Partij voor de Dieren: “Sterkere Europese Natuur­her­stelwet is van levens­belang”


6 september 2023

Een meerderheid van het Europees Parlement steunt de Europese Natuurherstelwet, de eerste continent-wijde natuurherstelwet ter wereld. De broodnodige wet is wel aanzienlijke afgezwakt. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp: “Het hangt nu af van de standvastigheid van EU-leiders of de wet sterk genoeg wordt om ernstig beschadigde natuur in Europa daadwerkelijk te herstellen. De Partij voor de Dieren gaat daar hard voor strijden. Een sterkere Natuurherstelwet garandeert een gezonde toekomst voor iedereen.”

Het is niet goed gesteld met de natuur in Europa. Alarmerende nieuwsberichten zijn aan de orde van de dag. Meer dan 80% van de natuurgebieden verkeert in een slechte staat. Eén op de drie bestuivers, zoals bijen en vlinders, staat op het punt van uitsterven. De bodem- en waterkwaliteit is veel te laag, waarvan inheemse planten en dieren de gevolgen ondergaan. De natuur is te lang geofferd voor korte termijn economische belangen.

Na verschillende onvruchtbare pogingen om het verlies van natuur en biodiversiteit een halt toe te roepen heeft de Europese Commissie in juni 2022 een voorstel gedaan voor een EU-Natuurherstelwet. Deze wet stelt het herstellen van natuur in alle Europese landen verplicht. Vanaf 2030 moeten EU-landen door deze wet voor 20% van deze gebieden maatregelen instellen die zorgen voor natuurherstel. In 2050 moeten natuurherstelmaatregelen worden genomen in 90% van alle essentiële beschadigde gebieden. Ook moet de Natuurherstelwet vanaf 2030 de natuur in steden verbeteren.

De Europese fractie van de Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen maanden meer dan 100 voorstellen ingediend voor een sterkere Natuurherstelwet en deelgenomen aan 15 onderhandelingsrondes over dit belangrijke plan. Zo heeft de partij voorstellen gedaan om het herstellen van de natuur te versnellen en niet te wachten tot 2050 om dat af te ronden. Europarlementariër Hazekamp schrijft in een opiniestuk over de wet: “Het voorstel van de Europese Commissie komt geen seconde te vroeg. Er is nog maar weinig tijd om een leefbare toekomst veilig te stellen. […] Dringende maatregelen voor het herstel van ecosystemen zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen voordat het te laat is, zo waarschuwde het IPCC afgelopen jaar.”

Zowel de mens als de natuur is voor een groot deel afhankelijk van bijen voor het bestuiven van gewassen. We hebben de bij dus hard nodig.

Tegenstanders en desinformatie

De christendemocraten (de Europese Volkspartij, EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, voerden een felle campagne tegen de wet, gesteund door grote commerciële belangen. Zij beargumenteerden dat de wet huizenbouw en aanleg van wegen dwars zou zitten en boeren onnodig zou tegenwerken. De Europese Commissie weerlegde deze argumenten door erop te wijzen dat de wet zowel een verbetering is voor de natuur, de leefbaarheid en de voedselvoorziening, als voor de economie. Elke euro die landen door de wet in de natuur investeren levert volgens de Commissie tussen de 8 en 38 euro op.

Sterkere wet is van levensbelang

Uiteindelijk gaf de tegenstand niet de doorslag en werd de wet, hetzij nipt, aangenomen. 324 Europarlementariërs stemden voor, 312 tegen en 12 onthielden zich van stemming. Het Europees Parlement heeft helaas desastreuze afzwakkingen doorgevoerd om de wet aangenomen te krijgen. Zo is één van de pijlers van de originele wet, de verbetering van de biodiversiteit op landbouwgrond, in zijn geheel geschrapt. Een afzwakking die de Partij voor de Dieren als zeer problematisch beschouwt.

Ondanks de afzwakkingen is de Partij voor de Dieren opgelucht dat deze broodnodige wet wordt doorgezet en zal moeten worden uitgevoerd door alle EU-lidstaten. In de praktijk moet blijken hoe sterk de wet uiteindelijk nog is. Tijdens eindonderhandelingen tussen de 27 EU-ministers en het Europees Parlement zal worden bepaald hoe de Natuurherstelwet er uiteindelijk uit zal komen te zien. De Partij voor de Dieren zal blijven strijden voor een scherpere wet, juist omdat deze noodzakelijk is om de voedsel- en waterzekerheid te garanderen en een gezonde toekomst veilig te stellen.