder onder druk te staan. Europese boeren krijgen te maken met oneerlijke concurrentie uit Canada, wat het draagvlak voor dierenwelzijnsregels in Europa ondermijnt. Daarnaast vervallen ook de importheffingen voor levende dieren, wat zorgt voor meer diertransporten. Door CETA worden straks nog meer dieren de halve wereld over gesleept,” aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren wijst er verder op dat CETA multinationals meer invloed geeft op Europese wetgeving. “Er zal nog regelmatiger overleg plaatsvinden tussen Brussel en Canada, waarbij de industrielobby vrij spel krijgt. Regels die nodig zijn om de volksgezondheid, dieren of het milieu te beschermen, zullen minder snel worden ingevoerd als ze de vrijhandel in de weg staan. Ook krijgen buitenlandse bedrijven de mogelijkheid om – buiten de reguliere rechtspraak om – regeringen aan te klagen als een overheidsbeslissing nadelig voor ze uitpakt. CETA is daarmee ondemocratisch en maakt het moeilijker om mens, dier en milieu te beschermen met Europese of nationale regels.”

Tot slot wijst de Partij voor de Dieren op de sociale consequenties van het vrijhandelsverdrag. “Volgens berekeningen gaan er door CETA tot 204 duizend banen verloren in Europa. De commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft dit bevestigd. De Partij voor de Dieren staat woensdag in Straatsburg op voor mens, dier en milieu en zal CETA verwerpen,” aldus Anja Hazekamp.

The Party for the Animals voted against the controversial free trade agreement CETA in the European Parliament on the 15th of February 2017. According to MEP Anja Hazekamp, the free trade agreement between the EU and Canada will have demonstrable negative effects on people, animals, and the environment.

For example, CETA will increase the import of Canadian meat because the import duties on agricultural products will largely be abolished. And that is bad news for animals because the animal welfare standards in Canada are much lower than in Europe and are mostly on a voluntarily basis.

“The import of animal suffering from Canada will put further pressure on animal welfare in Europe too. European farmers will have to face unfair competition from Canada, which will undermine the support for animal welfare regulations in Europe. Furthermore, also the import duties on live animals will be abolished which will increase animal transports. Because of CETA, even more animals will be moved all over the world,” according to Hazekamp.

The Party for the Animals further points out that CETA will give multinationals more influence on European legislation. “Consultations between Brussels and Canada will take place even more frequently, giving free rein to the industrial lobby. Regulations that are needed to protect public health, animals, and the environment will be implemented less quickly if they impair free trade. Also, foreign companies will have the opportunity to sue governments – outside jurisdiction – if a government decision has a negative effect on them. This makes CETA undemocratic, causing it to be more difficult to protect people, animals, and the environment by European or national rules.”

Finally, the Party for the Animals points out the social consequences of the free trade agreement. “According to calculations, 204 thousand of jobs will get lost in Europe because of CETA. The Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament has confirmed this. The Party for the Animals will stand up for people, animals, and the environment in Strasbourg on Wednesday and will reject CETA,” according to Anja Hazekamp.