Nieuw Worldlog Marianne Thieme


30 juni 2014

Twee doorbraken afgelopen week!

De eerste is dat Kamerleden voortaan met de trein moeten reizen als ze werkafspraken hebben die niet verder dan 750 kilometer zijn. Een mooie stap naar een duurzamere wereld.

Trein_shutterstock_Tupungato_alleenvoorredactioneelgebruik
Tweede Kamerleden gaan geregeld op werkbezoek, ook naar andere landen. De afspraak was dat internationale werkbezoeken tot 500 kilometer per trein moesten worden gemaakt. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld Berlijn werd daardoor nog steeds standaard het (regerings)vliegtuig gepakt. Dit terwijl vliegen zeer milieuvervuilend is en er prima treinverbindingen zijn met onze buurlanden en de landen daar omheen.

Ten tweede is onze motie om te stoppen met bankieren bij Royal Bank of Scotland aangenomen. Ik sprak daar vorige week in mijn Worldlog al over. Royal Bank of Scotland scoort een dikke onvoldoende bij de Nederlandse test de ‘Eerlijke bankwijzer’, waarbij onderzoek is gedaan naar mensenrechten, dierenwelzijn en milieu.

Euros_nieuwewebsite imagestock
Royal Bank of Scotland is de huisbankier van het Rijk en verzorgt sinds 2008 het betalingsverkeer van de Tweede Kamer en van alle ministeries. Hieraan verdient de bank jaarlijks 1,7 tot 2,0 miljoen euro. Door schandalen rondom bonussen en de Libor-affaire is Royal Bank of Scotland slecht in het nieuws geweest. Lees meer in mijn Worldlog van vorige week.

Vorige week stond verder in het teken van gentech. De Europese regels voor de toelating en teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen zullen op korte termijn namelijk veranderen. De consequentie daarvan gaat zijn dat lidstaten op papier de mogelijkheid krijgen om teelt van gentech op hun grondgebied te weren. Maar in ruil daarvoor zullen er veel meer gentechgewassen worden toegestaan in Europa. De kans is bovendien groot dat lidstaten die gentechteelt op hun grondgebied verbieden aangeklaagd worden door een bedrijf als Monsanto.

Graanveld - shutterstock- Cousin_Avi
Wij streven naar een gentechvrij Europa! Totdat dat het geval is zouden lidstaten zelf de mogelijkheid moeten hebben om de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden op hun grondgebied. Het akkoord dat nu is gesloten tussen de milieuministers van de lidstaten is volgens ons dan ook volstrekt onvoldoende om zo’n nationaal verbod te realiseren.

Ook heb ik me afgelopen week hard gemaakt om het toedienen van stroomschokken en het permanent aanbinden van koeien in de veehouderij te verbieden. Het permanent vastbinden van koeien en het toedienen van stroomschokken om het dier te dwingen haar behoefte niet op de ligplek te doen, past niet in een beschaafd land. Staatssecretaris Dijksma heeft in het debat al wel toegezegd te onderzoeken hoeveel bedrijven stroomschokken gebruiken.

Koe_PietervandenBerg_gebruikenmetnaamsvermelding9
In oude stallen komt het voor dat koeien permanent worden aangebonden aan een touw of ketting. Een zogeheten ‘koetrainer’ kan gebruikt worden om de ligplek van de aangebonden koe schoon te houden. Koetrainers zijn elektrische stroomdraden die boven de rug van de koe worden gehangen. Bij het mesten of urineren krijgen koeien een elektrische schok, zodat ze een stap naar achter doen en het ligbed schoon blijft.

Ik heb in februari van dit jaar al vragen gesteld over het aanbinden van koeien. Aangebonden koeien kunnen niet lopen en hebben beperkte bewegingsruimte. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan en het welzijn van de koeien wordt ernstig aangetast. Stoppen dus met deze zeer dieronvriendelijke praktijken.

Dit is een mooie campagne om te steunen! Deze actiegroep zamelt geld in om de oceanen schoon, (dus vooral plasticvrij) te maken. Na 19 dagen campagne voeren is er al een bedrag van 750.000 dollar binnengesleept. Help ook mee om de oceanen weer plasticvrij te krijgen!

Voor alle mensen die zeggen dat grote zonneparken nu nog niet kunnen, in Chili wordt het tegendeel bewezen. Het kan wel! Chili opent namelijk grootste zonnepark van Latijns-Amerika. 🙂

Groet, Marianne

Two breakthroughs in the past week!

The first is that the Members of the Parliament will in future have to travel by train if they have work appointments that are no further than 750 kilometres away. This is a wonderful step towards a more sustainable world.

Trein_shutterstock_Tupungato_alleenvoorredactioneelgebruik
Members of the Lower House frequently make working visits, also to other countries. The agreement was that international working visits up to 500 kilometres away would have to be made by train. For instance, for visits to Berlin the (government) plane was thus standardly used. This is despite the fact that flying is environmentally contaminating and that there are good train connections with our neighbouring countries and the countries surrounding them.

Secondly, our motion was adopted to stop banking with Royal Bank of Scotland. I already spoke of this in last week’s Worldlog. Royal Bank of Scotland scores a poor grade in the test of the Dutch ‘Fair Bank Guide’, which investigates human rights, animal welfare and the environment.

Euros_nieuwewebsite imagestock
Royal Bank of Scotland is the State’s principal banker and has been taking care of the payment traffic of the Lower House and of all ministries since 2008. With this, the bank earns 1.7 to 2.0 million euros on an annual basis. Because of scandals regarding bonuses and the Libor Affair, Royal Bank of Scotland received bad press. Read more about this in last week’s Worldlog.

Last week, the focus was also on genetic technology, as European regulations on the admission and cultivation of genetically manipulated crops will change in the short term. The consequence thereof will be that Member States are given the option to reject the cultivation of genetically modified crops within their territory. In return, however, more genetically modified crops will be permitted in Europe. Furthermore, there is a big chance that a company like Monsanto will bring charges to Member States which prohibit genetic cultivation within their territory.

Graanveld - shutterstock- Cousin_Avi
We aim at a Europe without genetic technology! But until that is the case, Member States should have the option themselves to prohibit the cultivation of genetically modified crops within their territory. The agreement that was recently made between the Member States’ Ministers of the Environment is completely insufficient to effect such national prohibition as far as we are concerned.

The past week, I have also stood up for the banning of electric shocks and the permanent tying of cattle in cattle farms. The permanent tying of cattle and the use of electrical shocks to force the animal not to relieve itself in its resting area does not suit a civilised country. State Secretary Dijksma did promise in the debate that she would investigate how many companies use electrical shocks.

Koe_PietervandenBerg_gebruikenmetnaamsvermelding9
Cows are frequently permanently tied by a rope or chain in old stables. A so-called ‘cow trainer’ can be used to keep the resting area of the tied cow clean. Cow trainers are live wires that are hung above the back of the cow. When relieving themselves they will get an electric shock so that they take back a step and keep the resting area clean.

In February of this year, I already asked questions about the tying of cows. Cows that are chained cannot walk and have limited room to move. This can result in health problems and it seriously affects the welfare of the cows. They must stop these highly animal-unfriendly practices!

This is a great campaign to support! This action group collects money to clean up the oceans (make them free from plastics). After 19 days of campaigning, they have already collected an amount of 750,000 dollars. Please help to clean the oceans from plastic!

Chile has proved the contrary to all people who said that large solar power plants are not yet possible. It is possible! Chile is opening Latin America’s largest solar power plant. 🙂

Greetings, Marianne