Nieuw Worldlog Marianne Thieme


24 maart 2014

We hebben enerverende en mooie weken achter de rug met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag 19 maart was het zover: Nederland ging naar de stembus. Wij hebben 100% winst geboekt: van een PvdD-vertegenwoordiging in zes gemeenten zijn we nu vertegenwoordigd in 12 gemeenten! In Amsterdam, Leiden, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Gouda, Rotterdam, Utrecht, Buren, Arnhem, Apeldoorn, Groningen en Vlagtwedde hebben we een zetel behaald. In Vlagtwedde zijn we even groot als de VVD en in Amsterdam hebben we meer stemmen binnengehaald dan het CDA 🙂

Het resultaat van deze verkiezingen laat een enorme groei zien in het aantal kiezers dat vast wil houden aan zijn idealen. In de zes gemeenten waar we al in de gemeenteraad zaten, hebben we heel veel meer stemmen binnengehaald dan de vorige keer. Dit betekent dat we een groeiend aantal mensen weten te bereiken die niet kiezen voor de korte-termijn mensenbelangen, maar mededogen en duurzaamheid centraal stellen. We staan in landelijke prognose trouwens ook op 50 procent winst ten opzichte van de verkiezingen in 2012.

Alle actieve leden in de 12 gemeenten, alle lijsttrekkers en het partijbureau van de Partij voor de Dieren in Amsterdam: van harte gefeliciteerd en heel veel dank voor al jullie inzet!

En natuurlijk wil ik alle kiezers in de 12 gemeenten bedanken voor hun stem op de enige partij die niet uitgaat van de kortetermijnbelangen van de eigen soort!

Ook mooi nieuws uit de Tweede Kamer. Er komt een verbod op het gebruik van zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Dit gif is gevaarlijk voor bijen en andere bestuivers zoals hommels en draagt bij aan de massale bijensterfte. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter ons voor een nationaal moratorium op het gebruik van dit bijengif in de landbouw en voor verkoop aan particulieren.

bij1395167108_Bij

Neonicotinoïden zijn relatief nieuwe landbouwgiffen die een desastreus effect hebben op de bij. Zo is deze stof duizenden keren giftiger dan DDT. Wij strijden daarom al jaren tegen de neonicotinoïden. Begin 2013 schaarde een Kamermeerderheid zich achter een motie van Esther Ouwehand voor een Europees verbod op dit landbouwgif. Mede dankzij deze motie wordt het gebruik van drie soorten neonicotinoïden in de EU inmiddels aan banden gelegd. De Europese maatregelen laten echter het grootste deel van het neonicotinoïden-gebruik ongemoeid: maar liefst 80% blijft in Nederland buiten schot. Dat terwijl ons land in de top-3 staat van landen met het hoogste gifgebruik in de landbouw en de bijensterfte hier uitzonderlijk hoog is!

Ik heb deze week Kamervragen gesteld over door jagersclubs (WBE’s) georganiseerde ‘kraaiendag’ in Drachten. Jagers worden in een pamflet uitgedaagd zoveel mogelijk levende kraaien en kauwen uit de lucht te schieten en zo “ mooie prijzen” te winnen.

piepvandaag-Kraaiendag-2014-pamflet3

Kraai en kauw staan op de ‘landelijke vrijstellingslijst’, wat inhoudt dat de grondgebruiker beide diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag “bestrijden” ingeval van aangetoonde belangrijke schade. Dit laatste wordt bijna nooit onafhankelijk aangetoond. Het is een gotspe dat jagers rücksichtslos in de broedtijd vogels uit de lucht mogen knallen en daar ook nog eens een wedstrijdje van maken. Met dit soort praktijken wordt weer eens aangetoond dat natuurbeheer niet in handen moet worden gelegd van hobbyisten met een geweer.

Indian house crow

Gelukkig is de kraaiendag in Drachten afgeblazen naar aanleiding van mijn Kamervragen. Mooi!

We staan aan de vooravond van de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen. Ik heb begrepen dat de partijen voor de dieren in Spanje, Portugal, Duitsland en Engeland ook meedoen aan de verkiezingen. De opmars van de Partij voor de Dieren in Europa is niet te stuiten!

Groet,

Marianne

With the campaign for the municipal elections, we have exciting and beautiful weeks behind us. Wednesday 19 March was the day: the Netherlands went to the polls. We gained 100%: from a representation of the Party for the Animals (PvdD) in 6 municipalities, we are now represented in 12 municipalities! We obtained seats in Amsterdam, Leiden, The Hague, Pijnacker-Nootdorp, Gouda, Rotterdam, Utrecht, Buren, Arnhem, Apeldoorn, Groningen and Vlagtwedde. In Vlagtwedde, we are as big as the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD) and in Amsterdam we won more votes than the Christian Democratic Appeal (CDA) 🙂

The outcome of the elections has shown an enormous increase in the number of voters that want to hold on to their ideals. Compared to last time, we won a lot more votes in the 6 municipalities where we were in the council already. This means we managed to reach an increasing number of people who do not choose short-term interests of people, but focus on compassion and sustainability. Moreover, in the national forecast, we also won 50 per cent compared to the elections in 2012.

To all active members in the 12 municipalities, to all candidates and to the Party Bureau of the Party for the Animals in Amsterdam: Congratulations and many thanks for all your efforts!

And, of course, I would like to thank all voters in the 12 municipalities for their votes on the only party that is not based on the short-term interests of its own species!

More good news from the Lower House. There will be a ban on the use of highly hazardous pesticides containing neonicotinoids. This poison is dangerous to bees and other pollinators, such as bumble bees, and plays a part in the massive bee deaths. A Parliamentary majority sided with us for a national moratorium on the use of this bee poison in agriculture and for sale to private individuals.

bij1395167108_Bij

Neonicotinoids are relatively new pesticides that have a disastrous effect on bees. To illustrate, this substance is thousands of times more toxic than DDT. We have therefore fought against neonicotinoids for years. At the start of 2013, a motion of Esther Ouwehand for a European ban on this pesticide obtained a Parliamentary majority. Partly owing to this motion, the use of three types of neonicotinoid has now been curbed in the EU. However, the European measures leave most neonicotinoid uses unchanged: as much as 80% remains unaffected in the Netherlands. Whereas our country is in the top-3 of countries with the highest pesticide levels in agriculture and bee deaths are exceptionally high here!

This week, I asked Parliamentary questions about “crow day” in Drachten, organised by hunting clubs (WBEs). In a pamphlet, hunters are challenged to shoot as many living crows and jackdaws from the sky as possible to win “nice prices”.

piepvandaag-Kraaiendag-2014-pamflet3

Crows and jackdaws are included on the “national exemption list”, which means that land users may “fight” both animal species on their lands during the entire year in case of proven major damage. This last aspect is hardly ever proven independently. It is a travesty that hunters are permitted to unscrupulously blast birds from the sky in the breeding season and even make a contest of it too. These sorts of practices once again show that the conservation of nature ought not to be placed in the hands of hobbyists with guns.

Indian house crow

Fortunately, crow day in Drachten has been called off in response to my Parliamentary questions. Good!

We are on the eve of the campaign for the European Parliamentary elections. I understand that the parties for the animals in Spain, Portugal, Germany and England will also take part in the elections. The rise of the Party for the Animals in Europe is unstoppable!

Greetings,

Marianne