Nieuw Worldlog Marianne Thieme


13 januari 2014

Iedereen een gelukkig, gezond en diervriendelijk 2014 gewenst!

Afgelopen week was ik in Portugal en op Madeira bij onze zusterpartij PAN. Zeer leervolle, fijne bijeenkomst waar onze film de Haas in de Marathon in Lissabon en op Madeira werd vertoond! De Spaanse partij voor de dieren PACMA was ook aanwezig.

Marianne worldlog

Ook dit jaar hebben we weer aangedrongen op een verbod op consumentenvuurwerk. Vuurwerk kan wat ons betreft alleen worden afgestoken in professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Pijn, angst en stress bij dieren en overlast en schade voor mens en milieu zijn voor veel mensen voldoende redenen om verandering te brengen in de vuurwerktraditie. Ondanks de groeiende steun voor een verbod op consumentenvuurwerk is er jammer genoeg nog steeds geen Kamermeerderheid voor ons voorstel. Maar ook dit jaar gaan we weer daadkrachtig aan de slag hiermee, zodat iedereen kan genieten van mooi vuurwerk zonder grote schade aan mens, dier en milieu.

1387801586_Vuurwerk_iStockphoto.com_KentWeakley

In Nederland lopen honderden mensen ernstig letsel op rond Oud & Nieuw, waaronder een groot aantal kinderen. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn omstanders, die zelf geen eens vuurwerk afsteken. Afgelopen jaarwisseling zijn 810 mensen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen behandeld aan verwondingen die aan vuurwerk te wijten waren, waaronder oogletsel. Dit moet en kan anders!

Eind 2013 zijn er nog een paar mooie successen behaald. Zo zijn we erg blij met het besluit van de regering om de bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) deels terug te draaien. Er komt eindelijk meer geld voor toezicht en handhaving, met name op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Ook zegt de staatssecretaris 100 structurele extra arbeidsplaatsen en 60 tijdelijke arbeidsplaatsen toe om meer te kunnen controleren in de dierlijke sector.

Er dient echter ook een einde te komen aan de praktijk waarbij de slager letterlijk zijn eigen vlees mag keuren, waarbij de NVWA op grote afstand blijft. Een systeemverandering in de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd, is onontbeerlijk: de huidige voedselindustrie is erop gericht zoveel mogelijk te produceren op een zo goedkoop mogelijke manier. Dat heeft geleid tot opportunisme, een slechte omgang met dieren en onveilig voedsel. Dierenwelzijn en voedselkwaliteit, gewaarborgd door de overheid, moet weer voorop staan!

Daarnaast zijn er een aantal amendementen aangenomen op de dierproevenwet waardoor er nu strengere regels voor dierproeven zijn. Zo gaan er voor het gebruik van apen voor dierproeven strengere regels gelden en worden besluiten van de commissie die toestemming geeft voor dierproeven openbaar, zodat tegen zulke besluiten beroep kan worden ingesteld.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Wij blijven ons inzetten voor het zo snel mogelijk beëindigen van alle dierproeven. Door onze inzet is het onderwerp niet meer weg te denken van de politieke agenda, en komen inmiddels ook andere partijen met voorstellen om het proefdiergebruik terug te dringen!

Lees het artikel In the Belly of the Beast in de Rolling Stone over de zeer dappere dierenactivisten die door de vleesindustrie worden aangeklaagd nadat ze opnames hadden gemaakt van de gruwelijkheden in de vee-industrie.

Deze vrouw verdient een lintje in plaats van gevangenisstraf!

Deze week is de vleesatlas uitgekomen die aangeeft hoeveel problemen de snel groeiende vleesconsumptie met zich meebrengt. Stof tot nadenken!

Zie hier de mooiste foto’s van 2013.

Tot volgende week,

Marianne

I wish everyone a happy, healthy, and animal-friendly 2014!

Last week, I visited our sister party PAN in Portugal and on Madeira. It was a very educational and delightful meeting, during which our film The Pacer in the Marathon was shown in Lisbon and on Madeira! The Spanish party for the animals, PACMA, was there as well.

Marianne worldlog

This year, we called on a ban on consumer fireworks again. In our view, fireworks may only be set off in professionally organised firework shows. For many people, the pain, fear and stress in animals, and the nuisance and damage to people and the environment are sufficient reasons to change the fireworks tradition. Unfortunately, despite the growing support for a ban on consumer fireworks, there is still no Parliamentary majority for our proposal. Nonetheless, we will work vigorously on this issue again in the year to come, so that everyone can enjoy beautiful fireworks without the major damage to people, animals or the environment.

1387801586_Vuurwerk_iStockphoto.com_KentWeakley

In the Netherlands, hundreds of people suffer serious injuries around New Year’s Eve, including many children. Approximately half of the victims are bystanders, who do not even set off any fireworks themselves. In the last New Year’s Eve and New Year’s Day period, 810 people were treated in hospital emergency rooms for fireworks-related injuries, including injuries to eyes. This should and can change!

Several satisfactory successes were still achieved at the end of 2013. For example, we are very happy with the decision of Government to partially reverse cutbacks on the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). Finally, more money will be made available for supervision and enforcement, particularly in the areas of animal welfare, animal health and food safety. In addition, the State Secretary promised 100 structural additional jobs and 60 temporary jobs to allow for more inspections in the animal sector.

However, the situation where butchers literally inspect the very meat they sell, with the NVWA remaining at bay, should also end. It is essential that our food production system will change: the present food industry focuses on producing as much as possible in the cheapest way possible. This has led to opportunism, poor handling of animals and unsafe food. Animal welfare and the quality of food, safeguarded by Government, must come first again!

In addition, several amendments to the Testing on Animals Act were carried, so that stricter rules now apply to animal testing. For example, the use of monkeys in animal testing will be subjected to stricter rules and decisions of the committee that issues permissions for animal testing will become public, so that the decisions can be appealed.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

We remain committed to ending all animal testing as soon as possible. Thanks to our commitment, the issue has become part and parcel of the political agenda and also other parties now come up with proposals to reduce the use of animals for testing!

Read the article In the Belly of the Beast in the Rolling Stone on the incredibly brave animal rights activists who are being sued by the meat industry for recording atrocities in the cattle industry.

This woman deserves a medal instead of a prison sentence!

This week, the meat atlas was issued, which shows how many problems the rapidly rising meat consumption entails. Food for thought!

See the most beautiful photos of 2013 here.

See you next week,

Marianne