Partij voor de dieren van start in België


20 februari 2018

BRUSSEL/DEN HAAG, 20 februari – In België is gisteren de politieke partij ‘DierAnimal’ gelanceerd. Deze Belgische zusterpartij van de Nederlandse Partij voor de Dieren is de elfde politieke partij in de Europese Unie die de positie van de planeet en dieren centraal stelt.

De tweetalige politieke partij DierAnimal wil de dierenrechten in de Belgische grondwet verankeren en onder meer een einde maken aan de intensieve veehouderij en dierproeven. DierAnimal pleit voor een gezonde, duurzame, mens- en diervriendelijke landbouw. Bovendien heeft DierAnimal grensoverschrijdende ambities: ze pleit onder andere voor actieve steun aan duurzaam bosbehoud, bosbeheer en herbebossing wereldwijd.

DierAnimal is nu ook onderdeel van een groeiende wereldwijde sociale emancipatie- beweging. Wereldwijd zijn sinds 2002 – het jaar dat de Nederlandse Partij voor de Dieren werd opgericht – negentien politieke partijen voor de dieren ontstaan.

De lancering van DierAnimal werd in Brussel bijgewoond door Europarlementariër Anja Hazekamp en Elze Boshart, voorzitter van de internationale stichting van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Beiden zijn blij en trots dat er nu ook in België een partij is die opkomt voor de meest kwetsbaren op deze planeet. Elze Boshart: “We zijn ervan overtuigd dat DierAnimal in België het verschil kan maken. België is het volgende land waar de vee-industrie en andere vormen van roofbouw op onze planeet met politiek activisme zal worden bestreden. Partijen voor dieren zijn de enige politieke partijen die pleiten voor een radicaal ander beleid. We gaan samen de aarde haar waardigheid teruggeven als thuis voor ons allemaal.”

BRUSSELS/THE HAGUE, 20 February – The political party ‘DierAnimal’ was launched in Belgium yesterday. This Belgian sister party of the Dutch Party for the Animals is the eleventh political party in the European Union that puts the position of the planet and animals at centre stage.


The bilingual political party DierAnimal wishes to lay down animal rights in the Belgium constitution and to put a stop to intensive livestock farming and animal experiments. DierAnimal pleads for healthy, sustainable, human and animal friendly agriculture. Additionally, DierAnimal has cross-border ambitions: it pleads for active support for sustainable forest conservation, forest management and reforestation worldwide.

DierAnimal is now also part of a growing worldwide social emancipation movement. Nineteen political parties for the animals were set up worldwide since 2002 – the year that the Dutch Party for the Animals was founded.

The launching of DierAnimal in Brussels was attended by MEP Anja Hazekamp and Elze Boshart, Chairman of the international foundation of the Dutch Party for the Animals. Both are pleased and proud that there now is a party in Belgium too that stands up for the most vulnerable creatures of this planet. Elze Boshart: “We are convinced that DierAnimal in Belgium can make the difference. Belgium is the next country where the livestock industry and other forms of overexploitation of our planet will be contested with political violence. The Parties for the Animals are the only political parties that plead for a radically different policy. Together we will give back the earth’s dignity as home to us all.”