Nieuw Worldlog Marianne Thieme


1 juli 2013

We hebben weer een doorbraak bereikt deze week! Controle diertransport ligt nu 100% bij de overheid. De regering gaat mijn aangenomen motie uitvoeren en het toezicht op het transport van dieren per 1 januari 2014 weer in handen stellen van de overheid.

De controle wordt nu nog overgelaten aan de diertransportsector zelf. Dat heeft geleid tot talloze problemen. In de afgelopen jaren heeft het kabinet steeds beloofd dat het zou ingrijpen als zelfregulering niet zou werken. De Partij voor de Dieren is al lange tijd kritisch op het functioneren van het toezicht op diertransport. Zelfregulering binnen de diertransportsector blijkt structureel niet te werken.

De Kamer is duidelijk geweest: de overheid moet doen waar ze voor is, namelijk normstelling, controle en handhaving. Snelheidscontroles leg je ook niet in handen van de BOVAG of de ANWB. We zijn blij dat het toezicht eindelijk weer terugkomt bij de overheid en zullen ons blijven inzetten om het gesleep met dieren te stoppen. Dieren worden uren – regelmatig dagenlang – in overvolle vrachtwagens gestopt op weg naar het goedkoopste slachthuis.

Deze week kwamen veel debatten in de Tweede Kamer aan de orde. In het debat over de extra bezuinigingen heb ik de regeringspartijen opgeroepen te stoppen met hun koortsachtige zoektocht naar hernieuwde groeiscenario’s als oplossing voor de economische crisis. Het is naïef om te blijven geloven in economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent. De regeringspartijen streven een samenleving na waar meer consumeren het hoogste doel is. Economische groei beloven terwijl het systeem is vastgelopen, is tekenend voor de onmacht van traditionele politieke partijen. De kwaliteit van ons bestaan, zoals een schone leefomgeving en het behoud van de natuur, vormt niet het uitgangspunt van beleid zolang we onze zorgen en verlangens blijven uitdrukken in geld.
De Partij voor de Dieren pleit voor een radicale koerswijziging in het overheidsbeleid. In mijn boek Meer! staan mooie handelingsperspectieven!

Ook was er een debat over de ganzenvergassing, waarover ik ook schreef in mijn blog van week 22. Ik heb ingezet op een einde aan de vossenjacht. Elk jaar worden zo’n 30.000 vossen geschoten in Nederland. Het is absurd om ganzen te vergassen en door hobbyjagers af te laten schieten terwijl de natuurlijke vijand van de gans even hard wordt vervolgd. Het vergassen van ganzen is zinloos en wreed en draagt niet bij aan veiligheid van mens en dier. Er moeten diervriendelijke alternatieven worden ingezet om de veiligheid rond Schiphol te verbeteren en landbouwschade te verminderen.

Het vergassen van ganzen rond Schiphol moet worden beëindigd. Het massaal doden van de dieren is dweilen met de kraan open, omdat Nederland door de intensieve landbouw een voedselparadijs is voor ganzen. Zolang ganzen met oogstresten van voedselgewassen naar Schiphol worden gelokt, zal de vliegveiligheid in het geding blijven De veiligheid van vliegpassagiers kan niet worden overgelaten aan de vrijwillige keuzes van boeren die voedselgewassen telen rond Schiphol, vaak zelfs op gronden die in bezit zijn van de Rijksoverheid.

Dan nog een nieuwtje tot slot: deze herfst organiseren we het World Coference for Animal Rights Parties! Wordt vervolgd!

Marianne

We had yet another breakthrough this week! Animal transport inspection is now 100% the government’s responsibility. The government accepted the motion I tabled and animal transport supervision is once again the government’s domain as of 1 January 2014.

The inspection is currently left to the animal transport industry itself. This had lead to countless problems. Over the past few years, the cabinet has been promising it would step in if self-regulation wasn’t working. The Party for the Animals has been critical for a while now of how animal transport inspections are performed. Self-regulation within the animal transport industry appears to fail on a structural level.

Parliament has been clear on the issue: the government must do what it is there to do – that is set standards, inspection, and enforcement. After all, the association of motor car, garage, and allied trades and the Automobile Association aren’t in charge of speed cameras. We’re glad the government is back in charge of these inspections and we will continue to work to stop animals being shipped all over the place. Animals are subject to hours, and often days of being stuffed into overcrowded lorries and being shipped to the cheapest abattoir.

This week saw the Lower House hold many debates. In the debate on additional cutbacks, I called on government parties to stop their feverish search for renewed growth as a solution to the economic crisis. It is naive to keep believing in economic growth in world with ecological limits. The parties in power are working towards a society where increased consumption is the goal. Believing in economic growth while the system has shut down only goes to show how powerless traditional political parties are. The quality of our existence, such as a clean living environment and preserving nature, will never form the heart of policies for as long as we continue to express our cares and desires in financial terms.
The Party for the Animals argues for a radical change of course in government policy. My book ‘More!’ contains great action perspectives!

There was also a debate on the goose cull, which I wrote about in my blog in week 22. I have worked to end fox hunting. Every year, 30,000 foxes are shot in the Netherlands alone. It is an absurd idea to gas geese and let hunters shoot them while we also thin out the goose’s natural enemy’s numbers. Gassing geese is pointless and cruel and does nothing to secure human or animal safety. We need to find animal-friendly alternatives to improve safety around Schiphol Amsterdam Airport and to reduce agricultural damage.

We need to put an end to culling geese around Schiphol Amsterdam Airport. Killing animals en masse is like trying to mop the floor while the tap’s running, because the Netherlands and its intensive agriculture is a veritable cornucopia of food for geese. Safety will continue to be an issue for as long as harvested crop remnants lure geese to Schiphol Amsterdam Airport. Air passenger safety cannot come down to the decisions made by the farmers who grow crops around Schiphol Amsterdam Airport, often on land the central government owns.

And now for something different to close with: this autumn, we’re organising the World Conference for Animal Rights Parties! To be continued!

Marianne